Yazar: *Doç. Dr. | Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi
**Doç. Dr. | Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 99, Yaz 2020, ss.145-162.

Öz
Bu çalışmada coğrafi disiplinin en temel sorusu olan “coğrafya nedir” sorusu üzerine odaklanılmıştır. Bu tür bir soruyu elbette her disiplin kendi içerisinde sormakta ve sorgulamaktadır. Zira disiplinlerin zaman zaman nereye doğru evrildikleri ve bilim yapma şekilleri üzerine düşünmeleri sıkça rastlanılan bir durumdur. Böylece disiplinler kendi pratiklerine refleksif bir şekilde yaklaşırken aynı zamanda disiplinlerinin çizdiği yol üzerine de çıkarımlar yapmaktadırlar. Bu anlayıştan yola çıkarak çalışmamızda “coğrafya nedir” sorusuyla; coğrafyada yaşanan değişimleri, dönüşümleri, anlayışları ve coğrafyanın diğer
disiplinlerle olan ilişkilerini bu soru üzerinden okumaya çalıştık. Çalışma boyunca disiplinlerin bilim yapma pratiklerinde tam bağımsız olmadıkları fikrini benimsediğimiz için, geniş bir şekilde sosyal bilimler felsefesinden, farklı yaklaşımlardan ve diğer disiplinlerden yararlanma yoluna gidilmiştir. Coğrafya nedir sorusuna yanıtlar ararken bilimsel alanlarda keskin sınırların ve sınıflandırmaların olmadığına; ilişkiselliğin merkezi konumuna; disiplinlerarası yaklaşımların önemine daha fazla vurgu yapmaya çalıştık. Çalışmada; coğrafya tanımında meydana gelen değişiklikler, Beck’in metodolojik milliyetçilik kavramı, disiplinler arası yaklaşımların gerekliliği, Coğrafyada tarih yazımı konularına daha ayrıntılı yer verilmiştir. Özellikle disipliner sınırların neden katı olamayacağı üzerine eleştirel bir yaklaşım getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Mekân, Disiplinlerarasılık, Metodolojik Milliyetçilik, Coğrafya Felsefesi.

What is Geography?

Abstract
In this study, we focused on the question of- what is geography, which is the most basic question of the geographical discipline. Admittedly, every discipline asks and ponders on this kind of question. Therefore, it is very common for disciplines to frequently think about the direction they have taken and the ways of doing science. Thus, as disciplines approach their own practices in a reflexive manner, they also make inferences on the path of their discipline that takes. Based on this understanding, we tried to interpret the changes, transformations, understandings and their relations with other disciplines through the question of what is geography. While doing this, we tried to make use of the philosophy of social sciences, different approaches and other disciplines; in that we believe that disciplines are not totally independent when it comes to practicing science. By trying to find answers to the question of what is geography, more emphasis put especially on not constructing the sharp boundaries and classifications; the central position of relationality; the importance of the interdisciplinary approaches in scientific endeavours. In this study, definitional changes in geography, Beck’s concept of methodological nationalism, the need for interdisciplinary approaches, and geographical historiography are covered in more detail. In particular, a critical approach has been adopted as to why disciplinary boundaries cannot be strict.

Keywords: Geography, Space, Interdisciplinarity, Methodological Nationalism, Philosophy of geography.

Diğer Linkler