Yazım Kuralları

10 Ağustos 2017

liberal düşünce Dergisi Yayın ve Yazım İlkeleri

* Bahar 2021; Sayı 102’den itibaren gönderilecek olan makalelerin aşağıdaki yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir.  

(Sayı 102’den önceki yayın ve yazım ilkelerine buradan  ulaşabilirsiniz.)

Liberal Düşünce Dergisi, yılda dört defa yayınlanan TR DİZİN’de (ULAKBİM) taranan akademik ve bilimsel hakemli bir dergidir.

Liberal Düşünce Dergisi’nin amacı ve kapsamı, etik kuralları yayın ilkeleri ve yazım kuralları aşağıda belirtilen şekilde düzenlenmiştir.

Dergide telif, çeviri (yazarından ve yayıncı kuruluştan izin almak koşuluyla), sadeleştirme, edisyon kritik, kitap-sempozyum değerlendirmeleri vb. çalışmalar yayınlanır.


Derginin Amacı ve Kapsamı

Liberal Düşünce Dergisi, sosyal ve beşeri bilimlerin teorik konularını ve güncel olaylarını liberal ilke ve değerler çerçevesinde ele alan akademik ve yarı akademik çalışmalar yayımlar.

Dergi, kapsam olarak liberalizm ve piyasa ekonomisi ile ilgili tarihi ve güncel meseleleri farklı yöntemlerle, farklı açılardan ele alan çalışmalara öncelik verir.

Liberal Düşünce Dergisi Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez yayımlanır; yayım dili Türkçe veya İngilizcedir. Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayımlanmamış olması gerekir. Daha önce bilimsel bir toplantıda sunulmuş olan bildiriler, bu durumun dipnotta belirtilmesi şartıyla değerlendirmeye alınır.

Yayımlandığı tarihten itibaren 25 yıl geçmiş; önem ve etki bakımından klasik metin olarak değerlendirilebilecek yazı ve çeviriler, Yayın Kurulu’nun uygun bulması halinde tekrar yayımlanabilir. Ayrıca dergide kitap tanıtımı ve değerlendirmesi de yayımlanır.

Etik Kurallar

Yayımlanan yazıların fikrî sorumluluğu yazarlara aittir.

Dergiye gönderilen çalışmalarda bilimsel atıf kurallarına özen gösterilmesi gerekmektedir; makalenin yazar/lar tarafından yazılmış özgün bir çalışma olması gerekmektedir. Tüm yazarların makaleyi okumuş, onaylamış ve dergiye yayımlanması için gönderildiğinden haberdar olması gerekir.

Gönderilen makalenin bir kısmı ya da tamamı başka bir yerde yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere başka bir yere yollanmamış olması gerekir.

Dergiye gönderilen çeviri makale çalışmalarında orijinal makalenin yazarından ve yayıncı kuruluşundan izin alındığını gösteren belgenin sunulması gerekmektedir.

Yazar/lar makalenin telif hakkını, makalenin Liberal Düşünce Dergisi’nde yayınlanmasına karar verildiğinden itibaren dergiye devretmiş sayılır. Yazar/lar derginin yazı işlerinden izin almadan makaleyi başka bir platformda (dergi, editoryal kitap, internet sitesi, blog vb.) yayımlayamaz.

Dergiye gönderilen çalışmalarda, etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olması, bu onayın makalede belirtilmesi ve belgelendirilmesi gerekir.

 Yazıların Değerlendirilmesi

Yazıların https://dergipark.org.tr/tr/pub/liberal adresine yüklenmesi gerekmektedir. Dergiye ulaşan makaleler editörler kurulu tarafından ilk olarak şekil ve içerik incelemesine tabi tutulur. Bu incelemenin uygun olması halinde makale iki ayrı hakeme gönderilir; uygun olmaması halinde ise yazara gerekçesiyle birlikte iade edilir.

Hakem inceleme sürecine geçen makaleler, “kör hakem” yöntemiyle değerlendirilir. İki hakemin görüşünün olumlu olması halinde makale yayım sürecine alınır; iki hakemin görüşünün olumsuz olması halinde makale yayım sürecinden çıkartılır. Hakem görüşlerinden sadece birisinin olumsuz olması halinde üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Üçüncü hakemin görüşünün olumlu olması halinde makale yayım sürecine alınır; olumsuz olması halinde ise makale yayım sürecinden çıkartılır.

