Liberal Düşünce Sayı 106 Yıl 27  Bahar 2022 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Liberal Demokraside Elitlerin Yeri ve Rolü The Place and the Role of Elites in Liberal Democracy Cennet Uslu 21. Yüzyılda Kozmopolitan Bir Demokrasi Mümkün mü? Is a Cosmopolitan Democracy Possible in the 21st Century? Zübeyr Şakar COVID-19 Pandemisinde Aşı Karşıtı Hareketlerin Sosyolojik Bağlamı ve Siyasallaşma Dinamiği The Sociological C...

Liberal Düşünce Sayı 105 Yıl 27  Kış 2022 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Ticari Liberalizm ve Ticari Liberalizm Literatüründe Güncel Tartışmalar Commercial Liberalism and Current Discussions in the Literature on Commercial Liberalism İnan Yıldırımlıdal Özel Yönetişim Formel Yasal Sistem Olmadan İktisadi ve Toplumsal Düzen Oluşturabilir mi? Can Private Governance Create Economic and Social Order without a Formal...

Liberal Düşünce Sayı 104 Yıl 26 Güz 2021 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Leviathan’ın Egemenliğinde Yaşamak ve/veya Leviathan’a Karşı Özgürlükleri Güvenceye Almak Living in the Sovereignty of Leviathan, and/or Securing Freedoms Against Leviathan Devrim Özkan ‘Kurucu Eylem’ Üzerine: Amerikan ve Fransız Devrimi Aracılığıyla Alexis de Tocqueville ile Hannah Arendt’te Modern Başlangıç Sorunu On the ‘Ac...

Liberal Düşünce Sayı 103 Yıl 26 Yaz 2021 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES “Bir Şey” İken “Her Şey” Olmak: Üniversitelerin Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Küresel Arasında “Evrensel” Kalma Çabaları From Being “One Thing” to Being “Everything”: Efforts of the Universities to Keep “Universal” Among Local, Regional, National, and Global Metin Uçar Barış Çalışmalarında Sosyal Temsiller Kuramı: Gruplara...

Liberal Düşünce Sayı 102 Yıl 26 Bahar 2021 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Sivil İtaatsizlik ve Hukuk Civil Disobedience and Law Ümit Müderrisoğlu İki Özgürlük Anlayışı ve Thomas Hill Green’in Pozitif Özgürlüğe Etkisi Two Concepts of Liberty and The Influence of Thomas Hill Green over Positive Liberty Yavuz Selim Erfidan Dobretsberger Dosyasına Bir Katkı: Avusturyalı Bir İktisatçının İktisadi ve Siyasi Çi...

Liberal Düşünce Sayı 101 Yıl 26 Kış 2021 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Mülkiyet, Adalet ve Devlet: Metin Erksan’ın Üçlemesi Ekseninde Bir Tartışma Discussion Based on Metin Erksan’s Trilogy: Property, Justice and State Belgin Tarhan & Bora Tarhan Çevrimiçi Kadın Topluluklarına Feminist Metodolojiye Dayalı Çevrimiçi Etnografi Yöntemi ile Bakmak Studying Online Female Communities via Online Ethnography Base...

Liberal Düşünce Sayı 100 Yıl 25 Güz 2020 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Geç Dönem Osmanlı Modernleşmesine Genel Bir Bakış An Overview of The Late Ottoman Modernisation Rüya Telli & Ayşenur Yılmaz Bir Alt-Alan ve Yöntem Olarak Karşılaştırmalı Siyaset Comparative Politics as a Subfield and a Methodology of Political Science Tuba Eldem Toplumsal Bütünleşme Bağlamında Sosyal Sermaye ve Çokkültürcülük Soci...

Liberal Düşünce Sayı 99 Yıl 25 Yaz 2020 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Normatif Teori ve Türk Dış Politikası: Türkiye’nin Nükleer Silahsızlanma Politikasının Normatif Boyutu Normative Theory and Turkish Foreign Policy: Normative Aspect of Turkey’s Nuclear Disarmament Policy Meryem Özgür & Meysune Yaşar Sosyalist İktisadi Hesaplama Tartışması: Metodolojik Bir İnceleme Socialist Economic Calculation Debate:...

