Yazar: *Arş. Gör. | Necmettin Erbakan Üniversitesi, Hukuk Fakültesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 99, Yaz 2020, ss. 49-78.

Öz
Türkiye’de 2017 yılında 6771 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa değişikliği neticesinde hükûmet sistemi değişmiş ve başkanlık hükûmet sistemine geçilmiştir. Bu değişiklik ile beraber bütçe sistemi de değişmiş ve yürütmenin bütçenin tasdiki açısından
ciddi güç kazandığı görülmüştür. Bu durumun kuvvetler ayrılığı, denge-denetleme ve bütçe hakkı açısından ciddi sakıncaları doğuracağı düşünülmüştür. Başkanlık sistemini uygulayan diğer devletlerle mukayesesi için Latin Amerika ülkeleri seçilmiş, bu ülkelerin bütçe hakkı açısından ortak özellikleri ortaya konmuş ve Türkiye’nin yeni sistemi ile mukayesesi sağlanmıştır. Netice itibariyle, Türkiye’nin, yürütmenin güçlü olduğu Latin Amerika ülkelerine benzer bir sisteme geçiş yaptığı görülmüş, yasamanın güçlendirilmesine yönelik tavsiyeler vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bütçe hakkı, Cumhurbaşkanlığı sistemi, Latin Amerika.

The Appearance of Budget Right in The Presidential System of Turkey and Comparison with Latin American Countries

Abstract
As a result of the constitutional amendments made by Law No. 6771 in 2017, government system has been changed and the presidential government system was introduced in Turkey. Along with this change, the budgetary system has also changed and the executive gained significant power in terms of the approval of the budget. It was considered that this situation would have serious drawbacks in terms of separation of powers, balance-control and budget right. Latin American countries are selected for comparison in terms of those states implementing the presidential system, common features of these countries in terms of budget right are set out, and the comparison with Turkey’s new government system is provided. As a result, it is observed that Turkey switched to a similar system with Latin American countries where the executive is powerful, and accordingly recommendations are highlighted as to strengthen legislation in Turkey.

Keywords: Budget right, Presidential system, Latin America.

Diğer Linkler