Yazar: Dr. Öğr.Üyesi | Polis Akademisi, Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 29, Sayı:113, Kış 2024, ss. 143-170.

Öz
21. Yüzyılda uluslararası güvenliğin gündemi küresel politikada yaşanan gelişmeler çerçevesinde bütünüyle yeni bir görünüm kazanmıştır. Uzun yıllardır realizm merkezli ve geleneksel bir yorumlamayla devlet egemenliği ve askerî güç bağlamında değerlendirilen uluslararası güvenlik Soğuk Savaş’ın sonuyla beraber bir paradigma değişimi geçirerek devletin yanında birey güvenliği, göç, salgın hastalıklar, ulus ötesi suçlar, etnik çatışmalar ve diğer birçok konunun öncelik verildiği bir alana evrilmiştir. Bu çalışmanın amacı, güvenlik kavramına ilişkin paradigma değişimine ve ortaya çıkan yeni tehdit formlarıyla 21. yüzyılda uluslararası güvenliğin gündemine açıklık getirmektir. Bu çerçevede, çalışmada ilk olarak uluslararası güvenlik teorileri arasındaki tartışmalar ekseninde güvenlik paradigmasının dönüşümü açıklanmıştır. Çalışmanın devamında, mevcut güvenlik gündeminin en önemli üç maddesi olarak sınıflandırılabilecek liberal uluslararası düzenin krizi ve düzenin devamlılığına karşı ortaya çıkan tehditler, teknoloji-güvenlik ilişkisi ve çevresel tehdit konularının 21. yüzyılda uluslararası güvenliğin gündemini nasıl ve hangi yönleriyle şekillendirdiği tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Güvenlik, Güvenlik Paradigması, Liberal Uluslararası Düzen, Teknoloji, Çevresel Tehditler

Transformation of the Security Paradigm and the New Agenda of International Security in the 21st Century
Abstract
In the 21st century, international security agenda has formed a completely new appearance with the developments in global politics. For many years, international security has been evaluated in the context of state sovereignty and military power, with a realism-centered and traditionalist perspective. With the end of the Cold War, however, international security has undergone a paradigm shift and it has evolved into an area where human security, migration, pandemics, transnational crimes, ethnic conflicts and many other issues are given priority. In this article, firstly, the transformation of the security paradigm is explained within the scope of the debates between international security theories. In the following parts, threats against the continuity of liberal international order, technology-security relationship and environmental threats are analyzed and the article discusses how and in which aspects these issues have shaped the new agenda of international security in the 21st century.

Keywords: International Security, Security Paradigm, Liberal International Order, Technology, Environmental Threats

Diğer Linkler