Yazar: Yüksek Lisans Öğrencisi | Kırıkkale Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı: 102, Bahar 2021, ss. 29-53.
Öz
İki özgürlük anlayışı, siyaset felsefesinin modern özgürlük teorisindeki en önemli tartışma alanlarından birisidir. Bu, onun hem aydınlanmadan gelen hem de ideolojik boyutları olan özelliklerinin bir sonucudur. Liberal özgürlük teorisinde güncelliğini koruyan bir konu olarak negatif ve pozitif özgürlük düşünceleri, liberalizmin sistemli bir ideoloji olduğu günden bu yana önemini korumayı başarmıştır. Elbette, bu modern dikotomisine erişene kadar özgürlük, pek çok farklı vecheden geçmiştir. Bu süreçlerde özgürlük, siyasal tecrübeler ve siyasal sistemlerle yakın ilişki içerisinde anlamlandırılmıştır. Bu noktada negatif özgürlük tecrübî siyasal süreçlerden kaynaklanan devlet-birey çelişkisi içerisinde gelişmiş bir karakteri inşa ederken, pozitif özgürlük bireyin içsel gelişimi ve rasyonel yeterliliğini arayan aydınlanmacı bir karakteri ortaya koymuştur. Bu kapsamda özgürlüğün modern bir ayrım olan iki özgürlük anlayışına ulaşana kadar geçen süreçteki tarihsel gelişimini betimleyerek onun düşünsel altyapısını ortaya koymak önemlidir. Liberal teoride zorunlu bir karşıtlığı içermeyen bu iki özgürlük fikri İngiliz filozof Thomas Hill Green’in pozitif özgürlüğe ortodoks anlamının dışında devletli bir özgürlük ekseni kazandırmasıyla başka bir düzleme taşınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İki Özgürlük Kavramı, Negatif Özgürlük, Pozitif Özgürlük, Thomas Hill Green.

Two Concepts of Liberty and The Influence of Thomas Hill Green over Positive Liberty

Abstract
Two concepts of liberty are one of the most important discussion areas of political philosophy in modern theory of liberty. This is a result of its characteristics, deriving both from enlightenment and with ideological dimensions. Negative and positive concepts of liberty, as a matter of current status in liberal freedom theory, have managed to maintain its importance since liberalism was a systematic ideology. Of course, liberty has gone through many different aspects until it reached this modern dichotomy. In these processes, liberty has been interpreted in a close relationship with political experiences and political systems. At this point, while negative liberty constructs a character developed within the state-individual conflict arising from experimental political processes, positive liberty has revealed an enlightened character seeking the inner development and rational competence of the individual. In this context, it is important to reveal the intellectual infrastructure of liberty by describing the historical development of liberty in the process that has passed until it reaches the understanding of two liberties, which is a modern distinction. These two concepts of liberty, which do not necessarily involve opposition in liberal theory, have been moved to another ground by the British philosopher Thomas Hill Green who had given positive liberty a state-based axis outside of its orthodox meaning.

Keywords: Two Concepts of Liberty, Negative Liberty, Positive Liberty, Thomas Hill Green.

Diğer Linkler