Liberal Düşünce Sayı 19, Yaz, 2000: IMF, Bürokrasi, Piyasa Ekonomisi

30 Mart 2017

IMF’nin ekonomik etkileri yıllardır ülkemizin en hararetli tartışma konularından birini teşkil edegelmiştir. IMF’yi bir “şeytan”, “Batı emparyelizmi”nin bir maşası olarak görüp yaptığı her şeye kesinkes karşı çıkanlar olduğu gibi, bu uluslararası kuruluşun az gelişmiş ülkelere önerdiği reçetelerin iktisadi açmazdan kurtulmanın tek yolu olduğuna inananlar da vardır. Kısaca, birçok konuda olduğu gibi IMF hakkında da kesin hükümlere ve akılcı argümanlardan ziyade hislere dayanan bir sağırlar veya kanlı-bıçaklılar diyaloğu fikir hayatımıza egemendir. Devamını oku..

İçindekiler:

Son Ödünç Verme Mercii’nin Nitelikleri (Ya Da IMF İhtiyaç ar Mı?) – Anna J. Schwartz

Küreselleşme , Kriz ve IMF – Yusuf Bayraktutan

Bürokratları İş Dünyasından Çıkarmak Devlet İşletmelerinin Reformdaki Engeller – Mary M. Shirley

Mülkiyet Haklarının Güvence Altında Alınması:Piyasaların Temelleri – Hernando de Soto ile Söyleyiş

Piyasa EkonomiSİ Nedir? – Güneri Akalın

Özalizm: Türkiye’de Yeniden Yapılma Teşebbüsü – Muhuttin Ataman

Arz Yönlü İktisatta En Fazla Hakedilen Başarı – Mark Skousen

Arz ve Talep Kanunu – Israel M Kirzner

Asya Krizi Üzerinde Hayekçi Bir Analiz – Tahir Büyük Akın

Ekonomik Büyüme ,Piyasa Ekonomisi ve Planlama İlişkisi – A.Kemal Çelebi

The Government  Versus the Market in Protecting Against Economic Misfortune – George L. Priest

AvruPa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasa Yargısı:Uyum Sorunu ve Öneriler – Züftü Arslan

Savaş – Frederic Bastiat