Yazar: Doktora Öğrencisi | Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 25, Sayı: 100, Güz 2020, ss. 91-114.

Öz
Bu makale Amerikan çokkültürlülüğü özelinde Hispanik/Latino azınlığının ülke içerisindeki koşul ve konumlarını inceleme hedefi gütmektedir. Bağımsızlığının ilanı ve uluslararası politikada ulus-devlet olarak tanınmasının ardından ABD, farklı bölgelerden aldığı göç dalgaları neticesinde çokkültürlü bir toplum yapısına bürünmüştür. Ülke içerisinde din, dil, ırk ve etnik çeşitliliklere bağlı olarak oluşan çokkültürlü yapıda Beyaz Amerikanlar çoğunluğu oluşturmasına rağmen günümüzde sayıca en büyük azınlık grubu olan Hispanik/Latinoların orta ve uzun vadede farklı alanlarda görünürlüğünün büyük oranda artması beklenmektedir. Bu doğrultuda çalışmada Amerikan toplumunda Hispanik/Latinoların siyasi, ekonomik ve eğitim alanlarındaki konumu irdelenmiş ve çokkültürlü yapı içerisinde nasıl bir etki doğurduğu ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, Amerikan Çokkültürlülüğü, Hispanik/Latino, Siyaset, Ekonomi, Eğitim.

Rethinking American Multiculturalism: Hispanic/Latinos and Their Role in the American Society

Abstract

This article seeks to examine the conditions and status of Hispanic/Latinos in American cultural diversity. The U.S. has wrapped in a diverse societal structure along with migration waves from various regions after its declaration of independence and being recognized as a nation-state in international system. Within this multicultural structure based on religion, race and etnicity, visibility of Hispanic/Latinos in the society, as the largest minority group in the country, is expected to increase considerably in the future. In that respect, the study analyses political, economic and educational conditions of Hispanic/Latinos and their mounting impact in these particular areas.

Keywords: Multiculturalism, The U.S. multiculturalism, Hispanic/Latinos, Politics, Economy, Education.

Diğer Linkler