Yazar: Akif Kemal Koç, Doktora Öğrencisi | Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 95, Yaz 2019, ss. 99 – 109.

Öz
Sosyal bilimlerin ilgi alanına giren neredeyse tüm disiplinler ve konular varlıklarını coğrafi keşiflere, onu takip eden kolonyalizme, Aydınlanma felsefesine ve bunu takip eden devrimlerle birlikte modernleşmeyle ilişkilidir. Sosyolojinin arka planında da coğrafi keşifler, sömürgecilik, hümanizm, Aydınlanma düşüncesi, Fransız Devrimi, kentleşme, göç ve Sanayi Devrimi vardır. Sosyoloji bütün bunların beraberinde getirdiği “insan sorunu” ndan doğmuştur. Kolonyalizm modern çağda “insan sorunu”nu başta Avrupa’nın, daha sonrasında bütün dünyanın gündemine taşıyan gelişmelerden biridir. Batı başlangıçta kolonyalizmi homojenleştirme politikalarıyla sürdürmüştür. Önce Amerikan kolonilerinin, daha sonrasında Hindistan ve Güney Asya kolonilerinin bağımsızlığını kazanmasıyla birlikte kolonyalizm tartışmaları çokkültürlülük tezi ile yeniden gündeme gelmiştir. Çok kültürlülük Batı kolonyalizminin bir ürünüdür. Bu çalışmada şu iddia temellendirilmeye çalışılacaktır: Homojenleştirme politikaları problemlidir, ancak çokkültürlülük söyleminin de birtakım açmazları vardır. Yine de toplumların ve dünyanın homojenleştirilmesi karşısında çokkültürlülük söylemi daha anlamlı ve tercih edilebilir bir söylem olarak görülebilir.

Anahtar Kelimeler: Kolonyalizm, Britanya İmparatorluğu, Sömürgecilik, Amerika, Kanada, Hindistan.

British Colonialism in the Discourse of Multiculturalism: The White Plague


Abstract

Almost every discipline and subject, which are within social sciences’ area of interest owe their existence to the geographical discoveries, colonialism which follows geographical discoveries, philosophy of enlightenment, and the following revolutions and modernization. In the background of sociology are geographical discoveries, colonialism, humanism, thinking of Enlightenment, French Revolution, urbanization, migration, and Industrial Revolution. Sociology arised from the “human problem” that all together had brought about. Colonialism is one of the developments that brought the “human problem” to the agenda of Europe in the first place and then the whole world in the modern age. The West originally maintained colonialism through homogenization policies. A multicultural rhetoric began to develop in colonial debates, after American colonies in the first place and then the Indian and South Asian colonies gained independence. Multiculturalism is a product of Western colonialism. This study will try to discuss the claim that homogenization politics are problematic, but multiculturalism also has a number of dilemmas. Nevertheless, the discourse of multiculturalism can be seen as a more meaningful and preferable discourse compared with the discourse of the homogenization of the societies and the world.

Keywords:
 Colonialism, British Empire, Colonial System, America, Canada, India.

Diğer Linkler