Liberal Düşünce Sayı 95
Sayılar , Slider / 24 Ekim 2019

Satın Al Abonelik Editörden MAKALELER / ARTICLES İmparatorluk ve Bedevilik – Hayrettin Özler Empire and Bedoinism Sınırları ve Mekânı Yeniden Düşünmek Tarihteki Bumerang: “İmparatorluk” – Bengül Güngörmez Akosman Rethinking Borders and Space, Boomerang in History: “Empire” İmparatorluk Nostaljisi: Michael Hardt ve Antonio Negri’de Egemenlik ve İmparatorluk – Mehmet Zeki Duman Empire Nostalgia: Hegemony and Empire for Michael Hardt and Antonio Negri İmparatorluğun Ontolojik Grameri versus Ulus-Devletin İdeolojik Mantığı – Mehmet Ulukütük Ontological Grammar of the Empire versus The Ideological Logic of The Nation-State İmparatorluk ve Ulus Devlet – Mihriban Şenses Empire and Nation State Çokkültürlülük Tezi Kontekstinde İngiltere Kolonyalizmi: Beyaz Verem Salgını – Akif Kemal Koç British Colonialism in the Discourse of Multiculturalism: The White Plague Economic Impact of Rohingya Exodus on Bangladesh – Mehmet Levent Yılmaz & Md. Ishtiaq Ahmed Talukder. Rohingya Toplu Göçünün Bangladeş’e Ekonomik Etkileri Suriyeli Göçmenlere Yönelik Tutumların Bütünleşik Tehdit ve Sosyal Mesafe Kuramları Doğrultusunda İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği – Hamza Bahadır Eser & Mehmet Recai Uygur The Study of Attitudes towards Syrian Immigrants within Integrated Theories of Threat and Social Distance: Case of Suleyman Demirel University Yerel Yönetimlerde Ölçek Ekonomisi: Teori, Kavram ve Tartışmalar – Refik Yaslıkaya Scale Economy in Local Government: Theory, Concept and Debates ÇEVİRİ / TRANSLATION Edmund Burke’ün İmparatorluk İdeasında Özgürlük, Otorite ve…

Liberal Düşünce Sayı 94
Sayılar , Slider / 5 Temmuz 2019

Editörden MAKALELER – ARTICLES Katolik Kilisenin Yeni Dünya Düzeni ile İmtihanı: 19. Yüzyılda Siyasal Katolisizm – İbrahim Sarıtaş (The Trail of Catholic Church with the New World Order: Political Catholicism in the 19th Century) Sosyal Bilimlerin Kıyısında Entelektüel bir Alan: İktisadi Düşünce – Adem Levent (An Intellectual Field on the Edge of Social Sciences: Economic Thought) Socrates’in Yurttaşı Yeniden Anlamlandırması: Demokrasi’ye Karşı Filozofun Savunması – Devrim Özkan (Socrates’ Re-interpretation of the Citizen: The Philosopher’s Apology against Democracy) Toplumsal Sözleşme Teorilerinin Marx ve Foucault Temelli Eleştirisi – Barış Aydın (Critique of Social Contract Theories Based on Marx and Foucault) Zeydiliğin Tarihsel Süreçte Oluşumu ve İmamiyye ve İran ile İlişkisi – Selim Öztürk (The Rise of Zaydism in History and its Relation with Twelverism and Iran) Sigortacılık ve Türkiye’de Sigorta Sektörünün Durumu – Şerafettin Okan Yayla (Insurance and Overview of Insurance Sector in Turkey) YORUM / COMMENTARY Ali Fuat Başgil’in Hür Fikirler Mecmuası’ndaki Yazıları – Davut Dursun 2018 LDT Liberal Düşünce Kongresi Açılış Konuşması – Tanel Demirel ÇEVİRİ / TRANSLATION Büyük Liberal Filozoflar Bugün Yaşasaydı… – Derleyen: Aşkın Baysal  

Liberal Düşünce TÜBİTAK Ulakbim Dergi İndeksi’nde!
Duyurular , Slider / 11 Nisan 2019

Liberal Düşünce dergisi 2018 yılı 89. Sayı itibarıyla TÜBİTAK Ulakbim Dergi Indeksinde taranmaya başlamıştır. www.liberaldusunce.com.tr adresinde Derginin tüm sayılarına ve yazılarına ulaşmak mümkündür. Ayrıca http://dergipark.gov.tr/liberal adresinde Liberal Düşünce dergisine ulaşılabilir ve hakem sürecinden geçecek yazılar bu sayfadan gönderilmelidir. Diğer yorum yazıları ve dergi hakkında iletişim için yaziisleri@liberal.org.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Liberal Düşünce Sayı 93
Sayılar , Slider / 9 Nisan 2019

