Yazarlar: Öğr. Gör. | İskenderun Teknik Üniversitesi, Dörtyol Meslek Yüksekokulu
Prof. Dr. | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 29, Sayı:114, Bahar 2024, ss. 45-74.

Öz

Geçmişte ekonomik büyümenin ekonomik olmayan belirleyicilerine ve kurumsal faktörlerin rolüne ikincil önem verilmekteydi. Son dönem iktisadi çalışmalarda özellikle ekonomi dışı faktörlerin önemi üzerinde durulmaktadır. Kurumsal yapı içerisinde var olan ekonomik özgürlüklerin bir ülkenin ekonomik büyümesi üzerinde etkisinin olup olmadığı sorusu, ekonomik özgürlükler ile ilgili araştırmaların artmasına neden olmaktadır. Ancak mevcut araştırmaların bu soruya ne kadar iyi cevap verdiği bilinmemektedir. Dolayısıyla, bu çalışma, literatürde ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme ilişkisine yönelik araştırmaların nasıl geliştiğini ortaya koymakta ve mevcut eğilimleri belirlemektedir. Çalışma bulgularına göre, araştırmaların çoğunluğu ekonomik özgürlüklere sahip olan ülkelerde ekonomik büyümenin daha yüksek düzeylere ulaştığını apaçık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlükler, Ekonomik Büyüme, Kurumsal İktisat.

A Literature Review on the Relationship Between Economic Freedoms and Economic Growth

Abstract

In the past, a secondary importance was given to the non-economic determinants of economic growth and to the role of institutional factors. However, recent economic studies focus parrticularly on the importance of non-economic factors. The question whether economic freedoms that exist within the institutional structure have an impact on the economic growth of a country has led to an increase in research on economic freedoms. But it is not known how well the existing research can answer this question. Therefore, this study investigates how the research on the relationship between economic freedoms and economic growth has developed in the literature and determines current trends. According to the findings, the majority of research clearly shows that economic growth reaches higher levels in countries with higher levels of economic freedom.

Keywords: Economic Freedoms, Economic Growth, Institutional Economics.

Diğer Linkler