Yazar: Dr. Öğr. Üyesi | Giresun Üniversitesi, Dereli M.Y.O.
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 28, Sayı:109, Kış 2023, ss. 79-103.

Öz
Bu çalışmada ekonomik gelişme ve ekoloji alanları arasındaki ilişkiler ele alınmaktadır. İnsanın ekonomik davranışları ile doğa yasaları arasındaki ilişkilerin uyumu ya da uyumsuzluğu, her iki varlık alanının da geleceğini etkilemekte ve belirlemektedir.
Otoriter bir felsefi temele sahip olan müdahaleci iktisat politikaları hem ekonomik ve hem de ekolojik sorunlar yaratmaktadır. Kendiliğinden doğan bir düzene sahip olan piyasaya yönelik devlet müdahalesi ekonomik krizleri yaratır iken, doğal dengeye
yönelik insan müdahaleleri de ekolojik sorunlar yaratmaktadır. Çalışmada bu sorun alanlarına doğal özgürlük sistemi paradigmasından bakılmıştır. Aynı zamanda, çalışmada ekonomi ve ekoloji bilimleri açısından ortak ilkeler ve yasaların neler
olduğuna dair çıkarımlar yapılmıştır. Ekolojiden hareketle yapılan bu çıkarımların sonuçlarına göre her iki yaşam alanının dengeli bir şekilde devam edebilmesi için gerekli olan temel felsefî zemin minimum müdahaledir.

Anahtar Kelimeler: Doğal Düzen Paradigması, Ekonomik Gelişme, Ekoloji ve Ekonomi, Piyasa, Müdahale, Kriz

Economic Development and Ecology
Abstract
In this study, the relations between the fields of economic development and ecology are discussed. The harmony or incompatibility of the relations between human economic behavior and the laws of nature would affect and determine the future of both areas of existence. Intrusive economic policies, which have an authoritarian philosophical basis, create both economic and ecological problems. While the state intervention in the market, which has a spontaneous order within itself, creates economic crises, human interventions in the natural balance create ecological problems. In this study, these problematic areas were examined from the natural freedom system paradigm. At the same time, inferences were made about
the common principles and laws in terms of economics and ecological sciences in the study. According to the results of these inferences based on ecology, the basic philosophical ground required for both living spaces to continue in a balanced way
is the minimum intervention.

Keywords: Natural Order Paradigm, Economic Development, Ecology and Economy, Market, Intervention, Crisis.

Tamamını Oku

Diğer Linkler