Editörden MAKALELER – ARTICLES Toplumsal Düzenin Aracı Olarak Yargı – Atilla Yayla (Judiciary as a Means of Social Order) Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı İlkesi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Sistemi – Hilal Yazıcı (The Presidential System within the Context of Independency and Impartiality Principles of Judiciary) Sivil-Asker Uyumunun Anayasa Yapım Siyasetine Etkisi: 1971-1973 Anayasa Değişiklikleri – Mutlu Yıldırım (The Impact of the Civil and Military Harmony in the Constitution Making Policy: 1971 – 1973 Constitutional Amendments) İşe İade Davasının Sonuçları – Metin Parlak (Results of Reemployment Lawsuit) ÇEVİRİ Görünmez El ve Parasal Sistemin Evrimi – Kevin Dowd (The Invisible Hand and the Evolution of the Monetary System) Para Niçin Önemli? – Anna J. Schwartz (Why Money Matters)

Liberal Düşünce Sayı 91 – 92
Sayılar , Slider / 9 Ocak 2019

Liberteryen Teoride Özgürlüğün ve Siyasetin Sınırları – Ahmet Taner & Atilla Yayla
İngiliz ve Amerikan Devrimlerine Fransız Devrimi Üzerinden Bir Bakış – Akif Kemal Koç 
Edmund Burke’ten Hareketle Devrim Eleştirisi – Mihriban Şenses 
Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları: Albert Venn Dicey ve Hans Kelsen  – Mustafa Yaylalı
Devlet Başkanı ve Siyasî Parti İlişkisi Üzerine – M. Erkut Ayvaz
Locke’un Siyasal Zoolojisi: Yasa, Hayvan ve Egemen – Sever Işık
Mısır’da İhvan-ı Müslimin’in İktidara Geliş Süreci ve Temmuz Darbesinin Nedenleri Üzerine – Selim Öztürk
Schmitt’in Hayaleti ve Parlamentarizmin Krizi – Ebuzer Karaaslan 
ÇEVİRİ
Liberal – Komüniteryen Tartışması – Thomas E. Wren

Liberal Düşünce Sayı 90
Sayılar , Slider / 6 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Milletvekili Seçim Sistemi Önerileri – Adnan Küçük & Yasin Aydoğdu
Erken Dönem Cumhuriyet’te Ahmet Ağaoğlu’nun Kemalizm’i Liberal Perspektiften Yorumlama Çalışmaları – Salih Zeki Haklı
Başörtülü Kadının Ne Kadar “Kapalı” Olduğunun Sorunsallaştırılması Üzerine – Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu
15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi – M. Zeki Duman
Locke and Hume on Property: A Comparative Study – Dilyara Azizova
Social Justice in Islam and in the Political Philosophy of John Rawls – Elshad Assadullayev

Liberal Düşünce Sayı 89
Sayılar , Slider / 19 Mart 2018

Satın Al Abone Ol İçindekiler Editörden MAKALELER/ARTICLES 28 Şubat Sürecinde Liberal Düşünce Topluluğu – Şeyma Akın [The Association for Liberal Thinking During the 28 February Coup] 25. Yılında Liberal Düşünce Topluluğu: Eleştirel Bir Değerlendirme – Tanel Demirel [Association for Liberal Thinking at 25: A Critical Assessment] Serbest Piyasa Ekonomisi Savunusu ve Liberte Yayınları: Başarılar ve Eksikler – Buğra Kalkan [Defense of Free Market Economy and Liberte Publications: Achievements and Requirements] Adalet ve Sosyal Düzen Arayışında Özgürlük ve Eşitlik Çatışması – Alim Yılmaz [Conflict of Liberty and Equality in Finding Justice and Social Order] İşletme Grupları ve Devlet: Eleştirel Bir Yazın İncelemesi – Bahattin Karademir [Business Groups and State: A Critical Literature Review] Anarko Kapitalizm Üzerine İkinci İnceleme: Piyasa Anarşizminde Güvenlik ve Hukuk Hizmetleri – Belgin Büyükbuğa Tarhan [Second Analysis on Anarcho Capitalism: Security and Law Services in Market Anarchism] YORUM Liberal Düşünce Topluluğu: Çeyrek Asırlık Çınar – Atilla Yayla ÇEVİRİ Hayekyen Kendiliğinden Doğan Düzen ve Uluslararası Güç Dengesi – Edwin van de Haar Dinî Özgürlük ve Ekonomik Refah: Geçmişten Alınacak Dört Ders – Anthony Gill & John M. Owen IV

