Yazar: Doktora Öğr. | İstanbul Medeniyet Üni., Siyaset Psikolojisi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 98, Bahar 2020, ss. 65-81.

Öz
Türkiye’de sosyal kutuplaşmaya bağlı olarak ortaya çıkan ötekileştirme, yaygın olarak görülmektedir. Bilhassa 1990’lardan itibaren etnik, dinî ve ideolojik kutuplaşma, ötekileştirmeyi derinleştirmiştir. Gelişen teknolojinin bireylere verdiği özgür
ve anonim olarak düşüncelerini sunma imkanı, farklı kesimleri hedef alabilen ötekileştirmenin sosyal medya aracılığıyla daha da keskinleşmesine sebep olmaktadır. Literatürde varolan çalışmalar, Kürtlerin toplumun en çok ötekileştirilen etnik
grubu olduğunu ortaya koysa da, Suriyeli sığınmacıların gelişiyle değişen atmosfer Kürtlerin ‘öteki’ konumlarında da bir değişimin sinyalini vermektedir. Bu bağlamda, makalenin amacı, Ekşi Sözlük’te Kürtlere ve Suriyelilere yönelik kullanılan temsillerin farklılaşan unsurlarını ortaya koyarak, Suriyeli sığınmacılara yönelik olumsuz temsillerin Kürtlerin ‘öteki’ konumlarını ne düzeyde etkilediğini tespit etmektir. Bu amaçla, Ekşi Sözlük entryleri aracılığıyla oluşturulan temsiller, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırmanın sonucunda, Ekşi Sözlük’te Suriyeli sığınmacılara yönelik oluşturulan olumsuz temsillerin, Kürtlerin olumsuz temsillerinden daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber, seçilen entrylerde Suriyeli sığınmacıların ötekileştirilmesinin, toplumda bu iki sosyal grubun hiyerarşik olarak kurgusuna sebep olarak Kürtlere yönelik ötekileştirmeyi hafifletmiş olsa da, Suriyeli sığınmacıların bu karşılaştırma sebebiyle daha da fazla ötekileştirildiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ötekileştirme, Kürtler, Suriyeliler, Ekşi Sözlük.

Differentiated Others: Comparison of Representations of Kurdish People and Syrian Immigrants in Ekşi Sözlük

Abstract
Othering in Turkey is extensively experienced depending on social polarization. Especially since the 1990s, ethnic, religious and ideological polarization has deepened the othering. The chances provided by new media such as the statement of free and anonymous views lead to the sharpening of the othering that can target at different segments through social media. Even though the existing studies demonstrate that the Kurds are the most marginalized ethnic group of the society, the changing atmosphere with the arrival of the Syrian asylum seekers signals a change in the ’other’ positions of the Kurds. The aim of this article is that the differentiating elements of social representations used in Kurds and Syrians in Ekşi Sözlük and thereby, to diagnose to what extent negative representations towards Syrian asylum seekers influenced the ‘other’ position of Kurds. In order to determine this change, the social representations generated through the Ekşi Sözlük (Sour Dictionary) entries were analyzed by content analysis method. As a result of the study, the content of negative social representations towards Syrian immigrants and Kurds has changed to a great extent while negative representations for Syrian immigrants were found to be much higher compared to the Kurds. Furthermore, the othering of the Syrian immigrants diminished the othering of the Kurds but Syrian immigrants are further marginalized due to this comparison.

Keywords: Othering, Kurds, Syrians, Ekşi Sözlük.

Diğer Linkler