Liberal Düşünce Sayı 1, Kış 1996: Neden Liberalizm?

29 Mart 2017

 

Denilebilir ki, ülkemizde son on-onbeş yılda yaşanan en önemli gelişme, fikir ve araştırma dergilerinin sayısındaki dikkate değer artış oldu. Bugünün Türkiye’sinde her dünya görüşünden düşünen insanın entellektüel verimlerini değerlendirebileceği dergi var ve bunların ciddi olanlarının sayısı onlarla ifade edilebilir durumdadır. Bu dergilerin içinde, belli bir insan ve toplum anlayışını tanıtmaya ve tartışmaya dönük olanları yanında, böyle bir kaygı gütmeksizin farklı eğilimlerdeki bilim ve fikir adamlarının ürünlerine yer verenler de var. Bu durumun ülkemiz için son derece sevindirici olduğu şüphesizdir. Devamını oku..

 

 

 

İçindekiler:
Pratikteki Açmazlarıyla Liberalizm ve Liberal Düşünce Topluluğu – Atilla Yayla

[Liberalism with its Dilemmas in Practice and Association for Liberal Thinking]

Neden Liberalizm? – Kazım Berzeg

[Why Liberalism?]

Niçin Liberalizm – Mustafa Erdoğan

[Why Liberalism?]

Marksizmden Liberalizme: Pratik, Teoriyi Daima Aşıyor… – Cüneyt Ülsever

[Liberalism to Marxism: Practice always Goes Beyond the Theory]

Otorite ve Özerklik: İmkânsız Bir Beraberlik mi? – Melih Yürüşen

[Authority and Autonomy: Is it an Impossible Togetherness?]

Bir Liberalin Eğitimi – R. Max Hartwell

[Education of a Liberal]

Türk Laikliği ve Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler – Ahmet Arslan

[Some Thoughts on Turkish Laicism and Its Future]

Laiklik ve Modern Uluslararası Sistem – A. Nuri Yurdusev

[Laicism and Modern International System]

Türkiye’de Devletçilik Hareketi ve Sosyo-Ekonomik Maliyeti – Güneri Akalın

[Statism Movement in Turkey and Its Socio-Economic Cost]

Uluslararası Politikada Devletin Yeri : Liberteryen Bir Eleştiri – İhsan Dağı

[Position of State in International Politics: A Libertarian Criticism]

Birey Devlet İlişkisi Çerçevesinde Türkiye’de İnsan Hakları – Ömer Çaha

[Human Rights in Turkey within the Framework of Relationship between State and the Individual]

Marksizmin Gerilemesi ve Komüniteryenizmin Yükselmesi – Norman P. Barry

[Decline of Marxism and Rise of Communitarianism]

Toffler’de Bilimsel Metod, Demokrasi ve Gelenek – Taha Akyol

[Scientific Method, Democracy and Tradition in Toffler]

Liberalizmin Tarihinden – Mehmet Seyitdanlıoğlu

[From the History of Liberalism]