Yazar: Dr. Öğretim üyesi | Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:106, Bahar 2022, ss. 59-76.

Öz
Bu çalışma siyasal, dinsel, ideolojik ve tıbbi nedenlerle gerekçelendirilen aşı karşıtlığını sosyolojik bir bağlamda incelemektedir. Aşı karşıtlarının bir toplumsal hareket olma potansiyelini dikkate alarak aşı karşıtlarının örgütsel ve eylem yapısını Manuel Castells’in ağ toplumu kavramıyla açıklamaktadır. Ayrıca aşı karşıtı hareketlerin COVID-19 pandemisi ile birlikte sosyal medyada ve çeşitli ülkelerde sokak eylemleriyle kamusal alanda örgütlü bir şekilde görünür olmaya başlamaları politik bir
hareket olma potansiyelini güçlendirmektedir. Dolayısıyla çalışma COVID-19 pandemisiyle birlikte yükselişe geçen aşı karşıtlarının hem sosyolojik bağlamına hem de politikleşme dinamiğine odaklanarak görece yeni bir olgu olan aşı karşıtı hareketleri açıklamaya çalışan teorik bir çerçeve sunmayı hedeflemektedir. Makale teorik bir değerlendirmedir ancak aşı karşıtlığıyla ilgili çeşitli saha çalışmalarından da veriler kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Aşı Karşıtlığı, Ağ Toplumu, Toplumsal Hareketler, Siyasallaşma.

The Sociological Context and Politicization Dynamics of Anti-Vaccine Movements in the COVID-19 Pandemic
Abstract
This study has investigated anti-vaccination phenomena justified with political, religious, ideological, and medical reasons in a sociological context. Considering that the anti-vaccinationists have the potential to turn into a social movement, it has been accounted for organizational and action patterns of the anti-vaccinationists by the network society conception of Manuel Castells. Also it has reinforced the potential of being a political movement that anti-vaccination movements have begun to be visible in an organized way along with the Covid-19 pandemic in social media and public sphere. The study aims to present a theoretical frame trying to analyze anti-vaccination movements which is a relatively recent phenomenon by focusing also on the sociological context and politicization dynamics of the antivaccination movements, which have risen with the COVID-19 pandemic.

Keywords: COVID-19, Anti-Vaccination, Network Society, Social Movements, Politicization.

Tamamını Oku

Diğer Linkler