Liberal Düşünce Sayı 102 Yıl 26 Bahar 2021 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Sivil İtaatsizlik ve Hukuk Civil Disobedience and Law Ümit Müderrisoğlu İki Özgürlük Anlayışı ve Thomas Hill Green’in Pozitif Özgürlüğe Etkisi Two Concepts of Liberty and The Influence of Thomas Hill Green over Positive Liberty Yavuz Selim Erfidan Dobretsberger Dosyasına Bir Katkı: Avusturyalı Bir İktisatçının İktisadi v e Siyasi Çi...

Liberal Düşünce Sayı 101 Yıl 26 Kış 2021 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Mülkiyet, Adalet ve Devlet: Metin Erksan’ın Üçlemesi Ekseninde Bir Tartışma Discussion Based on Metin Erksan’s Trilogy: Property, Justice and State Belgin Tarhan & Bora Tarhan Çevrimiçi Kadın Topluluklarına Feminist Metodolojiye Dayalı Çevrimiçi Etnografi Yöntemi ile Bakmak Studying Online Female Communities via Online Ethnography Base...

Liberal Düşünce Sayı 100 Yıl 25 Güz 2020 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Geç Dönem Osmanlı Modernleşmesine Genel Bir Bakış An Overview of The Late Ottoman Modernisation Rüya Telli & Ayşenur Yılmaz Bir Alt-Alan ve Yöntem Olarak Karşılaştırmalı Siyaset Comparative Politics as a Subfield and a Methodology of Political Science Tuba Eldem Toplumsal Bütünleşme Bağlamında Sosyal Sermaye ve Çokkültürcülük Soci...

Liberal Düşünce Sayı 99 Yıl 25 Yaz 2020 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Normatif Teori ve Türk Dış Politikası: Türkiye’nin Nükleer Silahsızlanma Politikasının Normatif Boyutu Normative Theory and Turkish Foreign Policy: Normative Aspect of Turkey’s Nuclear Disarmament Policy Meryem Özgür & Meysune Yaşar Sosyalist İktisadi Hesaplama Tartışması: Metodolojik Bir İnceleme Socialist Economic Calculation Debate:...

Liberal Düşünce Sayı 98 Yıl 25 Bahar 2020 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES COVID-19 Sonrası Yerleşik İktisadi Anlayışın Değişimine İlişkin Beklentilere Eleştirel Bir Yaklaşım A Critical Approach to the Expectations on the Change of the Conventional Economic Understanding after the COVID-19 Outbreak Mehmet Levent Yılmaz Türk Muhafazakârının Devrimci Pratikle İmtihanı: İmparatorluktan Demokratik İmparatorluğa ...

Satın Al Abonelik DOSYA KONUSU: ORTA DOĞU: BARIŞ, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER MAKALELER/ARTICLES İslam Düşüncesinin Demokrasi Problematiğini “Mağrip Düşüncesi” Çerçevesinde Çözümleme: Câbirî’nin Yaklaşımı – Onur Yıldırım The Analysis of Democracy Problematic of Islamic Thought in The Framework of “Maghrip Thought”: The Approach of Jabiri Çin’in Ortadoğu Politikası: Süreklilik ve Değişim –...

Yazı Çağrısı LİBERAL DÜŞÜNCE DERGİSİ Kış 2020, Sayı: 97 Ortadoğu: Barış, Demokrasi ve Özgürlükler Yazı Teslim İçin Son Tarih 1 Şubat 2020 Bu sayı kapsamında dosya konusuyla ilgili olarak aşağıdaki konuları veya benzer çalışmaları içeren makaleler değerlendirilecektir: Ortadoğu’da Tarihte ve Günümüzde Demokratik Parti Hareketleri Ortadoğu’da İktisat-Siyaset İlişkisi Ortadoğu’da İslami Hareketler ...

