Liberal Düşünce Sayı 103

14 Ekim 2021

Liberal Düşünce Sayı 103 Yıl 26 Yaz 2021

Satın Al

Editörden

MAKALELER / ARTICLES

“Bir Şey” İken “Her Şey” Olmak: Üniversitelerin Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Küresel Arasında “Evrensel” Kalma Çabaları
From Being “One Thing” to Being “Everything”: Efforts of the Universities to Keep “Universal” Among Local, Regional, National, and Global
Metin Uçar

Barış Çalışmalarında Sosyal Temsiller Kuramı: Gruplararası Farklılıklar ve Bağlamsal Etkiler
Social Representations Theory in Peace Studies: Intergroup Differences and Contextual Effects
Kübra Özkan Demir

Nicolai Hartmann’ın Yeni Ontoloji Perspektifinden Ahlâkî Özgürlük Yorumu ve Kant Eleştirisi
The Interpretation of Moral Freedom and a Critique of Kant from Nicolai Hartmann’s New Ontology Perspective
Ziya Yavuz

Kamusal Alanı Dijitalleşme Çerçevesinde Yeniden Okumak
Re-Reading Public Sphere Within the Frame of Digitalisation
Ceren Avcil

Irkçılığın Avrupa’daki Gelişimi ve Uluslararası Hukuka Etkisi: James Lorimer Örneği
Development of Racism in Europe and Its Effect on International Law: The Case of James Lorimer
Murat Saraçlı

Alman Anayasa Hukuku Sisteminde Dini Cemaatlerle Yapılan Din- Devlet Sözleşmeleri:
Religionsverfassungsrechtliche Staatsvertraege
Religion – State Contracts with the Religious Communities in the German Constitutional System:
Religionsverfassungsrechtliche Staatsvertraege

Muhterem Dilbirliği

Bir Türk Siyaseti Okuma Biçimi Olarak Gelenekçi Yaklaşım
Traditionalist Approach As A Way of Reading Turkish Political History
İbrahim Buldur

Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Osmanlı’da Gerçekleşen Askeri Müdahalelerin İngiliz ve Amerikan Gazetelerindeki Yansımaları
Military Interventions in the Ottoman Era from Tanzimat to the Republic and Its Reflections in the British-American Newspapers
Murat Özata

Turgut Özal Döneminde Türkiye’nin Ortadoğu Politikalarının Liberalizm Çerçevesinden İncelenmesi (1983-1993)
An Analysis on Turkey’s Middle East Policy during Turgut Özal Period within the Framework of Liberalism (1983-1993)
Ferhat Durmaz

From Farabi to Ibn Khaldun: The Perception of State in the Early Muslim Intellectual’s Writings
Farabi’den İbn Haldun’a: Erken Dönem Müslüman Entelektüellerin Yazılarında Devlet Algısı
Hafijur Rahman

Kırsalda Katılım Bankacılığı Algısı: Oltu Örneği
The Perception of Participation Banking in the Rural: The Example of Oltu Town
Serpil Sumer & Murat Dilmaç

Organizasyonel Sessizlik, Düşüş ve Ölüm
Organizational Silence, Decline and Death
Murat Şengöz

YORUM / COMMENTARY

Fikri Mülkiyetin Ürün İnovasyonu ve Pazar Şekillenmesi Üzerindeki Yıkıcı Etkileri
Disruptive Impacts of Intellectual Property on Product Innovation and Market Shaping
Burak Erkut

 

Editörden

Yazmanın getirdiği zorluklarla birlikte insanı üretken kılan düşünsel süreçler, temel bir kaygı olarak insan eyleminin ardında örtük olarak yer alır. Farklı konularda düşünmek, düşünceleri dile dökmek ve nihayetinde özgün metinler oluşturmak zor olduğu kadar keyiflidir. Bu nedenle süreli yayınların akademik dilinde yer alan müphem, anlaşılmaz ve bazen neden yazıldığından çok yazmanın kendisine odaklanan makale üretimi gündelik ihtiyaçlardan kaynaklanmaktadır.

Anılan bu yavanlığı aşabilmek, diğer yandan akademik ihtiyaçları karşılayabilecek dergilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Sayısal artış beraberinde çeşitliliği de sağladığı için olumlu gelişmeler olarak değerlendirilebilecek bu husus, umulur ki niteliği yüksek araştırma ve fikir yazımına katkı sağlar. Zira yazmak bir serüvendir ve yolculuk başlamadan mesafe almak mümkün değildir.

Toplumsal sorunlara olduğu kadar, bireyin haklarına odaklanan literatür oluşturma çabaları iyi sonuçlar doğuracaktır. Büyük teorilere odaklanmak, evrensel sorunlar ve uluslararası ölçekte çözümler sunmak elbette önemlidir. Ancak basit bir sözün getirdiği anlamlı yorum ve çözümlemelerin önemi görmezden gelinmemelidir. Mahalli sorunlar evrensel sorunların farklı bir boyutunu oluşturduğu için, yerel çözümlerin de global değeri bulunmaktadır.

Kendine has perspektifi olan Liberal Düşünce Dergisi, bu çerçevede, yerel, ulusal ve küresel sorunlara işaret eden ve mezkur bağlamda çözümler sunan farklı makaleleri bilinen süreçlerin sonucunda yayınlamaya devam etmektedir. Fikir hayatının kıymetli eserleri olarak değerlendirilmesi gereken yayınlar, özellikle süreli olmaları bakımından daha büyük değere sahip olmalıdır. Zira süreklilik, istikrar ve ihtimam gerektiren dergi faaliyetleri, maddi olanakları gerektirdiği kadar, ferdi adanmışlığı da zorunlu kılmaktadır.

Bu çerçevede ciddi emeklerin sonucunda ortaya çıkan farklı konularda yazılan yazıları okuyucunun dikkatine sunuyoruz. Sosyal bilimlere arşiv olması, üretken akademisyenleri teşvik etmesi bakımından sürdürülen yayın hayatı, kendi başına anlamlı bir katkıdır. Genç akademisyenlerin yetişmesinde önemli roller oynayan akademik yayınlar, Liberal Düşünce Dergisi’nin katkısıyla farklı boyutlar kazanmaktadır.

Yeni eğitim-öğretim dönemi yine pandemi gölgesinde başlamak durumundadır. Bu süreçlerin öğretici bir yanı da her konuda nitelikli yayınlara duyulan ihtiyacın ortaya çıkmasıdır. Bu nedenle bir yandan okumak, diğer yandan nitelikli yazılar kaleme almak hem ihtiyaç hem imkan olarak ortadadır. Farklı bakış açılarından ortaya çıkan bilimsel niteliği yüksek yazılar, fikir hayatımızı zenginleştirmeye önemli katkılar sunmaya devam etmektedir.

Gittikçe artan makale yayın taleplerini tüm bilimsel süreçler sonucunda karşılamaya çalışırken, diğer yandan bilimsel bir makalenin sahip olması gereken nitelik konusunda öğretici olan Dergimiz yeni sayısında zengin içerik oluşturmuştur.
Niceliğin niteliğe dönüşmesi umuduyla yeni sayımız yayındadır.

Alim Yılmaz
Editör