Serbest Piyasa Ekonomisi Savunusu ve Liberte Yayınları: Başarılar ve Eksikler – Buğra Kalkan

3 Temmuz 2018

Yazar: Buğra Kalkan
Yrd. Doç. Dr. | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 23, Sayı: 89, Kış 2018, ss. 49-64.

Öz

Türkiye’de entelektüeller arasında anti-kapitalist/anti-liberal zihniyet yaygındır ancak bu durumun değişmez ve dönüştürülemez olduğunu düşünmek yanlıştır. Bununla birlikte entellektüel tutumları sadece normatif liberalizmin ilkelerini açıklayarak ve kültürel yorumlar yaparak değiştirmemiz mümkün değildir. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren geliştirilen yeni kurumsalcı iktisadın ortaya koyduğu rasyonel tercihçi analizler liberal sosyal teorinin normatif değerlendirmelerden
bağımsız açıklamalar yapma yeteneğini büyük ölçüde artırmıştır. Liberte Yayınları sayesinde bu literatür hakkında önemli çeviriler yapılmış ve ciddi gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak entellektüel mücadelede avantaj elde edebilmek için Tanzimat döneminden başlayarak Türkiye’nin anti-liberal kurumlarının oluşumunu ele alan yeni açıklamalar getirmek şarttır. Bunu başarmak için imkânlar mevcut olmakla birlikte Liberte Yayınları bağlamında yeni bir yayın programı geliştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Liberte Yayınları, İktisat Teorisi, Yeni Kurumsalcılık, Liberalizm.

Defense of Free Market Economy and Liberte Publications: Achievements and Requirements

Abstract
Anti-capitalist/anti-liberal mentality is common among intellectuals in Turkey but it is wrong to think that this stiuation is irreversiable. However it is not possible to change intellectuel positions through merely explaining principle of normative liberalism and making cultural interpretations. Rational choice analysis of new institutional economics that has been developed after the second half of the 20th century has increased the explanational capability of liberal social theory wihout applying normative assertions. Liberte Publishing has translated some of the important books related to new institutionalism. However, in order to gain advantage in the intellectual battle, it is essential to make new explanations on the development of the anti-liberal institutions of Turkey, starting from the era of Tanzimat. Although it is possible to start such an intellectual initiative, Liberte Publishing needs to start a new publishing program to reach such a goal.

Keywords: Liberte Publishing, Economic Theory, New Institutionalism, Liberalism.

PDF Oku