Yazar: Prof. Dr. | Sakarya Üniversitesi
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 24, Sayı: 94, Bahar 2019, ss. 127-149
Öz
Türkiye’de çeyrek asır devam eden otoriter tek parti yönetiminden çok partili demokrasiye geçilmesi sürecinde demokrasi, temel haklar ve hürriyetler konusunda mücadele veren isimlerin başında akademisyen kimliğinin yanında bir fikir adamı
olarak da öne çıkan Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil gelmektedir. Başgil’in içinde yer aldığı Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti’nin “neşir vasıtası” olarak yayın hayatına giren Hür Fikirler Mecmuası’ndaki yazıları aradan geçen bunca zamana rağmen hala güncelliğini ve önemini korumaktadır. Onbir sayı çıkan Hür Fikirler Mecmuası’nda Başgil’in toplam yedi ayrı yazısı yayımlanmıştır. Demokrasi, temel haklar, hürriyetler ve iktidarın sınırlanması ile ilgili olan bu yazılarda Başgil, adil, hakka ve hukuka dayalı, hürriyeti gözeten bir demokrasinin tesisine önemli bir fikri katkı yapmıştır. Genel olarak liberal bir çizgiye oturan Hür Fikirler Mecmuası’ndaki Başgil’in yazılarının tanıtılması fikri katkısını anlamak için faydalı olacaktır.

Anahtar kelimeler: Ali Fuad Başgil, Hür Fikirler Mecmuası, Çift Meclis Usulü, Eğitim ve Demokrasi, Dil Meselesi.

Essays of Ali Fuad Başgil in the Journal of Free Ideas
Abstract
Turkish political experience is marked by transition of authoritarian one-party government of 25 years to a multi-party system. Ali Fuad Başgil, a lawyer, had been a leading figure in this transition. He was part of Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti (Association to Disseminate Free Ideas) and he was the owner and member of the editorial board of the Association’s journal entitled Hür Fikirler (Free Ideas), a journal which he also wrote for. The main themes of his essays in Hür Fikirler were democracy, liberty and basic rights promoting limited government and justice. Hür Fikirler published 11 issues, and Ali Fuat Başgil wrote 7 essays in total, in which he advocated for just, liberal and limited government that respects rule of law.

Keywords: Ali Fuad Başgil, Hur Fikirler Mecmuası (Journal Of Free Ideas), Bicameralism, Language Issue, Education and Democracy

Diğer Linkler