Liberal Düşünce Dergisi, Sayı 82

4 Nisan 2017

Özgürlük, adalet ve barış gibi, insan onuruna yaraşır bir şekilde beraber yaşayabilmenin şartlarını oluşturan değerleri vurgulamaya itiraz eden yok gibidir. Meselelere o değerlerin penceresinden bakmaya da. Ama dünya hâlâ o değerler ekseninde dönmüyor. Bu da bize, entelektüel alanda bu değerleri doğru anlamaya ve doğru içeriklendirmeye ilişkin bir ödev yüklüyor. Eğer bunu yapamazsak, yaşadığımız dünyada insanların çoğunu özgürlük adına totaliter bir rejimi veya barış adına haklardan feragati savunurken bulabiliriz.  Bu değerler adına tam da onların korumayı amaçladığı hakların tahrip edildiğini görebiliriz. Tıpkı bugün özellikle dış politikada devletlerin yaptığı gibi.  Devamını oku..

İçindekiler:

Takdim

1924 Anayasasında Temel Hak ve Hürriyetler – Adnan Küçük
Fundamental Rights and Liberties in 1924 Constitution of Turkey

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Sosyal Liberal Bir Akademisyen: Prof. Dr. Ethem Menemencioğlu – Salih Zeki Haklı
A Social Liberal Academician in the Early Years of the Republic: Prof. Dr. Ethem Menemencioğlu

Enerji Arz Güvenliği Bağlamında Türkiye’de Nükleer Enerji – Selahattin Erdoğan
Nuclear Energy in Turkey with Respect to Supply Security

Malî Yönleriyle Osmanlı Devletinde Çakırcılık ve Şahincilik Teşkilatı, – Ahmet Uzun, Ozan Aras  
Financial Aspects of Falconer and Hawker Associations in Ottoman Empire

İslam İktisadı Yaklaşımının Açmazları – Hakan Şahin
The Dilemmas of the Islamic Oconomic Approach

Kitap Değerlendirmesi : İslam’ın Erken Döneminde Kapitalizmin Doğuşu, Benedikt Koehler – Hasan Yücel Başdemir
Book Review: Early Islam and the Birth of capitalism, Benedikt Koehler 

Bireycilik Hakkında Hayek’in Öğretikleri: Doğrular ve Yanlışlar – Emily Skarbek
Hayek’s Teachings About İndividuality: True and False

J. M. Zane’in Platon Eleştirisi  – Atilla Yayla
 by J. M. Zane is Plato’s Criticism

Alevi Açılımında Çözüme Odaklanmak: Reform Adımlarına İlişkin Öneriler ve Yol Haritası – Arda Akçiçek
Alevi of subject Focus on Solution: Recommendations on Reform Steps and Road Map

Sığınmacılar Dosyası

Sığınmacı Dostlarıma – Bekir Berat Özipek 
To My  Immigrant Friends

Suriyeli Mülteci Krizine İktisadi Bakış – Alex Nowrasteh
Economics of the Syrian Refugee Crisis

Türkiye’de Yaşayan Arap Ülkelerinden Akademisyenlerin, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştay Raporu – B. Özipek, F. Tanrıkulu, Y. Kara, A. Ağargün, O. Elmacıgil

Wilhelm Röpke: İnsancı Bir Ekonomist – Shawn Ritenour
Wilhelm Röpke: A Humane Economist

Derginin tamamı için tıklayınız.