Yazar: Dr. Arş. Görevlisi | Kırıkkale Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 97, Kış 2020, ss. 89-108.Öz
Tarihsel süreç içinde kadın ve erkeğin toplumsal, siyasi ve iktisadi rolleri her bölgede farklı ilerleme süreci üzerinden kendini var etmiştir. Kadınların, erkekler karşısında hak kazanımı yüz yıllar içinde gelişen bir sürecin sonucunda, Batı ve Doğu
ekseninde farklılık göstermiştir. Bu bağlamda Orta Doğu bölgesinde kadınlar, siyasi ve toplumsal yapıda yüzyıllardır hak kazanımı ve sahipliğinde, Batı ile farklı bir gerçeklik yaşamaktadır. 2010 yılı sonrası Arap Baharı süreci ile birlikte, Orta Doğu’da kadınların sistem içindeki rolleri ve konumu büyük bir değişim ile karşı karşıya kalmıştır. Ancak temel sorun, sadece bölgenin kendi dinamiklerinde değil, aynı zamanda kimlik ve öteki ayrımı tanımlamalarında kadınların yerinin daha ilk aşamada ön kabuller ile oluşturulmasıdır. Bu noktada bölgede kadınların rolü ve yeri belli farklar ile okunmuş ve hak kazanım ya da sınırlandırılması da bu şekilde algılanmıştır. Bu çalışma kapsamında kadının toplumsal cinsiyet ve ötekilik noktasında yeri incelenecek ve Orta Doğu’da özellikle Arap Baharının sonrasında kadın hakları ve konumu ekseninde yansımalarına bakılacaktır.

Anahtar kelimeler: Kadın, Orta Doğu, Toplumsal Cinsiyet, Kimlik.

Woman in the Middle East After the Arab Spring

Abstract
The social, political and economic roles of women and men have created themselves through different progression in each region within the historical process. Accordingly, the process and conditions of women to be entitled to men differed in the Western and Eastern axis. In this context, women in the Middle Eastern region have been living in a different reality from those  in the West on the issue of entitlement in political and social structures for centuries. After 2010, with the Arab Spring, the roles of women in the system of the Middle East also experienced a major change. However, the main problem here is the establishment of the place of women with preliminary acceptance not only in the region’s own dynamics, but also in identifying identity and other distinction. After this situation, it creates certain differences in reading women’s rights and gains in the region. Within the scope of this study, the place of women at the point of gender and otherness will be examined and its reflections in the Middle East, especially after the Arab Spring, will be examined on the axis of women rights and position.

Keywords: Women, Middle East, Gender, Identity.

Diğer Linkler