Başlangıçtan Günümüze Çin Dış Politikasının Dönüşümü: Büyük Ülke Diplomasisi – Özlem Zerrin Keyvan

26 Temmuz 2022

Yazar: Öğr. Gör. Dr. | Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:106, Bahar 2022, ss.141-168.

Öz

Xi Jinping’in 2012’de iktidara gelmesiyle, Çin dış politikasında büyük değişimler ortaya çıkmıştır. Xi, Deng Xiaoping›in düşük profilli kalma doktrinini, başarı için çabalayan daha iddialı diplomatik stratejisiyle değiştirmiştir. Ancak Çin, kapsayıcı barışçıl kalkınma stratejisinden asla vazgeçmemiştir. Aynı zamanda Xi Jinping yönetiminde Çin, dış politikanın markası olarak “Çin Karakterli Büyük Ülke Diplomasisini” formüle etmiştir. Xi ayrıca, Çin ulusunun büyük gençleşmesinin bir parçası olarak Çin rüyasını ve insanlık için ortak bir geleceğin parçası olarak Dünya rüyasını benimsemiştir. Bu çalışmanın amacı Mao Zedong, Deng Xiaoping ve Xi Jinping’in diplomatik stratejilerinin teori ve pratiğini araştırmak ve bunların dönemselleştirilmesine
ve içeriğine ilişkin Çin görüşünü sistematize etmek olmuştur. Böylece bu çalışma Xi’nin büyük ülke diplomasisini stratejik ortaklıklar, kapsayıcı bir kalkınma modeli olarak Kuşak ve Yol girişimi ve deniz milliyetçiliği ışığında incelemektedir.

Anahtar Kelimeler: Büyük Ülke Diplomasisi, Çin Rüyası, Düşük Profil Stratejisi, Başarı için Çabalama, Kuşak ve Yol Girişimi.

The Transformation of Chinese Foreign Policy From The Beginning to The Present: Major Country Diplomacy

Abstract

Since the ascension of Xi Jinping to power in 2012, massive shifts in Chinese foreign policy have emerged. Xi has replaced Deng Xiaoping’s doctrine of keeping of a low profile with his more assertive diplomatic strategy striving for achievement. However, China has never abandoned its inclusive strategy of peaceful development. At the same time, under Xi Jinping, China has formulated “Major Country Diplomacy with Chinese Characteristics” as his brand of foreign policy. Xi has also adopted the Chinese dream as part of the great rejuvenation of the Chinese nation and the world dream as part of a shared future for humankind. The objective of this study is to explore on the theory and practice of the diplomatic strategies of Mao Zedong, Deng Xiaoping, and Xi Jinping and systematize the Chinese view of their periodization and content. Thus, this study examines Xi’s major country diplomacy in the light of strategic partnerships, maritime nationalism, and the Belt and Road initiative as an inclusive development model.

Keywords: Major Country Diplomacy, China Dream, Low Profile Strategy, Striving For Achievement, Belt and Road Initiative.