Yazar: Dr. | Bahçeşehir Cyprus University, Department of Business, Faculty of Economics, Social and Administrative Sciences; Fellow, Institut de Recherches Économiques et Fiscales, Paris, France
Dr. Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü Araştırmacı, Ekonomi ve Mali Araştırmalar Enstitüsü, IREF, Fransa

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 100, Güz 2020, ss. 169-189.

Abstract
Innovation is very often described as the introduction a novelty that has a commercial value, and it remained in the agenda of economics since Schumpeter’s ground-breaking observations. Current literature categorizes innovations by means of product and process innovations; nevertheless, the economics literature in general and evolutionary economic literature in particular focus mainly on process innovations. In this literature review, the author aims to answer the question of why product innovation and the corresponding pioneer market shaping phase remain to be a black box in economics, and how the concerns underlying this observation can be addressed by using Hayekian insights.

Keywords: Product Innovation, Market Shaping, Hayek, Evolutionary Economics.

Hayek’te Ürün İnovasyonu ve Pazar Şekillenmesi: Kara Kutuyu Açmak

Öz
İnovasyon ya da yenileşim genelde ticari değeri olan yeni bir şeyin ortaya çıkması olarak özetlenir ve Schumpeter’in önemli gözlemlerinden beridir ekonomi biliminin gündeminde yer tutmaktadır. Çağdaş literatürde inovasyonlar ürün inovasyonu ve
süreç inovasyonu olarak ikiye ayrılsa da, genelde ekonomi bilimi özelde de evrimci ekonomi ekseriyetle süreç inovasyonuna odaklanmaktadır. Bu literatür taramasında ürün inovasyonu ve beraberinde gelen piyasa şekillenmesinin neden ekonomi literatüründe kara kutu olduğu araştırılmaktadır. Bununla birlikte, ürün inovasyonu ve pazar şekillenmesinin analizi önündeki engellerin Hayek’in kuramlarıyla nasıl aşılabileceği de bu araştırmada gösterilmektedir.

Anahtar kelimeler: Ürün İnovasyonu, Pazar Şekillenmesi, Hayek, Evrimci İktisat.

Diğer Linkler