Yazar: Asst. Prof. Dr. | Public Administration Department, Tokat Gaziosmanpasa University
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı:103, Yaz 2021, ss. 237-258.
Abstract 
This paper aims to analyze the perception of the state in the writings of early Muslim intellectuals, particularly al-Farabi, al-Mawardi, Nizam al-Mulk, al-Ghazali, Ibn Taymiyyah, and Ibn Khaldun. All of these six intellectuals have an extensive
contribution to the development of Muslim or Islamic political thought. This paper intended to find the answer to the following questions regarding the concept of state from their writings: firstly, the debate around the birth of state; religious or social need? Secondly, if it is a religious need, then what is the social aspect of the state, or if it is a social need, then what about the aspect of religion in the state? Finally, what about the influence of existing politics on their thought? This research is a qualitative form of research based on both primary and secondary data. It is hoped that this paper will contribute to academia by analyzing the perception of the state of Early Muslim intellectuals within the present context.

Keywords: Islamic Political Thought, Farabi, Mawardi, Nizam al-Mulk, Ghazali, Ibn Taymiyyah, Ibn Khaldun.

Farabi’den İbn Haldun’a: Erken Dönem Müslüman Entelektüellerin Yazılarında Devlet Algısı

Öz
Bu makale, ilk Müslüman aydınların, özellikle de el-Farabi, el-Maverdi, Nizâmülmülk, el-Gazali, İbn Teymiyye ve İbn Haldun’un yazılarındaki devlet algısını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu altı entelektüelin hepsinin Müslüman siyasi düşüncesini veya İslami siyasi düşünceyi geliştirmede büyük katkısı vardır. Bu makale entelektüellerin yazılarından devlet kavramına ilişkin aşağıdaki soruların cevabını bulmayı amaçlamıştır. Birincisi, devletin doğuşu hakkındaki tartışmalar; yani, devlet dinî bir ihtiyaç mı yoksa sosyal ihtiyaç mıdır? İkincisi, eğer dinî bir ihtiyaç ise, devletin sosyal yönü nedir ya da eğer sosyal bir ihtiyaçsa, devletteki dinin yönü ne olmalıdır? Son olarak, mevcut politikanın onların düşünceleri üzerindeki etkisi nedir? Bu araştırma, hem birincil hem de ikincil verilere dayanan nitel bir araştırmadır. Bu yazının güncel bağlamda ilk Müslüman aydınların devlet algısını analiz ederek akademik dünyaya katkıda bulunacağı umulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İslami Siyasi Düşüncesi, Farabi, Maverdi, Nizam-ül Mülk, Gazzali, İbn Taymiyye, İbn Haldun.

Diğer Linkler