Hakem değerlendirme süreci sonrasında yazara konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılır ve hakem raporları doğrultusunda düzeltme yapılması gerekiyorsa editörler kurulu tarafından belirlenen süre içerisinde düzeltmelerin gerçekleştirilerek makalenin dergiye gönderilmesi istenir.

Yazım Kuralları

Yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. Türkçe makalelerin yazımında, noktalamasında ve kısaltmalarda Türk Dil Kurumu internet sitesindeki Güncel Sözlük ve Yazım Kuralları esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır.

Makalelerde Türkçe ve İngilizce başlık, öz ve abstract, anahtar kelimeler ve keywords; metin içinde bölüm başlıkları ve kaynakçanın yer alması gerekmektedir. Makale yukarıda sayılan tüm unsurları ile birlikte 4.000 ile 10.000 kelime arasında olmalıdır.

Makalelerde yer alan Türkçe ve İngilizce öz ve abstract’ın her birinin 100-150 kelime, anahtar kelime ve keywords’ün 3-7 kelime aralığında olması gerekmektedir.

Yazar adı, makale başlığının alt satırının sağ köşesine italik koyu, 11 punto olarak yazılmalı; yazarın unvanı, ORCID numarası, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 9 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde veya sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.

Yazı karakteri Times New Roman, 11 punto, satırlar bir buçuk aralıklı, açıklamalara ilişkin dipnotlar 9 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.

 Kitap incelemelerinde aşağıdaki hususlara ayrıca dikkat edilmelidir;

Kitap inceleme metinleri 1.000 ile 3.000 kelime arasında olmalıdır. Değerlendirilen kitabın niteliğine göre yayın kurulu 3.000’den fazla kelime içeren bazı inceleme metinlerinin yayımlanmasına izin verebilir.

Başlık bilgilerinde tanıtım veya incelemesi yapılan eserin adı, yazarı, yayımlandığı şehir, yayınevi, yayım yılı ve ISBN numarası yazılmalıdır.

Kitap tanıtımı ve değerlendirmesi yapan yazarın adı, makale başlığının alt satırının sağ köşesine italik koyu, 11 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 9 punto yazılarak belirtilmelidir.

Kitap tanıtımı bir eserin sırf özeti değil, eleştirel olarak değerlendirmesi olmalıdır. Kitap tanıtımı yapan yazar kitapla aynı fikirde olabilir, kitabın fikirlerine karşı çıkabilir veya kitabın sunduğu bilgilerde, yargılarda veya yapıda örnek teşkil eden veya eksik kalan yönleri belirtebilir. Ayrıca tanıtımı yapan yazarın, kitapla ilgili düşüncelerini açık bir şekilde ifade etmesi gerekir.

Kitap tanıtımı ve değerlendirmesi, bir kitapta ortaya konulan en önemli noktalara ışık tutularak bunların eleştirel olarak tartışılmasıdır. Bu süreç giriş, kitabın önemi, özeti, eleştirel tartışma ve sonuç gibi genel bir yapıyı takip etmelidir.

 Sayfa Düzeni

Paragraf arası, ilk satır 1.25, paragraflar arası önceki 3 nk, sonra 3 nk, iki yana dayalı, satır aralığı bir buçuk olmalıdır. Makalelerde giriş ve sonuç kısımlarıyla birlikte tek düzeyli alt başlık kullanılmalıdır. Giriş, Alt Başlıklar, Sonuç ve Kaynakça başlıkları koyu puntoyla yazılmalıdır. Sayfa numaraları alt sağda verilmelidir.

 Atıf ve Kaynakça Yazımı

Atıf

Atıf ve kaynakça APA (American Psychological Association) 6.0 sistemine göre düzenlenmelidir. APA 6.0 kuralları hakkında detaylı bilgiye http://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf adresinden ulaşılabilir. Atıflar makalede kullanılan punto ile yazılır. Bu yöntemde, metin içinde alıntı sonrasında (Yazarın Soyadı, Basım Yılı: Sayfa Numarası) parantez içinde verilir. Tablo ve şekiller de APA 6.0’a göre düzenlenmelidir.

Bir konuya ilişkin açıklama yapılması istendiğinde sayfa altına dipnot verilebilir. Ancak kaynakça gösterimi sayfa altında dipnot ya da son not şeklinde yapılamaz.

