Yazar: Dr. Öğretim Üyesi | Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 97, Kış 2020, ss. 131-146.

Abstract
The issue of foreign (terrorist) fighters is hardly a new phenomenon because the inclusion of foreigners into civil conflicts has been one of the substantial features of armed conflicts in the history. However, the current wave presents new challenges because it is larger, more global, and more diverse. This paper aims to elaborate the issue by firstly discussing the history of the phenomena and conceptual debates. Then, the paper elaborates profiles of foreign (terrorist) fighters in Syria with a broader perspective than mainstream literature. In its analysis, this paper relies on the secondary and some primary sources. By doing so, this paper argues that although most of studies focus on religious foreign (terrorist) fighters, there are different kinds of foreign (terrorist) fighters in Syria in different manifestations of the phenomena according to their radicalization sources like ethnic, separatist, ideological and religious.

Keywords: Foreign Fighter, Foreign Terrorist Fighter, Religious Radicalization, Right-wing extremism, Left-wing extremism, Syrian Civil War.

Suriye İç Savaşı’ndaki Yabancı (Terörist) Savaşçılara Genişletilmiş Bakış

Öz
Yabancı (terörist) savaşçılar, pek çok açıdan yeni bir mesele değildir, çünkü yabancıların sivil çatışmalara dâhil olması tarihteki silahlı çatışmaların önemli özelliklerinden birisidir. Sorun yeni olmamakla birlikte Suriye İç Savaşı ile ortaya çıkan yabancı (terörist) savaşçılar dalgası, hem olguyu anlama hem bununla başa çıkmada yeni zorluklar sunmaktadır çünkü bu sefer daha çok sayıda, daha küresel ve daha çeşitli bir yabancı (terörist) savaşçılar olgusuyla karşı karşıyayız. Mevcut makale öncelikle konunun tarihini ve kavramsal tartışmalarını kısaca tartışmakta ve sonrasında Suriye’deki mevcut yabancı (terörist) savaşçılar konusunu literatürdeki yaygın yaklaşımın aksine daha geniş bir perspektiften ele almaktadır. Bahse konu araştırmada temel olarak ikincil kaynaklar ile bazı birincil kaynaklar kullanılmaktadır. Netice itibarıyla bu makale, literatürde büyük çoğunlukla
dini radikalleşme temelli yabancı (terörist) savaşçılara odaklanılmasına rağmen, konunun farklı tezahürlerinin olduğunu, bu anlamda Suriye İç Savaşı’nın etnik, ayrılıkçı, ideolojik ve dini olmak üzere farklı radikalleşme kaynaklarına göre yabancı
(terörist) savaşçılar konusunda zengin bir vaka sunduğunu savunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Yabancı Savaşçı, Yabancı Terörist Savaşçı, Dini Radikalleşme, Sağ Aşırılık, Sol Aşırılık, Suriye İç Savaşı.

Diğer Linkler