Yazarlar: *Doktora Öğrencisi | İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
**Doktora Öğrencisi | İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 100, Güz 2020, ss.9-35.
Öz
Bu yazıda, Osmanlı modernleşmesinin on dokuzuncu ve yirminci yüzyıllar boyunca temel çelişkileri ve belirleyici çatışma alanları konu edilmektedir. Osmanlı modernleşmesi kavramı imparatorluğun geri kaldığı kabulüyle çok yönlü yenilik çabalarına işaret eder. Yaklaşık iki yüz yıl boyunca devam eden bu süreç, Osmanlı için devleti kurtarmak amacıyla biçimlenmiştir. Dolayısıyla, geç dönem Osmanlı modernleşmesi, Batı’ya askeri ve bürokratik açıdan yetişme kaygısıyla farklı toplumsal, ekonomik ve siyasi dinamiklerin yarattığı doğal ikilemlerle boğuşarak gelişme göstermiştir. Bu bağlamda, makale boyunca Batı’nın içerisinde bulunduğu özgün koşulların bir ürünü olarak modernleşme olgusunun, “doğulu” olan Osmanlı için ne anlama geldiği ve nasıl gerçekleştiği açıklanmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Batı, Modernleşme, Batılılaşma, Reform.

An Overview of The Late Ottoman Modernisation

Abstract
In this article, the main contradictions and decisive conflict areas of the Ottoman modernisation throughout the nineteenth and twentieth centuries are discussed. The concept of Ottoman modernisation points to multi-faceted innovation efforts with the acceptance that the empire is left behind. This process, which continued for nearly two hundred years, was shaped with the aim of saving the state for the Ottomans. Therefore, the modernisation of the late Ottoman period has developed by struggling with natural dilemmas created by different social, economic and political dynamics with the concern of catching up the West with the military and bureaucracy. In this context, throughout the article, it will be tried to explain what the concept of modernisation as a product of the original conditions of the West is and how it happened for the Ottoman.

Keywords: Ottoman Empire, West, Modernisation, Westernisation, Reform.

Diğer Linkler