Bir eserden veya mülakattan doğrudan alıntı yapılması durumunda alıntı 3 satırdan az ise cümle içerisinde kullanılır; 3 satır ve daha fazla ise ayrı bir paragrafta belirtilir. Bu paragraf tek aralıklı, 11 punto ve her iki taraftan 1.25 cm içeriden hizalı yazılır.

Atıf Örnekleri

Tek Yazar (Yayla, 2017: 109).
İki Yazarlı (Balaam ve Dillman, 2015: 545).
İkiden Fazla Yazar (Dursun, Tekiner ve Tekin, 2016: 89) veya (Dursun ve diğerleri, 2016: 89).
Yazar Olarak Bir Kurum (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu [TÜBİTAK], 2013)

İkinci ve sonraki göndermeler;

(TÜBİTAK, 2013)

Editörlü Kitaptan Bölüm (Bölüm Yazarı dikkate alınır) (Beriş, 2017: 113).
Yazarsız Çalışma (Bilimsel Makaleler Hazırlama, 2000: 45).
Standartlar (TS-40561, 1985: 6).
Yazarı Olmayan İnternet Dokümanı (www.hurfikirler.com., 2017).
Aynı Yazarın Farklı Yıl Birden Çok Çalışması (Yayla, 2015: 220; 2017: 130).
Aynı Soyadlı İki Yazar (A. Aslan, 2000: 6; B. Aslan, 2010: 71).
Birden Fazla Kaynaktan Yararlanma (Aytekin, 2004: 71; Küçük, 2008: 87).
Aynı Yazarın Aynı Yıla Ait Birden fazla Eseri (Yayla, 2017a: 165) ve (Yayla, 2017b: 140).
Orijinal kaynağa ulaşılamaması durumunda (Metin içinde bahsedilirse) İnalcık’a göre (aktaran Hanioğlu, 2012: 40).(Metin içinde bahsedilmezse) (İnalcık’tan aktaran Hanioğlu, 2006: 40).


Kaynakça

Kaynak künyesinde yazar(lar)ın önce soyadı sonra adının baş harfi yer alır. İki yazarlı bir kaynakta yazarlar arasına “ve” bağlacı konur. İkiden fazla yazarlı eserlerde ise yazarların arasına virgül (,) konulup son yazardan önce “ve” bağlacı konur.

Kaynakça yazarların soy ismine göre alfabetik olarak sıralanır. Yazarların soyadlarının baş harfi ve adlarının ilk harfi büyük yazılır. İnternet kaynakları kaynakça içerisinde alfabetik sıraya göre yer almalıdır.

Kullanılan kaynağın künye bilgileri açık olmalıdır. Çok basımlı kitaplarda baskı sayısı yazılır. Yabancı kaynaklarda, künye bilgilerinin tamamı kaynağın yazım dili ile yazılır, Türkçeleştirme yapılmaz.

Kaynakça Örnekleri

Tek Yazarlı Kitap Yayla, A. (2017). Liberalizm. Ankara: Liberte Yayınları.
İki Yazarlı Kitap Williamson, J. ve Mahar, M. (2012). Finansal liberalizasyon üzerine bir inceleme. Ankara: Liberte Yayınları.
İkiden Fazla Yazarlı Kitap Stroup, R., Gwartney, J. D. ve Ferrarini, T. (2016). Temel ekonomi. Ankara: Liberte Yayınları.
Yazar Adı Olarak Kurum Liberal Düşünce Topluluğu (2014) Türkiye’nin eğitim sorunu ve özgür toplum için reform önerisi: imkânlar, zorluklar ve ara çözümler. Ankara: Liberal Düşünce Topluluğu, Yayın No. 47.
Yazar Adı Yok International Tourism Report (1997), Travel and tourism intelligence. No. 2.
Çeviri Martin, G. (2017). Terörizm: kavramlar ve kuramlar. (çev. İhsan Çapcıoğlu ve Bahadır Metin). Ankara: Adres Yayınları.
Hazırlayan Yılmaz, Ö. (Yay.Haz.) (2018). Hür fikirler. Ankara: Liberte Yayınları.
Editörlü Kitap Büyükakıncı, E. (Ed.). (2015). Savaş kuramları: temel düşünürler ve yaklaşımlar. Ankara: Adres Yayınları.

Kalkan, B. ve Başdemir, H. (Ed.).  (2017). Siyasi ideolojiler. Ankara: Adres Yayınları.
Özkol, A. O., Delici, M. ve Özhan, S. (Ed.). (2009). ABD dış politikası. İstanbul: Küre Yayınları.