Satın Al Abonelik Editörden MAKALELER / ARTICLES Kim Göç Etmek İstiyor? Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Göç Eğilimleri – Yüksel Alper Ecevit & Uğur Özdemir Who Wants to Emigrate? Contemporary Migration Trends in the MENA Region Demokrasiye Neler Oluyor? Popülizm ve Otoriterleşme Tartışmalarına Bir Bakış – Hamit Emrah Beriş What Happens to Democracy? An Overview of the Debates on Populism and Authoritarianism K...

Satın Al Abonelik Editörden MAKALELER / ARTICLES İmparatorluk ve Bedevilik – Hayrettin Özler Empire and Bedoinism Sınırları ve Mekânı Yeniden Düşünmek Tarihteki Bumerang: “İmparatorluk” – Bengül Güngörmez Akosman Rethinking Borders and Space, Boomerang in History: “Empire” İmparatorluk Nostaljisi: Michael Hardt ve Antonio Negri’de Egemenlik ve İmparatorluk – Mehmet Zeki Duman Empire Nostalgia: Heg...

Editörden MAKALELER – ARTICLES Katolik Kilisenin Yeni Dünya Düzeni ile İmtihanı: 19. Yüzyılda Siyasal Katolisizm – İbrahim Sarıtaş (The Trail of Catholic Church with the New World Order: Political Catholicism in the 19th Century) Sosyal Bilimlerin Kıyısında Entelektüel bir Alan: İktisadi Düşünce – Adem Levent (An Intellectual Field on the Edge of Social Sciences: Economic Thought) Socrates’in Yurttaşı ...

Liberal Düşünce Sayı 10-11, Bahar-Yaz, 1998: Sivil Toplum, Liberalizm ve Türkiye
Sayılar / 29 Mart 2017

İçindekiler Takdim Introduction Sivil Toplum: Bir Kavramın Anatomisi – Mustafa Erdoğan Civil Society: Anatomy of a Concept Türkiye’de Sivil Toplumun Sorunları – Ömer Çaha Problems of Civil Society in Turkey Islam, Democracy and Civil Society – Chandran Kukathas Klâsik Liberalizm ve Sivil Toplum – Norman Barry Classical Liberalism and Civil Society Türkiye’de Liberalizm – Atilla Yayla,...

Liberal Düşünce Sayı 9, Kış, 1998: Başörtüsü, Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları
Sayılar / 29 Mart 2017

Liberal Düşünce’nin üçüncü cildinin ilk sayısı da, zengin bir muhteva ile elinizde. Birbirnden ilginç yazılarla dolu “Kış 98” sayısının iki ana konusu var: İlki Anayasa Mahkemesi’nin iki kararı ile bu kararlar etrafında yapılan tartışmalar; ikincisi ise evlilik, boşanma ve aile içi ilişkiler. İlk yazımız anayasa hukuku profesörü Mustafa Erdoğan ‘ın “Anayasa Mahkemesi...

Liberal Düşünce Dergisi Sayı 8, Güz, 1997: Liberal Demokrat Parti
Sayılar / 29 Mart 2017

Liberal Düşünce, ilk sayısından başlayarak, liberalizmin teorik ve pratik boyutlarını birbirinden izole etmeden anlamayı ve anlaşılır kılmayı hedefledi. “Güz 97” sayımızı, bu hedefimizin kendisini daha belirgin bir biçimde ortaya koyduğu bir çalışma olarak siz okurlarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İkinci cildimizin bu son sayısında ilk üç yazı liberal değerleri bir bütün olarak siyaset ...

Liberal Düşünce Sayı 7, Yaz 1997: Postmodernist Önermeler ve Küreselleşme
Sayılar / 29 Mart 2017

    Liberal Düşünce’nin “Yaz 97” sayısı, Türkiye’nin sıcak siyasi ve sosyal gündemini serinkanlı bir şekilde değerlendirilmesine katkıda bulunabilecek zenginlikteki içeriğiyle işte elinizde. Bu sayının ilk yazısı yaklaşık bir yıldır Amerika’da bulunduğu için okurlarından uzak kalan bir yazara ait: Atilla Yayla’ya. Yayla’nın Türkiye’ye döner dönmez -n...

