Yazar: *Dr. Öğr. Üyesi | Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 29, Sayı:113, Kış 2024, ss. 171-191.

Öz
Merkezî, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD’nin) Washington eyaletinde bulunan ve uluslararası bir düşünce kuruluşu olan Freedom House (FH), kendine özgü bir metod kullanarak ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni referans alarak ülkelerin demokratik durumlarını etkin bir şekilde izlediğini ve özgürlüğün gelişimine katkı sunduğunu iddia etmektedir. Bu çalışma, FH’nin ülkelerin demokrasi düzeyini nasıl ölçtüğünü ve ABD’nin FH aracılığıyla diğer bölgeler üzerinde nasıl bir hegemonya kurduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Ayrıca çalışma, FH’yi salt bir bilgi kaynağı
olarak ele almak yerine, onun politik ve ideolojik arka planını eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeyi hedeflemektedir. Ancak bu eleştirel yaklaşım, FH ve metodolojisine ilişkin tüm tartışmaları, tutarsızlıkları ve özellikleri kapsamamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Freedom House, Demokrasi, Özgürlük, Hegemonya ve ABD.

A Critical Evaluation of Freedom House and its Methodology
Abstract
Freedom House, an international think tank headquartered in Washington State in the United States of America (USA), claims that it effectively monitors the democratic status of states and contributes to the development of freedom by using a unique method to measure the level of democracy of countries and by referencing the Universal Declaration of Human Rights. This study aims to reveal how Freedom House measures democracy and how the US has established a hegemony through Freedom House. It also aims to critically evaluate the political and ideological background of Freedom House rather than treating it as a mere source of information. However, this critical approach does not cover all the controversies, inconsistencies, and peculiarities of Freedom House and its methodology.

Keywords: Freedom House, Democracy, Liberty, Hegemony, and USA.

Diğer Linkler