Yazar: Dr. Öğr. Üyesi | Fenerbahçe Üni., Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Böl.

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 100, Güz 2020, ss. 37-68.

Öz

Bu makalenin amacı siyaset biliminin metodolojik çekirdeğini oluşturan karşılaştırmalı siyasetin tematik, işlevsel ve yöntemsel boyutlarını mercek altına alarak Türkçe dilindeki karşılaştırmalı siyaset literatürünün gelişimine katkı sunmaktır. Nitekim önemli birkaç ders kitabı (Kalaycığlu ve Kağnıcıoğlu 2014; Sayarı ve Bilgin 2016; Yayla 2014) ve iki çeviri kitap (Newton ve Deth, 2014; Lane, 2014) dışında Türkçe literatür oldukça kısıtlıdır. Bu makale bu konudaki eksikliğin giderilmesine katkı sunmak için karşılaştırmalı siyaseti, siyaset biliminin merkezi bir alt-disiplini olarak tanımlayarak diğer alt-alanlar ile ilişkisinin karşılaştırılması ile başlamaktadır. İkinci bölüm karşılaştırmalı siyasetin on dokuzuncu yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde siyaset biliminin bir alt-alanı olarak ortaya çıkmasından bu yana tematik gelişimini tarihsel bir
perspektifle gözden geçirmektedir. Üçüncü bölüm, ‘neden karşılaştırmalıyız’ sorusuna eğilerek karşılaştırmalı siyasetin amaç ve işlevleri üzerinde durmakta, karşılaştırmalı siyasetin yöntem boyutuna odaklanan dördüncü bölüm, karşılaştırmalı siyasette kullanılan yöntemleri araştırılan vaka sayısına göre tek vaka (N=1), birkaç vaka (Küçük N) ve birçok vaka (Büyük N) çalışmaları olmak üzere üçe ayırarak incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Siyaset Bilimi, Karşılaştırmalı Siyaset, Karşılaştırmalı Yöntem, Karşılaştırmalı Siyasi Kurumlar, Siyaset Bilimi Metodolojisi, Küçük-N Analizi, Vaka Analizi.

Comparative Politics as a Subfield and a Methodology of Political Science

Abstract
This article seeks to contribute to the development of the Turkish literature on comparative politics by examining its substantive, functional and methodological dimensions. Comparative politics is the central subfield that forms the methodological core of political science, yet apart from a few important textbooks (Kalaycığlu ve Kağnıcıoğlu 2014; Sayarı ve Bilgin 2016; Yayla 2014) and two translated books (Newton ve Deth, 2014; Lane, 2014), the Turkish literature on comparative politics is limited. This article seeks to fill this gap by first defining and examining the relationship of comparative politics with other sub-fields. The second section overviews the historical and substantive development of the comparative politics since its development as a distinct field of political science in the United States in the late nineteenth century till today. The third section turns the question of “why we compare” and discusses main objectives and functions of comparative politics. This section argues that comparative politics is a scientific sub-discipline that aims to reach generalizations and to identify and explain the differences and similarities between political institutions, actors and processes within the framework of a method composed of determined rules and standards. The fourth section focuses on the methodological aspects of comparative politics and examines the methods used in comparative politics by differentiating between Large-N, Small-N and single case (N=1) studies.

Keywords: Political Science, Comparative Politics, Comparative Method, Comparative Political Institutions, Political Methodology, Small-N Analysis, Case Study.

Diğer Linkler