Liberal Düşünce Sayı 19, Yaz, 2000: IMF, Bürokrasi, Piyasa Ekonomisi
Sayılar / 30 Mart 2017

IMF’nin ekonomik etkileri yıllardır ülkemizin en hararetli tartışma konularından birini teşkil edegelmiştir. IMF’yi bir “şeytan”, “Batı emparyelizmi”nin bir maşası olarak görüp yaptığı her şeye kesinkes karşı çıkanlar olduğu gibi, bu uluslararası kuruluşun az gelişmiş ülkelere önerdiği reçetelerin iktisadi açmazdan kurtulmanın tek yolu olduğuna inananlar da vardır. Kısaca, birçok konuda olduğu gibi IMF hakkında da kesin hükümlere ve akılcı argümanlardan ziyade hislere dayanan bir sağırlar veya kanlı-bıçaklılar diyaloğu fikir hayatımıza egemendir. Devamını oku.. İçindekiler: Son Ödünç Verme Mercii’nin Nitelikleri (Ya Da IMF İhtiyaç ar Mı?) – Anna J. Schwartz Küreselleşme , Kriz ve IMF – Yusuf Bayraktutan Bürokratları İş Dünyasından Çıkarmak Devlet İşletmelerinin Reformdaki Engeller – Mary M. Shirley Mülkiyet Haklarının Güvence Altında Alınması:Piyasaların Temelleri – Hernando de Soto ile Söyleyiş Piyasa EkonomiSİ Nedir? – Güneri Akalın Özalizm: Türkiye’de Yeniden Yapılma Teşebbüsü – Muhuttin Ataman Arz Yönlü İktisatta En Fazla Hakedilen Başarı – Mark Skousen Arz ve Talep Kanunu – Israel M Kirzner Asya Krizi Üzerinde Hayekçi Bir Analiz – Tahir Büyük Akın Ekonomik Büyüme ,Piyasa Ekonomisi ve Planlama İlişkisi – A.Kemal Çelebi The Government  Versus the Market in Protecting Against Economic Misfortune – George L. Priest AvruPa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türk Anayasa Yargısı:Uyum Sorunu ve Öneriler – Züftü Arslan Savaş…

Liberal Düşünce Sayı 18, Bahar,2000: Girişimcilik Refah ve İktisadi Gelişme
Sayılar / 30 Mart 2017

Değerli okuyucu, bir Bahar sayısında daha beraberiz. Liberal Düşünce, genellikle yaptığı gibi, bu defa da sizi bir “ufuk turu”na çıkarıyor. İktisadi gelişme ve refah sorunları etrafında odaklaşan “üçüncü yol” tartışmalarından Avrupa Birliği’nin özgürlükçü olup olmadığına, liberalizm ve devletçilik tartışmasından Türkiye’deki devletçi geleneğe ve din özgürlüğü sorunlarına uzanan geniş bir ufuk turu bu. Bu sayımızda çeviri yazıların ağırlıkta olduğu dikkatinizi çekecektir; bu durum kimi okuyucularımıza yadırgatıcı gelebilir. Mamafih, Liberal Düşünce’nin düzenli okuyucuları bizim bu konuda herhangi bir kompleks içinde olmadığımızı şimdiye kadar fark etmiş olmalılar. Devamını oku.. İçindekiler:  Sosyal Güvenlik Sistemlerimiz: Sorular Ve Çözüm Önerileri – Güneri Akalın İktisadi Değişen Sürecini Anlama – Douglass C. North Küçük Korkunçtur – Max More Yarının Girişimcilerinin Eğiltilmesi – Allan Gibb Girişimci Yetiştirme: Geleceğe Yolculuk – Allan Gibb The European Union: A Free Order? – Norman P. Baryy İmkansız Vazife:Hürriyet,Tesanüt ve Refah – Ralf Dahrendorf Farklılığı Kuçaklayın :Bir Toplum Anlayışı Olarak Liberalizm – Enver Alper Güven The Statist Tradition and the Imfluence of liberalism on the Development of the Turkish State Until The 1980s. – Ahmet Helvacı 1982 Anayasasında Din Özğürlüğü – Mustafa Erdoğan Politika ve İletişim – Şeref Ateş Any Rand’la Röportaj – Ataç Ünlü

