Liberal Düşünce Sayı 5, Kış 1997: İslam ve İnsan Hakları, Yeni Dünya Düzeni

29 Mart 2017

 

 

 

Liberal Düşünce’nin beşinci sayısı, liberalizmin üstünde yükseldiği etik değerlerin ve siyasi düzlemde bu değerlerin pratikte varolmasını sağlayıp garanti altına alan “sınırlı” ve “tarafsız” devlet anlayışının Türkiye için ne kadar hayati bir önem taşıdığını bir kere daha kanıtlayan olayların birbirlerini baş döndürücü bir şekilde takip ettikleri bir sırada okuyucuyla buluşuyor. Devamı…

 

 

İçindekiler:

Suha Mermerci ile Mehmet Mermerci ve Liberalizm ÜstüneSüha Mermerci

On Mehmet Mermerci and Liberalism with Suha Mermerci

Besim Tibuk’la Mehmet Mermerci ve İşadamlığı Üzerine – Besim Tibuk

On Mehmet Mermerci and Businessmanship with Besim Tibuk

Mehmet Mermerci Olayı: Sermaye de Liberal Olabilir – Mehmet Barlas

The Case of Mehmet Mermerci: Capital Could Be Liberal

Tanışamadığım Dost, Mehmet Mermerci – Kâzım Berzeg

The Friend I could not Meet: Mehmet Mermerci

Yapıcı Bir Non-konformist, Pozitif Bir Kahraman, Gerçek Bir Liberal – Melih Yürüşen

A Constructive Non-conformist, A Positive Hero, A Real Liberal

İnsan Hakları ve İslam – Ahmet Arslan

Human Rights and Islam

Kur’an ve İnsan Hakları Tartışmaları – Hayri Kırbaşoğlu

Qur’an and Human Rights Discussions

Muhafazakârlık, Çoğulculuk ve İslam – Anthony Sullivan

Conservatism, Pluralism, and Islam

Türkiye İçin Alternatif Bir Model: Sivil Eğitim – Neşet Toku

An Alternative Model for Turkey: Civil Education

Bu İşe Devlet El Atmalı mı? Bir Yüksek Öğrenim Polemiği – Ataç Ünlü

Should the State Deal with this Job? A Higher Education Polemics

Prens Sabahattin ve Yerinden Yönetim Düşüncesinin Temelleri – M. Emin Köktaş

Prince Sabahattin and Fundamentals of Decentralization Thought

Yeni Dünya Düzenine Doğru – Kâmran İnan

Towards the New World Order

Refah Artışı Öngören Bir Politika Tedbiri Olarak “Özelleştirme” – M. Kemal Aydın

“Privatization” as a Policy Measure Anticipating the Increase of Welfare

Hayek’in Düşüncesinde Hukuk Devleti Kavramı – Tanel Demirel

The Concept of Rule of Law in Hayek’s Thought

Ayaşlı ve Kiracıları – Hasan Öztürk

Ayaşlı and His Tenants

Güven: Toplumsal Erdemler ve Refahın Yaratılması – Norman Barry

Trust: Social Virtues and Creating Welfare