Yazar: Doktora Öğrencisi | Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı:109, Kış 2023, ss.1-25.

Öz
Bu çalışmada 20. Yüzyılın en önemli liberal düşünürlerinden biri olan Friedrich August von Hayek’in özgürlük düşüncesinin temellerini kurduğu bireycilik anlayışı, bir toplum için bizatihi gerekli olan özgürlük fikri ve özgürlükle her zaman ilintili olan sorumluluk düşüncesi irdelenmiştir. Hayek’in bireycilik, özgürlük ve sorumluluk düşüncesi çağdaş klasik liberal geleneğe damgasını vuran kendiliğinden doğan düzen fikrinin açılımıyla belirtilmiş ve toplum içerisinde somut hale getirilmesi savunulmuştur. Hatta Hayek bütün çalışmalarını ve yazılarını kendiliğinden doğan düzen düşüncesi etrafında sistematize etmiştir.

Hayek bireylere ve onların özgürlüklerine verdiği değerle, toplumsal düzenin tasarımlı bir şekilde kontrol edilmesine karşı çıkışı temsil etmiştir. Yine Hayek’e göre liberal geleneğin niteliği olan birey, özgürlük ve sorumluluk gibi kavramların bir sosyal düzen için gerekli olduğunu savunmuş ve genel liberal gelenekten ayrılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hayek, Kendiliğinden Doğan Düzen, Özgürlük, Sorumluluk, Bireycilik.

The Concepts of Freedom and Responsibility in the Individualist Perspective of Friedrich August von Hayek
Abstract
In this study, the individualist understanding which Friedrich August von Hayek, one of the most important liberal thinkers of 20. Century, set the bases of his freedom thought on; the freedom thought particularly required for a society; and the responsibility thought related to freedom are examined. The individualism, freedom and the responsibility thoughts of Hayek are stated within the concept of spontaneous order which defined the contemporary classical liberal tradition and are defended to be concretized. Indeed Hayek systematizes all his studies and writings around his thought of spontaneous order.

Hayek stands for opposing against being regulated in a designed social order, via giving importance to individuals and their freedoms. Hayek defends that the individual as the quality of the liberal tradition, freedom and responsibility are the essentials for a social order as well; and thus he is featured in the general liberal tradition.

Keywords: Hayek, Spontaneous Order, Freedom, Responsibility, Individualism.

Tamamını Oku

Diğer Linkler