Liberal Düşünce Sayı 17, Kış,2000: Avrupa’ya Doğru
Sayılar / 30 Mart 2017

Liberal Düşünce bu sayısıyla beşinci yılına giriyor. Geride kalan dönemde, baştan beri güttüğümüz amaca uygun olarak, düşünen insanlarımızın ufkunu genişleten ve entelektüel ilgilerini derinleştiren dört ciltlik bir külliyat kazandırdık Türkiye’ye. Bu dört yıllık süre içinde Liberal Düşünce kimi zaman ülkemizin gündemini vesile edinerek, kimi zaman global eğilimleri kollayarak, kimi zaman da kendi entellektüel gündemimizi izleyerek, ama her defasında yüzeysel ilgileri aşan bir bakışla hazırlandı. Devamını oku.. İçindekiler: Avrupa’yı Kurmak, Türkiye’yi İdare Etmek ve Tarihin ipoteğinden Kurtulmak – Nuri Yurdusev Establishing Europe, Managing Turkey, and Getting Away From The Mortgage of the History Avrupa Birliği ve Türkiye: Batılılaşmanın Neresindeyiz’? – İhsan D. Dağı The European Union and Turkey: Where are we in Westernization? ‘ Türkiye’nin Avrupa Birliği ile “Entegrasyon Sürecinin” Açmazları ve Açılımları – Ramazan Gözen Dilemmas and Expansions of the Integration Process of Turkey with Europe Yeni Yapısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi – Vahit Bıçak European Court of Human Rights with its New Structure Söyleşi – Karen Fogg Interview Avrupa’da Philadelphia Yok – Norman Barry No Philadelphia in Europe 20. Yüzyıl: İnsanlığın Yaşadığı En İyi Çağ – Julian L. Simon, Stephen Moore 20th Century: The Best Age in Humanity Önceki Bin Yılda Maddi İlerleme – Calvin Beisner Material Progress in the…

Liberal Düşünce Sayı 16, Güz, 1999: Anayasa Tartışmaları
Sayılar / 30 Mart 2017

Biraz gecikmiş olarak tekrar karşınızdayız. Liberal Düşünce’nin “Güz 1999” sayısının gecikmesinin, bazı teknik aksaklıklar dışında özel bir nedeni de var. O da, bu sayıda yayımlanacak yazılar aşağı yukarı belli olmuşken, ülkemizin değişen gündemi dolayısıyla son anda dergide “anayasa tartışmaları”na ağırlık verme kararımızdır. Bildiğiniz gibi, Yargıtay Başkanı sayın Sami Selçuk’un Eylül ayı başında yaptığı anayasal-demokratik manifesto niteliğindeki “adli yılı açılış konuşması” başka birçok tartışmayı başlatmasının yanında, Türkiye’nin “anayasa sorunu”nu da meydana getirdi. Devamını oku.. İçindekiler: Anayasal Devletin Normatif Temelleri: Siyasal Tarafsızlık – Zühtü Arslan Normative Foundations of the Constitutional State: Political Neutrality Anayasanın İfade Hürriyeti Anlayışı ve Uygulamaya Yansıyan Sorunlar – Reyhan Sunay Understanding of the Freedom of Expression of the Constitution and Problems Reflected in Practice Hukuk Devleti ve 1982 Anayasası – Fazıl Hüsnü Erdem  The State of Law and the 1982 Constitution Anayasa Yargısı İçin Bir “Temyiz” Mekanizma Önerisi – Ali Ulusoy An “Appeal” Mechanism Proposal For The Constitutional Jurisdiction Başkanlık Sistemi ve Değerler Sorunsalı – Nur Uluşahin Presidential System and Values Problem Fazilet Partisi’nin Anayasa Taslağı Hakkında Bir Değerlendirme – Mustafa Erdoğan An Evaluation of the Fazilet Party’s Draft Constitution Vatandaşlık ve Milletvekilliği – Kemal Gözler Citizenship and Deputyship Hayek’in Pratik Bilgi Anlayışı Üzerine Kısa Bir Yorum – Fuat Oğuz A Brief…

