Liberal Düşünce Sayı 101 – Editörden

31 Mart 2021

Editörden

Akademik hayatın nicelik olarak yaşadığı yazım eyleminde gerçekleşen artış memnuiyet vericidir. Buna mukabil aynı derecede olmasa da niteliğin de göreceli olarak artış göstermesi vurgulanması gereken diğer husustur. Entelektüellerin özverili çabaları sonucunda ortaya çıkan farklı tür ve statülerdeki dergilerde yer alan çalışmalar takdiri hak etmektedir. Zira sıkça yetersizlik duygusuna atıfla dile getirilen “büyük rahatsızlık”lar daima olacaktır. Beklentilerin bütünüyle tatmin olması, olası değildir. Sürekli eleştirel bakmanın temel özelliği asıl olarak bir ölçü ortaya koymak olmalıdır. Sosyal ve özel hayatımızda olduğu kadar meslekî hayatımızda yaşadığımız çelişkiler ve kopuşlar, negatif tutumları karşılıklı beslemektedir.

Eleştirinin beklenen verimliliği ve derinliği yaratması için söz kadar yazı da önem arz etmektedir. Bu durumda süreli yayınların sağladığı günceli olduğu kadar, kadim meseleleri de tartışmak, söze ve yazıya dökmek kalıcılığın gerektirdiği çabaya işaret eder. Bu saiklerle yayın hayatına akademik yazım desteği sağlayan Liberal Düşünce Dergisi 101. Sayısı ile fikrî tartışmaların odağında yer almaya devam etmektedir.

Bir süreliğine olumlu olana yönelmek ve farklı değerlendirmeleri yergi düzeyinden “eleştiri”ye indirgemek daha verimli çalışmalara kapı aralayacaktır. Daima umutsuzluğu beslemek, umudun yeşermesini geciktirir. O halde emek verilerek gerçekleştirilen her çalışmaya destek vermek ve bu bağlamda entelektüel ürünlerin kıymetini takdir etmek, yine makul ölçülerde tenkidin yolunu aralamayı haklı kılacaktır. Ancak tenkit veya eleştiri somut ürünlerin ortaya konmasıyla anlamlıdır. Değer üretiminin ihtiyaç duyduğu yazım faaliyeti, süreklilik mantığını işlevsel hale getirir. Yeni problemler, yeni çözüm önerilerinin ortaya çıkmasını sağladığı için, zenginleştirici yaklaşımlarla entelektüel ürünlere dönüşmektedir.
Evet tenkit ama önce takdir!

Zira kusur, üretimin sonucunda somutlaşan karar, eylem ve eserlerde ortaya çıkar. Yazmak da böyledir. Fikirlerin ifade edilmesinin farklı yolları mevcuttur. Sanat, siyaset, bilim ve tüm insan eylemlerinde sorunlar olacağı gibi çözümler de yer alır. Yapılan ve yapılması gereken karşıtlığında sıkışan insan; eylemsiz kalır, üretemez ve asıl kusur olan durumu rahatlık olarak benimser. Akademik hayatın zenginleşmesi, evrensel değerler içinde görünür olması ancak fikirlerin kaleme dökülmesi ve uygun dille ifade edilmesine bağlıdır. Liberal Düşünce Dergisi kendi bağlamında Türkiye ve dünya entelektüel hayatına bu türden katkı yapmaya devam etmektedir.

Nitekim söylemek ile yapmak arasında güçlü bir bağ bulunur. Söz ve eylem kimi zaman özdeş, bazen de kopuştur. Bu noktadan bakıldığında sözün gücü yadsınamaz. Söz, düşünce ve eylem sürecinde ortaya çıkan ürünlerin soyut olması, somut olana etki etmediği anlamına gelmez. Bilakis fikirlerin şekillendirici gücü zaman süzgecinden geçerek somut yapılara dönüşür. Bu bakımdan farklı mecralarda yer alan yazım çalışmaları, uygun şartlarda önemli değişim ve yenilenmelere neden olacaktır. Akademik dergilerin mezkûr süreçlerde oynadığı rol okuyucu ile yazar arasında kurulan etkileşimde ortaya çıkar.
Rahatsızlıklarımızla beraber çözümlerimizi de ifade etme fırsatı sunan yazım platformları bu açıdan takdire şayandır. Akademik gelişmenin yanı sıra, araştırmacılar için bir tür sergi işlevi gören dergilerin daha çok artması, yine gösterilecek daha fazla ilgiyle mümkündür. Fikir dünyasındaki çeşitliliğin sağlaması, alternatif görüşlerin kendilerini ifade edecekleri uygun araçların var olmasıyla mümkün olmaktadır. Böylesine bir çabanın sonucu olarak ortaya çıkan yeni sayımız Liberal Düşünce Dergisi’nin iddiasını ortaya koymaktadır.

Liberal Düşünce Dergisi’nin 101. Sayısı nitelikli içeriğiyle okurun ilgisine sunulmaktadır. Dergide yer alan yazıların muhteva ve şekil bakımından taşıdığı değer emsalsizdir. Farklı konularda yazılmış, sosyal, siyasal, mülkiyet, hukuk, göç, metodoloji ve uluslararası ilişkiler gibi geniş yelpazede oluşan yazıların akademik değeri somut olarak görülmektedir. Akademik, entelektüel çabanın gerektirdiği ruhsal ve fiziksel çabayla ortaya çıkan bu sayı fikir dünyamıza önemli katkılar sunacaktır.

Okunması ve yararlanılması dileğimle!

Alim Yılmaz
Editör