Yazar: Prof. Dr. | Ankara Hacı Bayram Üniversitesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 96, Güz 2019, ss. 27-53.

Öz
Son dönemde, siyaset bilimi literatüründe, demokrasi ve demokratikleşmeyle ilgili tartışmalar artmış ve farklı bir istikamete yönelmiştir. Tartışmaların odak noktası, liberal demokrasilerde popülizmin yükseldiği ve popülist siyasetçilerin güç kazandığıdır. Bunun yanında, pek çok demokratik yönetimlerin otoriterizme doğru kaydığı yönünde çok sayıda iddia vardır. Bu çalışmada, söz konusu iddialar, eleştirel bir yaklaşımla ele alınmıştır. Günümüzde Batı ülkelerinde pek çok siyasetçinin yabancı düşmanlığı ve İslamofobi temelli bir söylem kullandığı açıktır. Buna koşut olarak siyasal özgürlüklerin geçmişe göre kısıtlandığı bir süreç yaşanmaktadır. Ancak ortaya çıkan bu sorunu liberal demokrasinin açmazı olarak görmek doğru değildir. Demokrasi karşıtı söz konusu yaklaşımlar, dünya ölçeğinde yaşanan ekonomik ve sosyal krizle yakından ilişkilidir. Bu kriz sürecinden liberal demokrasinin güçlenerek çıkacağı iddia edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Demokratikleşme, Popülizm, Otoriterizm, Totaliterizm.

What Happens to Democracy? An Overview of the Debates on Populism and Authoritarianism

Abstract
Recently, debates on democracy and democratization have increased and turned to a different direction in the political science literature. The focus of the discussions is on the rise of populism in liberal democracies and the strength of populist politicians. In addition, there are many claims that many democratic governments are shifting towards authoritarianism. In this study, these claims are handled with a critical approach. Nowadays, in some Western countries, it is clear that many politicians use xenophobia and Islamophobia-based discourse. Parallel to this, there is a process in which political freedoms are restricted compared to the past. However, it is not correct to see this problem as the dilemma of liberal democracy. These anti-democratic approaches are closely related to the global economic and social crisis. It can be argued that liberal democracy would emerge even more robust from this crisis.

Keywords: Democracy, Democratization, Populism, Authoritarianism, Totalitarism.

Diğer Linkler