Liberal Düşünce Sayı 6, Bahar 1997: Özgür Toplum, Türkiye’de Demokrasi ve Çeşitlilik
Sayılar / 29 Mart 2017

  Liberal Düşünce’nin ‘Bahar 97’ sayısı biraz gecikmeli olarak elinizde. Bunun nedeni bu yıl mevsimlerdeki kaymayı takip ediyor olmamız değil elbette. Liberal Düşünce Topluluğu’nun Friedrich Naumann Vakfı’yla birlikte 17-18 Mayıs tarihinde İzmir’de düzenlediği “Post-modernizm, Post-komünizm ve Liberalizmin Geleceği” başlıklı sempozyumuyla ilgili hazırlıkların...

Liberal Düşünce Sayı 5, Kış 1997: İslam ve İnsan Hakları, Yeni Dünya Düzeni
Sayılar / 29 Mart 2017

      Liberal Düşünce’nin beşinci sayısı, liberalizmin üstünde yükseldiği etik değerlerin ve siyasi düzlemde bu değerlerin pratikte varolmasını sağlayıp garanti altına alan “sınırlı” ve “tarafsız” devlet anlayışının Türkiye için ne kadar hayati bir önem taşıdığını bir kere daha kanıtlayan olayların birbirlerini baş döndürücü bir şekilde takip ettikleri bir sırada okuyu...

Liberal Düşünce Sayı 4, Güz 1996: Piyasa Ekonomisi, Ahlâk ve Liberalizm
Sayılar / 29 Mart 2017

    Elinizdeki dördüncü sayıyla birlikte Liberal Düşünce‘nin birinci cildi tamamlandı. Bu, aynı zamanda ilk yayın yılımızın da sonu. Gizlemeye gerek yok: Liberal Düşünce‘nin varolması için her biri kendi çaplarında büyük özveriler gösteren her topluluk üyesi için son derece anlamlı bir durum bu. Çünkü bilenler bilir: Bir derginin yayımına başlamaktan daha zor olan yegane şey, onun...

Liberal Düşünce Sayı 3, Yaz 1996: Din, Hukuk Devleti, Serbest Piyasa
Sayılar / 29 Mart 2017

  Liberal Düşünce’nin elinizdeki sayısı, siyasi iklimdeki müthiş ısınmanın sıcaklıklarla daha bunlatıcı bir hal aldığı bir dönemde hazırlandı. Artık besbelli: 1996 Yaz’ı alışılmış yaz rehavetine kendimizi kolayca bırakıverdiğimiz, entelektüel etkinliklerimizi şu veya bu şekilde rölantiye aldığımız bir yaz olmayacak. Aksine, Türk demokrasi tarihinde son derece hayati bir tecrübenin...

Liberal Düşünce Sayı 2, Bahar 1996: Başkanlık Sistemi Tartışmaları
Sayılar / 29 Mart 2017

    Liberal Düşünce ikinci sayısıyla karşınızda. İlk sayı, teknik yönden iyileştirilmeye muhtaç yönlerine rağmen, özellikle büyük şehirlerde umduğumuzdan büyük ilgi gördü. Derginin yayımı dolayısıyla bizzat veya telefon ve faks aracılığıyla bizi arayıp ilgi ve takdirlerini bildiren dostlara bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu sempatinin, hem yapmaya çalıştığımız işin önemi konusundaki b...

Liberal Düşünce Sayı 1, Kış 1996: Neden Liberalizm?
Sayılar / 29 Mart 2017

  Denilebilir ki, ülkemizde son on-onbeş yılda yaşanan en önemli gelişme, fikir ve araştırma dergilerinin sayısındaki dikkate değer artış oldu. Bugünün Türkiye’sinde her dünya görüşünden düşünen insanın entellektüel verimlerini değerlendirebileceği dergi var ve bunların ciddi olanlarının sayısı onlarla ifade edilebilir durumdadır. Bu dergilerin içinde, belli bir insan ve toplum anlayışın...