Liberal Düşünce Sayı 88
Sayılar , Slider / 12 Aralık 2017

Satın Al Abone Ol İçindekiler Editörden MAKALELER/ARTICLES Bolşevik Devrimi ve Orta Asyalı Müslüman Kadın: 1917-1950 – Havva Çaha [Bolshevik Revolution and Central Asian Muslim Women: 1917 – 1950] Rus Halklarının Vicdanı: Rus Edebiyatı – Bengül Güngörmez [The Conscience of Russian Peoples: Russian Literature] Sovyetler Birliği’nde Dil Politikası – Mehmet Uzman [Language Policy in the Soviet Union] Sosyal Bilimler Felsefesinde Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar – Alim Yılmaz & Sedat Yazıcı [Fundamental Problems and Approaches in the Philosophy of Social Sciences] YORUM Sosyalizm ve Sosyalistler Üzerine Düşünceler – Atilla Yayla Ekim Devriminin Müslüman Dünyaya Etkileri – Hasan Yücel Başdemir ÇEVİRİLER Sovyet Ekonomisi 1917-1991: Öncesi ve Sonrası – Mark Harrison Filozofların Gemisi: Erken SSCB Muhalif Entelektüellere Nasıl Muamele Etti? – Paul R. Gregory Kitlesel Cinayet ve Kölelik – Yuri N. Maltsev Emek Değer Teorisi Hâlâ Yakamızı Bırakmıyor – Steven Horwitz Amerika’daki Ekonomik Eşitsizliğe Dair Beş Mit – Michael D. Tanner Her Zaman Hatırlanacak Fakat Asla Kutlanmayacak Bir Devrim – Lawrance W. Reed KİTAP DEĞERLENDİRMESİ Yüz Yıllık Yanlışlık: Sovyet Yüzyılı, Yanlış Giden Neydi – Harun Kaban

Liberal Düşünce Sayı 87
Sayılar , Slider / 18 Eylül 2017

Satın Al Abone Ol İçindekiler Editörden MAKALELER/ARTICLES Bir “Cemaat” Terör Örgütüne Nasıl Dönüştü? Gülen Cemaati’nin Eski Grup Üyelerinin Anlatımına Dayalı Değerlendirilmesi – Yasemin Abayhan [How a Religious Community Turned out to be a Terrorist Organisation: An Analysis of Gulenist Community Based on the Expressions of the Former Group Associates] Rüya Metaforu Üzerinden Din İstismarı: FETÖ Örneği – Hüseyin Arslan [Religious Exploitation Through Dream Metaphor: FETO Case] Öncesi ve Sonrasıyla Türkiye’nin 15 Temmuz Vakası – Atilla Yayla [Before and Aftermath of July 15 Case] Bir Terör Aparatı Olarak Medya: “Dink Suikastı” ve “15 Temmuz Darbe Girişimi” Örneği – Devrim Özkan [Media as a Terror Apparatus: Samples of Dink’s Assassination and 15 July Coup Attempt] “Kendiliğindenlik-Güdümlülük” Tartışmaları Çerçevesinde 15 Temmuz’a Bakmak – Fatih Ertugay & Ali Çiçek [Looking at 15 July Through “Spontaneity-Guidedness” Debates] KİTAP DEĞERLENDİRMESİ Şanlı Direniş 15 Temmuz, Atilla Yayla – Mesut Koçak YORUM Bir Sivil Beraberlik Olarak Devlet – Ömer Çaha ÇEVİRİ Tüketicinin Korunması – Daniel B. Klein

Liberal Düşünce Sayı 86
Sayılar , Slider / 16 Ağustos 2017

İçindekiler Takdim MAKALELER/ARTICLES Demokrasinin Liberteryen Eleştirisinin Eleştirisi: Caplan ve Brennan Örneği – Buğra Kalkan [The Critique of Libertarian Criticism of Democracy: Caplan and Brennan Cases] Türkiye’nin 2002 Sonrası Büyük Moderasyonu – Ünsal Çetin [Turkey’s Great Moderation After 2002] Anayasa, Değişim ve Türkiye  – Alim Yılmaz [Constitution, Transition and Turkey] Hukukun Hâkim Kılınmasının Bir Gereği Olarak İdarî Şeffaflık ve Bilgi Edinme Hürriyeti – Adnan Küçük [Administrative Transparency and the Liberty to Obtain Information as Requirements to Make Rule of Law Supreme] Türkiye’nin Görsel-İşitsel Medya Politikası  – Davut Dursun [The Audiovisual Media Policy of Turkey] Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Çocukların Eğitim Sorunu ve Çözüm Önerileri – Faik Tanrıkulu [Education Problem of the Syrian Children Living in Turkey and Solution Proposals] Avrupa Aşırı Sağının Görünüş Şekilleri: Almanya Örneği – Muhterem Dilbirliği [Reflecting Forms of the Extreme Right in Europe: Example of Germany] ÇEVİRİ Devrimin Soytarı Prensi: Yeni Bir Tür Solcu Düşünür Slavoj Žižek Üzerine – Roger Scruton YORUM Gıda Güvenliği: Aykırı Bir Bakış – Atilla Yayla Kitap Değerlendirmesi: Çevrenin Korunmasında Mülkiyet Haklarının Rolü: Eko-nomi, Richard L. Stroup – Mesut Koçak