Liberal Düşünce Sayı 15, Yaz, 1999: İnsan Hakları, Siyasi Özgürlükler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Sayılar / 30 Mart 2017

Liberal Düşünce’nin “Yaz 1999” sayısı, öncekilerin birçoğundan farklı şekilde, herhangi bir konuyu ağırlıklı olarak ele almamakla beraber, son derece zengin ve ilginç bir muhtevayla elinizde. Bu sayımız, her biri farklı bir konuyla meşgul olan onüç yazıyı size sunmakta. İlk yazımız değerli genç akademisyen arkadaşımız Vahit Bıçak’ın insan haklarıyla ilgili bir çalışması. Bıçak, belki de Türkiye’de ilk defa olarak, insan hakları ihlalleriyle ilgili, bütün dünyada gitgide kuvvetlenen fakat henüz yeterince farkına varılmayan tehlikeli bir eğilimi gündeme getirmekte. Devamını oku..        İçindekiler: Çevre Sorunlarına Alternatif Çözüm Arayışları: Kirlilik İzinleri Piyasası – Yusuf Şahin Seeking an Alternative Solution to Environmental Problems: Pollution Permits Market Namık Kemal: “Devlet”e Rağmen “Özgürlük” İsteyen Adam – Hasan Öztürk Namık Kemal: The Man Who Wants “Freedom” Despite “The State” İktisat Eğitimi ve Piyasa Ekonomisi – Metin Uçar, Mimar Türkkahraman Economics Education and Market Economy Varolan ve İdeal Siyasetçi İmajı – İbrahim Dalmış Existing and Ideal Politician Image Geleneksel Yönetim Anlayışından Yeni Yönetim Anlayışına – Bilal Eryılmaz From Traditional Management to New Management Milliyetçilik İdeolojisine Dair – Mustafa Erdoğan On The Ideology Of Nationalism Friedrich A. Hayek: Bir Yüzyıl Değerlendirmesi – Richard M. Ebeling Friedrich A. Hayek: A Century Assessment Kitap / Eleştiri “Ortadoğuda İslam ve Siyaset” – Emel Ceylan Book…

Liberal Düşünce Sayı 14, Bahar,1999: Seçimler ve Demokrasi Tartışmaları
Sayılar / 30 Mart 2017

İçindekiler: Takdim Introduction İlliberal Demokrasinin Yükselişi – Fareed Zakaria Rise of Illiberal Democracy Liberalizm ve Demokrasi – Marc F. Plattner Liberalism and Democracy Yüzyılın Son Seçiminde Anadolu’nun Yükselen Sesi – Ömer Çaha The Rising Voice of Anatolia in the Last Election of the Century 18 Nisan Seçimleri: Kaybedenler ve Kazananlar – Ömer Çaha, Ömer Demir  April 18 Elections: Losers and Winners Türkiye’de Seçmen Davranışının Ekonomi Politik’i Üzerine Bir Model Denemesi – İbrahim Dalmış, Birol Akgün A Model Experiment on The Political Economy of Voting Behavior in Turkey Anayasa Mahkemesi’nin 37. Kuruluş Günü Töreni Açış Konuşması – A. Necdet Sezer Opening Speech of the 37th Foundation Day Ceremony of the Constitutional Court Sekülerizmin Gerilemesi – Peter L. Berger Decline of Secularism Fransız ve Türk Laiklik Anlayışlarının Karşılaştırılması – Ali Ulusoy Comparison of French and Turkish Conceptions of Secularism İslam in Turkish Politics: Turkey’s Quest for Democracy without İslam – Mustafa Erdoğan Mancur Olson Üzerine Bir Değerlendirme – Tanel Demirel An Evaluation on Mancur Olson Tarih ve İdeoloji – R. M. Hartwell History and Ideology Öteki’nin Hakları – Jean-François Lyotard The Other’s Rights Bir Osmanlı Özelleştirme Modeli: Reji-Tütün İdaresi – Erdoğan Keskinkılıç An Ottoman Privatization Model: Reji-Tobacco Administration Kapitalizm: Ayırımcılığın Amansız Düşmanı…