Liberal Düşünce Sayı 98 Yıl 25 Bahar 2020 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES COVID-19 Sonrası Yerleşik İktisadi Anlayışın Değişimine İlişkin Beklentilere Eleştirel Bir Yaklaşım A Critical Approach to the Expectations on the Change of the Conventional Economic Understanding after the COVID-19 Outbreak Mehmet Levent Yılmaz Türk Muhafazakârının Devrimci Pratikle İmtihanı: İmparatorluktan Demokratik İmparatorluğa ...

Satın Al Abonelik DOSYA KONUSU: ORTA DOĞU: BARIŞ, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER MAKALELER/ARTICLES İslam Düşüncesinin Demokrasi Problematiğini “Mağrip Düşüncesi” Çerçevesinde Çözümleme: Câbirî’nin Yaklaşımı – Onur Yıldırım The Analysis of Democracy Problematic of Islamic Thought in The Framework of “Maghrip Thought”: The Approach of Jabiri Çin’in Ortadoğu Politikası: Süreklilik ve Değişim –...

Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 78
Sayılar / 4 Nisan 2017

Liberal Düşünce’nin Bahar- 2015 sayısında hem entelektüel olayları hem de hiçbir zaman gündemden düşmeyen, düşmeyecek olan konuları ele alan önemli yazılar var. Türkiye’nin güneyinde çeşitli çapta çatışmalar devam ediyor. Gelişmelere bağlı olarak sık sık Türkiye’nin ne yapacağı/yapması gerektiği tartışılıyor. Bu yüzden, liberal fikriyatta savaşa nasıl bakıldığını hatırlamamız yararl...

Liberal Düşünce Dergisi Sayı 77, Kış 2015: Liberallerin Ayrışması: Bu Yaka
Sayılar / 4 Nisan 2017

“Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımızın olduğu bu günlerde” ibaresi, bizim, Liberal Düşünce Kongrelerinde biraz da hoşluk olsun diye sürekli atıf yaptığımız ibarelerden biriydi. Ama gelin görün ki, bugün, yeni sayımızın takdimini yazdığımız şu saatte, hakikaten, zaten sınırlı sayıda insanın bir araya gelmesiyle yola koyulmuş ve oldukça yavaş bir şekilde genişleme istidadı gösteren ...

Liberal Düşünce Dergisi Sayı 76, Güz 2014: Eğitim Reformu
Sayılar / 4 Nisan 2017

Elinizdeki sayı, eğitime odaklanıyor. Eğitim şart, bir klişe. Bu klişe ile eğitimin bugünkü durumu da meşrulaştırılmak isteniyor. Oysa eğitimin kendisi değilse bile nasıl bir eğitim sorusu, oldukça anlamlı bir soru gibi duruyor. İşte bu sayı, biraz da nasıl bir eğitim sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. İlk iki yazı; eğitim üzerine çevirilerden oluşuyor. Nathan Smith, yazısında, Friedman ve Mill’in g...

Liberal Düşünce Dergisi Sayı 75, Yaz 2014: Barış Süreci
Sayılar / 4 Nisan 2017

Bu sayımızın ana teması, Çözüm Süreci. Türkiye, Cumhuriyetin kuruluş felsefesinin de bir sonucu olarak, kendine iki düşman bellemiş durumdaydı. Bunlardan birincisi, irtica, ikincisi de bölücülük idi. Birinci sorunun ne kadar yapay olduğunu, son on üç yılda atılan bir dizi adımla, görmüş olduk. Çözüm Süreci, ikinci düşmanın da ne kadar yapay bir düşman olduğunu bize göstermesi bakımından oldukça ...

