Yazarlar: *Dr. Öğretim Üyesi | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü
**Prof. Dr. | Ankara Yıldırım Beyazıt Üni., Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı:111, Yaz 2023, ss.121-150.

Öz
Uluslararası eğitimin toplumlar üzerinde köklü ve kalıcı etkilere neden olması, toplumlar arasında sempatik ilişkiler kurulmasına ve etkileşime yol açması onu kullanışlı bir dış politika aracı yapmaktadır. Türkiye de 1950’li, 1990’lı ve 2010’lu yıllardaki aktif dış politika uygulamalarında uluslararası kamuoyunu etkilemek, kendisine müzahir kılmak, uluslararasılaşmak, çevre coğrafyasında nüfuz alanını genişletmek amacıyla uluslararası eğitimi kamu/kültür/eğitim diplomasisi şeklinde bir yumuşak güç unsuru olarak kullanmıştır. Türkiye’nin dış politikası ve uluslararası eğitim stratejisi paralellik göstermiş, 1950’lerde Batı bloğu politikalarına endeksli, 1990’larda kültürel diplomasi ağırlıklı, 2010’larda ise kültürel diplomasiyle birlikte terör ve radikalleşmeyle mücadele, küresel etkili bölgesel güç olma, istikrarsız coğrafyaları normalleştirme, çok taraflı ve çok katmanlı dış politikasına destek sunma, Türk dünyasında işbirliğini derinleştirme politikalarında uluslararası eğitim Türk dış politikasının en önemli gündemlerinden birisi olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Türk Dış Politikası, Uluslararası Eğitim, Yumuşak Güç, Kültürel Diplomasi.

The Role of International Education in Turkish Foreign Policy as a Soft Power Element
Abstract
International education causes deep-rooted and long lasting effects on societies, as well as leads to sympathetic relations and interaction among societies; and that makes international education a valuable foreign policy tool. In her active foreign policy practices in the 1950s, 1990s and 2010s, Türkiye used international education as an element of soft power to influence international public opinion and keep it adherent to her, get internationalised, and expand her sphere of influence in the surrounding geography. Türkiye’s foreign policy and international education strategy have been carried out in parallel with each other. International education has been one of the high priority items in Turkish foreign policy agenda in the 1950s indexed to Western bloc policies; in the 1990s with a particular focus on cultural diplomacy; and in the 2010s in addition to her focus on cultural diplomacy along with the policies of combating terrorism and radicalisation; of becoming a globally influential regional power; of normalising unstable geographies; of providing support for multilateral and multilayered foreign Policy; and of deepening cooperation in the Turkic world.

Keywords: Turkish Foreign Policy, International Education, Soft Power, Cultural Diplomacy.

Tamamını Oku

Diğer Linkler