Liberal Düşünce Sayı 13, Kış, 1999: Türk Dış Politikası’nda Demokrasi, İnsan Hakları ve Kimlik Tartışmaları
Sayılar / 30 Mart 2017

İçindekiler: Takdim Introduction Ulus, Devlet ve Kimlik Labirentinde Türk Dış Politikası – Şaban Çalış Turkish Foreign Policy in Nation, State and Identity Maze Değişen Türk Kimliği ve Dış Politika: Neo-Osmanlıcılığın Yükselişi – M. Hakan Yavuz Changing Turkish Identity and Foreign Policy: Rise of Neo-Ottomanism Türkiye -Avrupa İlişkilerinde Kültür ve Medeniyet: Tarihsel ve İdeolojik Kökenler – Sedat Laçiner Turkey-European Relations in Culture and Civilization: Historical and Ideological Origins Türk Dış Politikası Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım: Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığı – Berdal Aral A Critical Approach to Turkish Foreign Policy Discourse : Turkey-European Union Partnership Türkiye Bakımından Avrupa Güvenlik Kimliği: Jeopolitik ve Demokratik Ufuk – Ali Karaosmanoğlu European Security ID from the perspective of Turkey: Geopolitics and the Democratic Horizons The Politics of Promoting Human Rights: Turkey and Western Diplomacy – İhsan Dağı Türk -Amerikan İlişkileri ve Türk Demokrasisi: ‘Realist’ Bağlantı – Ramazan Gözen Turkish-American Relations and Turkish Democracy: ‘Realist’ Connection Global Değişim ve Genişleyen Türk Dünyası: Türkler ve Türkîler – Mustafa Aydın Global Change and the Expanding Turkish World: Turks and Turkis Türk Tarafı Açısından Kıbrıs Sorununun Boyutları – Nasuh Uslu Dimensions of the Cyprus Problem from the Turkish Side Türkiye ve İsrail: Mesafeli Yakınlıktan Stratejik Ortaklığa – Süha Bölükbaşı Turkey and Israel: From…

Liberal Düşünce Sayı 12, Güz, 1998: İnsan Hakları, Egemenlik, Güvenlik ve Hukuk
Sayılar / 29 Mart 2017

Derginiz bu sayıyla bir cildini daha tamamlamış oluyor. “İnsan Hakları” ağırlıklı olarak hazırlanan bu sayıda yerli ve yabancı birçok yazarın çalışmasına yer verdik. Deneme ve makale türlerindeki bu yazılar arasında doğrudan doğruya insan hakları teorisiyle ilgili olanlar yanında, onlardan daha fazla insan haklarıyla ilgili bazı uygulama sorunları üstünde odaklaşanları da var. Devamını oku.. İçindekiler: İnsan Haklarına Kavramsal Bir Yaklaşım – Mustafa Erdoğan A Conceptual Approach to Human Rights Hukuk, Bilim ve İnsan Hakları – Jean Rivero Law, Science, and Human Rights Devlet Egemenliği Kavramı ve İnsan Haklarının Korunması – M. Emin Zararsız The Concept of State Sovereignty and Protection of Human Rights Güvenlik Hizmetleri ve Demokratikleşme – İbrahim Cerrah Security Services and Democratization Cezaevleri de Özelleştirilmeli – Vahit Bıçak Prisons Should Be Privatized, too. Hukuk Sistemimiz Mülkiyet Haklarına Ne Kadar Saygılı (Söyleşi) – Kâzım Berzeg How Our Law System Respects Property Rights? (Interview) Federal İşyerinde Dini Pratik ve Dini İfadeye Dair Prensipler – Bill Clinton Principles of Religious Practice and Religious Expression in the Federal Workplace Environmental “Rights”: Special Rights or No Rights at all – Jo Kwong Sivil Toplum, Din ve İslam – Norman Barry Civil Society, Religion, and Islam İdeal Arayışı Üstüne – Isaiah Berlin On the Search…

