Türkiye’nin 2002 Sonrası Büyük Moderasyonu

16 Ağustos 2017

Yazar: Ünsal Çetin
Ekonomist, LDT Akademik Kurul Üyesi

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 22, Sayı: 86, Bahar 2017, ss. 23-55.

Öz
Türkiye’nin 2002 sonrası ekonomik performansı pek çok bakımdan dikkate değerdir. Bu makalede bu başarılı performansın ABD’nin Büyük Moderasyon dönemi ile güçlü bir benzerliğe sahip olduğu iddia edilmektedir. ABD 1982 ve 2002 arasında John B. Taylor ve diğer bazı önemli iktisatçılar tarafından Büyük Moderasyon olarak adlandırılan bir ekonomik büyüme ve refah artış dönemi yaşamıştır. Taylor’ın konu hakkındaki eserlerinin ikna edici şekilde kanıtladığı gibi, bu büyüme dönemi yaşanmıştı çünkü Fed moderasyon yılları boyunca faiz oranı politikasının icrasında bir hayli yaklaşık olarak Taylor Kuralını takip etti. 2002 sonu itibariyle, Türkiye’nin ekonomi politikaları pür keyfî nitelikten ‘kural benzeri’ bir tarza doğru gelişme kaydetti. Bu politika gelişimi günümüze kadar süren uzun ve sağlam bir ekonomik büyüme sürecine yol vermektedir. Bununla birlikte, para politikası verimlilik normunun TCMB’nin faiz oranı politikasına bir tatbikine dayalı olarak, Türkiye ekonomisinin kendi bünyesinden doğan bir istikrarsızlık kaynağını teşhis etmek mümkündür. Bu teşhis bize Türkiye’nin gelecek yıllardaki iktisadî kalkınmasını destekleyecek birkaç somut politika önerisi sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik Özgürlük, Büyük Moderasyon, Kurallara Dayalı Politika, Kural Benzeri Politika, Türkiye Ekonomisi, Para Politikası Verimlilik Normu

Turkey’s Great Moderation After 2002

Abstract
Turkey’s post–2002 economic performance is remarkable in most of its various aspects. In this paper, it will be argued that this successful performance has a strong similarity to the USA’s Great Moderation. The USA had an economic boom period between 1982–2002 which called the Great Moderation by John B. Taylor and some other important economists. As convincingly proved by Taylor’s works on the subject, that happened because the Fed had quite approximately followed Taylor Rule in the conduct of its interest rate policy throughout the moderation years. Beginning with the year 2003, Turkey’s main economic policies have progressed from pure discretionary nature towards rule–like manner. This policy progress has led to the long and sound economic progress that goes on today. However, based on an application of productivity norm of monetary policy to interest rate policy of TCMB, we will be able to diagnose an instability source that appears within Turkey’s economy. This diagnosis provides us a few concrete policy proposals which may support Turkey’s economic development in the future.

Key Words: Economic Freedom, The Great Moderation, Rule–based Policy, Rule–like Policy, Turkey’s Economy, Productivity Norm of Monetary Policy

PDF Oku