Yazar: Doç. Dr. | Hitit Üniversitesi İ.İ.B.F. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı: 101, Kış 2021, ss. 41-66.
Öz
Bu çalışma, aynı isimli bir bilimsel araştırma projesinin verilerine dayanılarak hazırlanmıştır. Proje, aralarında yeterince arkadaşlık ilişkisi olmayan, birbirlerinden uzak duran ve birbirleri hakkında önyargıları olduğu tespit edilen yerli ve göçmen ortaöğretim öğrencilerini bir araya getirmeyi hedeflemiştir. Bunun için “dil öğrenme/öğretme etkinlikleri” araç olarak
kullanılmıştır. Birbirlerine ana dillerini öğretecek yerli ve göçmen öğrencilerin, birlikte vakit geçirecekleri, arkadaş olacakları ve birbirleri hakkındaki önyargılarını aşacakları varsayılmıştır. Dil etkinlikleri öncesinde, esnasında ve bittikten sonra öğrencilerin birlikte vakit geçirme ve arkadaşlık düzeyleri, anlamacı ve keşfedici bir bilimsel metodolojiye uygun olarak, “enformel sohbet tarzı görüşme” ve “gözlem” teknikleri kullanılarak anlaşılmaya çalışılmıştır. Sonuçta öğrencilerin arkadaşlık düzeylerinin geliştiği gözlenmiştir. Kız ve erkek öğrenciler, göçmen ve Türk öğrenciler, lise ve ortaokul öğrencileri arasında ciddi farklar olduğu da anlaşılmıştır. Kızların erkeklere, göçmen öğrencilerin Türk öğrencilere, liselilerin ortaokullulara oranla daha çok gelişim sergilediği görülmüştür. Ancak genel olarak, tüm gruplarda bir ilerleme gözlendiğinden, entegrasyon için akranlarla sosyalleşmenin ve özellikle dil ile ilgili etkinliklerin ne kadar önemli olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Göç, Göçmenler, Entegrasyon, Dil Eğitimi, Kültürel Karşılaşma.

The Fellowship of the Language: Could Language Play a Role in Interaction with Immigrant Students?

Abstract
Based on the data of a research project with the same title which aims at bringing together local and immigrant secondary and high school students who do not have strong friendship relations and socially distant due to the prejudices against each other. For that reason, the “language learning and teaching activities” are used as research tools in the study to achieve the goal of the project. In this regard, it is presumed in the study that local and immigrant students, teaching each other in their mother tongue will overcome the prejudices through spending time together, which will result in friendship. Students’ spending time with each other and their friendship intimacy-levels (before, during, and after the language activities), were tried to be understood by using “informal conversation interview” and “observation” techniques in the sense of comprehensive and exploratory methodology. As a conclusion, a powerful interaction has been observed. Another conclusion that we reached is that there are important differences among female and male students, immigrant and Turkish students, high school and secondary school students. In this context, the girls, immigrant students, and high school students have shown more progress. Despite this difference, it can also be concluded that progress is observed in all groups. Therefore, the study concludes that socialization process among peers and language-based activities are important in achieving a full integration among different groups.

Keywords: Migration, Immigrants, Integration, Language Training, Cultural Interaction.

Diğer Linkler