Liberal Düşünce Sayı 73-74, Kış- Bahar 2014: Türkiye’nin Demokratikleşmesi ve Alevi Talepleri
Sayılar / 4 Nisan 2017

Türkiye, son yıllarda, hemen her alanda geçmişiyle yüzleşme anlamına gelecek adımlar attı. Ama bu açıdan en yavaş mesafe alınan konu başlıklarından biri, Alevilerin sorunları oldu Bu sayımıza, LDT tarafından yapılan Alevî Çalıştayı’nın sonuç raporu niteliğinde kaleme alınan metne yer vererek baş- lıyoruz. İlk yazı, Bekir Berat Özipek’e ait. Özipek, önce, bütün inanç grupları için özgürlük...

Liberal Düşünce Sayı 72, Güz 2013: 2008 Büyük Çöküşü: Bir Sosyalist Hesaplama Hatası
Sayılar / 4 Nisan 2017

Liberal Düşünce’nin bu sayısı 2008 Büyük Çöküşü’nün kökenlerine dair bir ana dosya ve muhtelif konularda yazılmış makaleler ihtiva ediyor. 2008’in son aylarındaki büyük sarsıntının ardından küresel seviyede uzun ve derin bir durgunluk yaşadık. Durgunluk döneminin bitişinden sonra, özellikle ABD’de ekonomik iyileşme tarihsel kayıtlarda yer alan en takatsiz “kriz sonrası” büyüme d...

Liberal Düşünce Sayı 71, Yaz-2013: Farklılıklar, Cumhuriyetçilik, Gezi Parkı Protestoları
Sayılar / 4 Nisan 2017

Değerli Liberal Düşünce okurları, derginin bu sayısında farklılıklar, cumhuriyetçilik ve Gezi protestoları üzerine üç dosya bulunuyor. Bunun dışında dosya dışı beş makale ile dolgun  içerikle liberal düşünce okuyucusuyla buluşuyor. Farklılıklar dosyası, Hayek’in kültürel evrim teorisini, yapısalcı Marksist kültür teorilerinin ve ulus-devletçi kültürü yeniden inşa etme girişimlerinin karşısı...

Liberal Düşünce Sayı 69-70, Kış- Bahar 2013: Liberalizm ve…
Sayılar / 4 Nisan 2017

Değerli Özgürlük Okurları, Liberal Düşünce’nin Kış ve Bahar 2013 sayıları ile karşınızdayız. İki sayıyı birleştirmiş olmamız nedeniyle de oldukça yoğun bir sayı elinizde. Bu sayımızda başlıca üç ana başlık etrafında yazılarımız toplanmış durumda. Bu ana başlıklar, Liberalizm ve İslâm; Liberaller ve Muhafazakârlar ve Liberalizm ve Demokrasi. Liberalizm ve İslâmın arasındaki ilişkinin...

Liberal Düşünce Sayı 68, Güz 2012: LDT 20 Yaşında
Sayılar / 4 Nisan 2017

Değerli Özgürlük Dostları, Liberal Düşünce’nin Kış 2012 sayısı ile karşınızdayız. Bu sayıda uzun bir takdim yazmayacağım. Zira, bu sayıyı oluşturan yazılar, büyük oranda, akademik veya aktüel değerlendirme yazılarından ziyade Liberal Düşünce Topluluğu çevresinin, topluluğun 20. Yılı münasebetiyle kaleme aldıkları yazılardan oluşmakta. Bunun tek istisnası, Prof. Dr. Ergun Özbudun tarafın...

Liberal Düşünce Sayı 67, Yaz 2012: Meslek Odaları, Kürtaj ve Eğitim Reformu
Sayılar / 4 Nisan 2017

Değerli Özgürlük Dostları, Liberal Düşünce’nin Yaz 2012 sayısı ile karşınızdayız. Bu sayımızda gerek Türkiye gündemini son dönemde oldukça meşgul eden kürtaj tartışması, eğitim reformu ve meslek odaları reformu gibi konular üzerine kaleme alınan çalışmaları gerekse de liberal fikriyatın her daim temel konuları arasında olan çoğulculuk, mülkiyet ve adalet gibi meseleler üzerine olan telif ve ...