Yazar: Dr. Öğr. Üyesi | Nişantaşı Üni. Sanat ve Tasarım Fakültesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 26, Sayı: 101, Kış 2021, ss. 27-39.

Öz
Teknolojik gelişmelere bağlı olarak toplumsallaşma biçimleri giderek çeşitlenmektedir. Her gün milyonlarca insan İnternet dolayımı ile etkileşime geçmekte, yeni biraradalık tarzları oluşmaktadır. Bu durum kaçınılmaz olarak sosyal bilimler alanında
yeni araştırma metodlarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Özellikle kadın çalışmaları açısından bakıldığında yeni yaklaşımlara duyulan bu ihtiyaç daha da elzemdir. Sebebi ise yeni medya teknolojilerinin hem mevcut iktidar örüntülerini dönüştürme fırsatı sunması, hem yeni kadınlık deneyimlerine hem de mevcut kadınlık deneyimlerinin aktarılmasına imkân tanımasıdır. Buna ek olarak kadınların yeni teknolojiler dolayımıyla görünürlüklerinin artması ve temsiliyet biçimlerinin dönüşüm geçirmesi de kadın çalışmaları açısından dikkate değer bir diğer husustur. Kadınlar artık kendilerine ait web siteleri, bloglar, vloglar ve sosyal medya hesapları üzerinden kendi temsillerini yaratabilmektedir. Bu mecralar yoluyla çevrimiçi topluluklar oluşturabilmektedirler. Dolayısıyla bu yeni toplumsallaşma tarzları kadın çalışmaları açısından yeni araştırma yöntemleri üzerine düşünülmesini gerekli kılar. Bu çalışmada ise çevrimiçi kadın topluluklarını çalışmak için elverişli bir yöntem olarak çevrimiçi etnografi yönteminin imkanları üzerine bir tartışma yürütülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Çevrimiçi Topluluklar, Feminist Metodoloji, Çevrimiçi Etnografi.

Studying Online Female Communities via Online Ethnography Based on Feminist Methodology

Abstract
Depending upon the technological developments, forms of socialization are gradually diversifying. Every day millions of people interact through the Internet by creating new ways of coexistence. This inevitably requires the development of
new research methods within social sciences. This need for new approaches is even more crucial and urgent in women’s studies. The reason behind this is that new media technologies offer both the opportunity to transform existing power
patterns and allow new experiences along with narration of already existing experiences of femininity. In addition, the increase in the visibility of women through new technologies and the transformation of their representation styles are other noteworthy issues to be considered in terms of women’s studies. Today women can now create their own representations through their own websites, blogs, vlogs, and social media accounts. These channels enable them to create online communities. Therefore, these new socialization styles make it necessary to think about new research methods in terms of women’s studies. With this perspective, in this study, a discussion was conducted on the possibilities of online ethnography as a convenient method to study online female communities.

Keywords: Online Communities, Feminist Methodology, Online Ethnography.

Diğer Linkler