Yazar: Dr. Öğr. Üyesi | Kafkas Üniversitesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı:110, Bahar 2023, ss.181-205.

Öz
Kitlesel göçler sonrası gündeme taşınan ve çözüm aranan tartışmalı konulardan biri de gönüllü geri dönüşlerdir. Bu tür göçlerin uluslararası deneyimlerine duyulan gereksinim Türkiye ve benzer sığınma ülkeleri için giderek artmaktadır. Bu çalışma gönüllü geri dönüş örneklerini ve geri dönüş sonrası yaşanan ekonomik, sosyal, kültürel ve politik neticeleri inceleyerek Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların gönüllü geri dönüşlerine ilişkin çeşitli analizler yapmaktadır. Gönüllü, güvenli ve sürdürülebilir geri dönüşlerin hangi tür sosyolojik ve politik zeminde şekillendiği, öngörülen düzeyde gerçekleşip gerçekleşmediği, uluslararası dinamikleri, sığınma ülkesinin ve kaynak ülke pratiklerinin nasıl karşılık bulduğu bu çalışmanın yanıt bulmaya çalıştığı temel sorulardır. Çalışmanın temel amacı ise gönüllü geri dönüşler konusunda uluslararası
deneyimleri tespit etmek ve Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların geri dönüş göçlerine yönelik planlama ve pratiklere katkı sunmaktır. Kaynak ülkelerin politik ve ekonomik özellikleri, hedef ülkelerin göç politikaları, uluslararası çabaların istikrarı, diplomatik ilişkiler, sığınma ülkesinin sosyolojik zemini, göç eden bireylerin sosyo-demografik özellikleri ve göç sonrası yaşanan deneyimler geri dönüşler üzerinde etkili olan temel bileşenler olarak gönüllü geri dönüş sürecini şekillendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gönüllü Geri Dönüş, Suriyeli Sığınmacılar, Türkiye, Suriye.

Voluntary Repatriation: International Experiences and Turkey
Abstract
After mass migrations, voluntary repatriation has come to the fore as a subject of debate and an issue that needs to be addressed. There’s a growing need for Turkey and similar asylum countries to learn from international experiences of such migrations. This study analyzes the voluntary repatriation of Syrian asylum seekers in Turkey by examining the examples of voluntary repatriation and the economic, social, cultural and political consequences after return. This study attemps to answer
the questions such as what kind of sociological and political grounds form voluntary, safe and sustainable returns; whether the returns are realized at the predicted level; and how international dynamics, asylum and source country practices reflect in
the process. The main purpose of the study is to explore international experiences on voluntary repatriation and contribute to the planning and practices of Syrians in Turkey for return migration. Political and economic characteristics of source countries, migration policies of destination countries, stability of international efforts, diplomatic relations, sociological grounds of the country of asylum, sociodemographic characteristics of migrants and the experiences after migration are the main components that are effective on the returns.

Keywords: Voluntary Repatriation, Syrian Asylum Seekers, Turkey, Syria.

Tamamını Oku

Diğer Linkler