Editörlü Kitapta Bölüm Şahin, Y. (2017). Çevre sorunları ve liberalizm. Orçun İmga ve Hakan Olgun (Ed.). Yeşil ve siyaset içinde (s. 219-235). Ankara: Liberte Yayınları.
Tek Yazarlı Makale Haklı, S. Z. (2016). Cumhuriyetin ilk yıllarında sosyal liberal bir akademisyen: Prof. Dr. Ethem Menemencioğlu. Liberal Düşünce Dergisi, 82, Bahar, 55-77.
Çok Yazarlı Makale Yılmaz, A. ve Yazıcı, S. (2017). Sosyal bilimler felsefesinde temel sorunlar ve yaklaşımlar. Liberal Düşünce, 88, Güz, 57-68.
Yazarsız Süreli The Economist. (2011). Trade and Wages, s. 341, Londra, 74-75.
Sempozyum ve Kongrede Sunulan Yayınlar Yayla, A. (2018, Aralık). Beşerî ilerlemenin kaldıracı: ihtiyaçlar ve fikirler. Fikir tarihimizde Hür Fikirleri Yayma Cemiyeti sempozyum tebliğleri (s. 17-30) içinde. Ankara: Liberte Yayınları.
Raporlar Çetin, Ü. (2017). Türkiye’nin 2002 sonrası büyük moderasyonu. Liberal Düşünce Topluluğu. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/790376.
Yazarsız Raporlar Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi. (2016). Türkiye’de güvenlik sektörünün dönüşümü: polisliğin yeniden yapılandırılması. Ankara.
Seminerler Yayla, A. (2017). Ekim devriminin 100. Yılında sosyalizm, Liberal Düşünce Topluluğu semineri, 25 Ekim 2017, Ankara.
Standartlar TS-40561. (1985). Çelik yapıların plastik teoriye göre hesap kuralları. Ankara: Türk Standartları Enstitüsü.
Broşür Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. (2006). Enflasyon hedeflemesi [Broşür].
Gazete (Yazarlı) Göka, E. (2017, 24 Ağustos). Bilgi, Yeni Şafak, s. 6.
Gazete (Yazarsız) Milliyet. (2021, 24 Mart). Dünya Bankası’ndan yoksullukla mücadele açıklaması.
Gazete (Yazarsız ve Başlıksız) Sabah (2019, 1 Ocak). s. 3.
Sözlük Siyaset. (t.y). Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
Ansiklopedi Birinci, A. (1998). Hürriyet ve ihtilaf fırkası. İslam ansiklopedisi, c. 18. Ankara: TDV Yayınları.
Devlet Dokümanları Genelkurmay Ateşe Başkanlığı. (2000). 57. Piyade alayının tarihçesi (Yayın No. 19175). Ankara: Milli Savunma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü.
Kutsal Kitaplar Kur’an. Bakara Süresi. Ayet 25. (Mealde Basımevi ve meal yazarı belirtilir).
Yayınlanmamış Tezler Yılmaz, M. (1991). Ahmet Ağaoğlu’nda liberalizm ve milliyetçilik (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Mahkeme Kararları Yargıtay H.G.K. 19 Mayıs 1963. E. 4-39, K.59 (Adalet Dergisi, Mart-Nisan 1964), 3-4.
İnternette Yayımlanan Gazete Makalesi Küçük, A. (2018, 29 Ocak). Siyasi ittifaklar zemininde Türkiye için yeni seçim sistemi önerisi. Hür Fikirler. Erişim adresi: http://www.hurfikirler.com/siyasi-ittifaklar-zemininde-turkiye-icin-yeni-secim-sistemi-onerisi/
Elektronik Posta Anderson, B. (kişisel iletişim, 6 Kasım 2019).
Film ya da Video Valdes, D. (Yapımcı) ve Darabont, F. (Yönetmen). (1999). Green mile [Sinema Filmi], ABD: Warner Bros Pictures.
Televizyon Programı Özdemir, C. (Yapımcı). (2012, 27 Haziran). 5N1K [Televizyon Programı]. İstanbul: CNN TÜRK.
Ses Kaydı Selçuk, M. (1999). Aziz İstanbul [CD]. İstanbul: YKY Müzik.
Video Kayıtları Son darbe: 28 Şubat (2012). 2. Bölüm, 65 dak. Türkiye: CNN TÜRK.

Yorum Yapılmamış