Liberal Düşünce Sayı 10-11, Bahar-Yaz, 1998: Sivil Toplum, Liberalizm ve Türkiye
Sayılar / 29 Mart 2017

İçindekiler Takdim Introduction Sivil Toplum: Bir Kavramın Anatomisi – Mustafa Erdoğan Civil Society: Anatomy of a Concept Türkiye’de Sivil Toplumun Sorunları – Ömer Çaha Problems of Civil Society in Turkey Islam, Democracy and Civil Society – Chandran Kukathas Klâsik Liberalizm ve Sivil Toplum – Norman Barry Classical Liberalism and Civil Society Türkiye’de Liberalizm – Atilla Yayla, M. Seyitdanlıoğlu Liberalism in Turkey Çağdaş Kavram ve Kuramlar İslâm’ın Neresinde Bulunur? – H. Yunus Apaydın Where are Contemporary Concepts and Theories Located in Islam? Anayasa Mahkemesi ve Özelleştirme İktisadi Bir Yaklaşım – Vural Fuat Savaş Constitutional Court and Privatization Economic Approach Etik Açıdan Serbest Ticaret Üzerine Bazı Düşünceler – M. Sait Akman Some Thoughts on Ethical Free Trade Piyasa Ekonomisinde İşlem Maliyetini Düşüren Kurumlar Olarak Hukuk, Ahlâk ve Din – Ömer Demir Law, Ethics and Religion as Institutions that Reduce Transaction Cost in Market Economy Adaletsiz Sosyal Adalet – Serdar Aktan Unfair Social Justice Kanun Hakimiyeti Prensibinin Anlam ve Önemi – Stefan Melnik Meaning and Importance of Law Domination Principle Çeşitlilik, Güven Duygusu ve Türkiye – Melih Yürüşen Diversity, Sense of Trust, and Turkey

Liberal Düşünce Sayı 9, Kış, 1998: Başörtüsü, Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları
Sayılar / 29 Mart 2017

Liberal Düşünce’nin üçüncü cildinin ilk sayısı da, zengin bir muhteva ile elinizde. Birbirnden ilginç yazılarla dolu “Kış 98” sayısının iki ana konusu var: İlki Anayasa Mahkemesi’nin iki kararı ile bu kararlar etrafında yapılan tartışmalar; ikincisi ise evlilik, boşanma ve aile içi ilişkiler. İlk yazımız anayasa hukuku profesörü Mustafa Erdoğan ‘ın “Anayasa Mahkemesi’nin Başörtüsü Kararı” ile ilgili. Aslında bu yazı ilk defa yaklaşık on yıl önce yayınlandı. Devamını oku.. İçindekiler: Anayasa Mahkemesi Nasıl Karar Veriyor: Başörtüsü Kararı – Mustafa Erdoğan How does the Constitutional Court decide? The Headscarf Decision Refah Partisi’nin Kapatılması Karan Üzerine Hukuki Bir İnceleme – M. Sinan Başaran A Legal Review on the Decision of Closing the Welfare Party Strasbourg’lu Yargıçlar Mutlaka Gülümseyecek – Kürşat Bumin Judges in Strasbourg Will Definitely Smile Oluşum Halinde Bir Norm Olarak Demokrasi ve Uluslararası Hukuk İlişkisi – Berdal Aral Relationship between Democracy and International Law as a Norm in Formation Evlilik ve Boşanmada Adalet ve Özgürlük – Norman Barry Justice and Freedom in Marriage and Divorce Kadının Cinsel İradesinin Eşine Karşı Korunması: Irza Geçme Suçu – Vahit Bıçak Protection of the Sexual Will of Women Against her Partner: The Crime of Rape-* Batı’da ve Türkiye’de Sivil Toplum: Gelişim Süreci – Hasan Tunç Civil Society…