Yazarlar: *Doktora Öğrencisi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
**Dr. Öğr. Üyesi | İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 100, Güz 2020, ss. 137-167.

Öz
Türkiye’de toplumdaki sosyo-ekonomik farklılıklar son dönemlerde özellikle İstanbul ilinde gittikçe yaygınlaşan konut siteleri üzerinden somutlaşmış ve mekân-sınıf ilişkisini görselleştirmiştir. Konut sahiplerinin sayısı on binleri bulan bu sitelerin yarattığı nüfus hareketliliği seçim sonuçlarını nasıl etkilemektedir? Kentsel alanlarda son yıllarda giderek artış gösteren kapalı konutların bulundukları bölgenin seçim sonuçlarına etkisini anlamayı amaçlayan bu çalışma, oy verme davranışlarını mekân-refah ilişkisi açısından değerlendirerek literatürdeki boşluğu doldurmaktadır. İstanbul Tuzla ilçesindeki kapalı konut sitelerini, oluşturdukları nüfus hareketliliğini ve seçim sonuçlarına yansımasını oy verme teorileri üzerinden inceleyen bu çalışma, belirli bir ekonomik düzeyi olan, belirli bir sosyal statüye sahip, bir arada yaşayan seçmen ile aynı coğrafi sınıflar içerisinde yaşayan ancak duvarın öteki tarafında bulunan seçmenin tercihinde büyük farklılıklar olduğunu, toplu konutların yapıldığı bölgenin 2018 genel ve 2019 yerel seçim sonuçlarına etkisi olduğunu ortaya koymuştur. Site sonrasındaki seçimlerde AK Parti’nin oyları önemli oranda düşmüş, yine de kayan oyların belli bir bölümü Cumhur İttifakı içinde tutulmuştur. Türkiye ortalamasına göre site seçmenlerinden muhalefet bloğu Millet İttifakı’na giden oylarda önemli bir artış bulunmaktadır. Site sonrasındaki seçmen artışı değerlendirildiğinde merkez-sağ ve merkez-sol partilerin oylarında artış görülürken, yeni oylardan en fazla pay alan partinin İYİ Parti olması dikkat çekicidir.

Anahtar Kelimeler: Seçmen Davranışı, Kapalı-Konut Siteleri, Sosyal Sınıf, 2018 Genel seçim, 2019 Yerel seçim.

Dividing Walls, Changing Ballot Boxes: Closed Housing Sites and Their Effects on Election Results

Abstract

Social differences embodied in the recent period out of housing sites that are becoming increasingly common, especially in the provinces of Istanbul in Turkey and visualize the spatial-class relations. How the population mobility created by these housing units that inhabited ten thousand residents affect the election results? This study, which aims to understand the effect of the closed housing which has been increasing in urban areas in recent years on the election results, fills the gap in the literature by evaluating the voting behaviour in terms of space-class relationship. This study examines the closed housing estates in Tuzla district of Istanbul, their population mobility and their reflection on the election results based on the voting behaviour theories. Our research revealed that there are great differences between the housing residents and settled neighbourhood that remains outside the walls in terms of party preferences, and the new housings make a block impact on the 2018 parliamentary and 2019 municipality election results. In the elections after the establishment of housings, the votes of the AK Party decreased
significantly, however, a certain part of the floating votes were kept within the People’s Alliance. Regarding Turkey’s average, there is a significant increase in the votes of the opposition bloc Nation Alliance from the voters of the site. When the voter increase after the site is evaluated, it is noteworthy that the votes of the centre-right and centreleft parties increased, while the party with the highest share from the new votes was registered as the IYI Party.

Keywords: Voting Behaviour, Closed-Housing, Social Class, 2018 Turkish parliamentary elections, 2019 Turkish local elections.

Diğer Linkler