Liberal Düşünce Sayı 95
Sayılar , Slider / 24 Ekim 2019

Satın Al Abonelik Editörden MAKALELER / ARTICLES İmparatorluk ve Bedevilik – Hayrettin Özler Empire and Bedoinism Sınırları ve Mekânı Yeniden Düşünmek Tarihteki Bumerang: “İmparatorluk” – Bengül Güngörmez Akosman Rethinking Borders and Space, Boomerang in History: “Empire” İmparatorluk Nostaljisi: Michael Hardt ve Antonio Negri’de Egemenlik ve İmparatorluk – Mehmet Zeki Duman Empire Nostalgia: Hegemony and Empire for Michael Hardt and Antonio Negri İmparatorluğun Ontolojik Grameri versus Ulus-Devletin İdeolojik Mantığı – Mehmet Ulukütük Ontological Grammar of the Empire versus The Ideological Logic of The Nation-State İmparatorluk ve Ulus Devlet – Mihriban Şenses Empire and Nation State Çokkültürlülük Tezi Kontekstinde İngiltere Kolonyalizmi: Beyaz Verem Salgını – Akif Kemal Koç British Colonialism in the Discourse of Multiculturalism: The White Plague Economic Impact of Rohingya Exodus on Bangladesh – Mehmet Levent Yılmaz & Md. Ishtiaq Ahmed Talukder. Rohingya Toplu Göçünün Bangladeş’e Ekonomik Etkileri Suriyeli Göçmenlere Yönelik Tutumların Bütünleşik Tehdit ve Sosyal Mesafe Kuramları Doğrultusunda İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi Örneği – Hamza Bahadır Eser & Mehmet Recai Uygur The Study of Attitudes towards Syrian Immigrants within Integrated Theories of Threat and Social Distance: Case of Suleyman Demirel University Yerel Yönetimlerde Ölçek Ekonomisi: Teori, Kavram ve Tartışmalar – Refik Yaslıkaya Scale Economy in Local Government: Theory, Concept and Debates ÇEVİRİ / TRANSLATION Edmund Burke’ün İmparatorluk İdeasında Özgürlük, Otorite ve…

Liberal Düşünce Sayı 94
Sayılar , Slider / 5 Temmuz 2019

Editörden MAKALELER – ARTICLES Katolik Kilisenin Yeni Dünya Düzeni ile İmtihanı: 19. Yüzyılda Siyasal Katolisizm – İbrahim Sarıtaş (The Trail of Catholic Church with the New World Order: Political Catholicism in the 19th Century) Sosyal Bilimlerin Kıyısında Entelektüel bir Alan: İktisadi Düşünce – Adem Levent (An Intellectual Field on the Edge of Social Sciences: Economic Thought) Socrates’in Yurttaşı Yeniden Anlamlandırması: Demokrasi’ye Karşı Filozofun Savunması – Devrim Özkan (Socrates’ Re-interpretation of the Citizen: The Philosopher’s Apology against Democracy) Toplumsal Sözleşme Teorilerinin Marx ve Foucault Temelli Eleştirisi – Barış Aydın (Critique of Social Contract Theories Based on Marx and Foucault) Zeydiliğin Tarihsel Süreçte Oluşumu ve İmamiyye ve İran ile İlişkisi – Selim Öztürk (The Rise of Zaydism in History and its Relation with Twelverism and Iran) Sigortacılık ve Türkiye’de Sigorta Sektörünün Durumu – Şerafettin Okan Yayla (Insurance and Overview of Insurance Sector in Turkey) YORUM / COMMENTARY Ali Fuat Başgil’in Hür Fikirler Mecmuası’ndaki Yazıları – Davut Dursun 2018 LDT Liberal Düşünce Kongresi Açılış Konuşması – Tanel Demirel ÇEVİRİ / TRANSLATION Büyük Liberal Filozoflar Bugün Yaşasaydı… – Derleyen: Aşkın Baysal  

Liberal Düşünce Sayı 93
Sayılar , Slider / 9 Nisan 2019

Editörden MAKALELER – ARTICLES Toplumsal Düzenin Aracı Olarak Yargı – Atilla Yayla (Judiciary as a Means of Social Order) Yargının Bağımsızlığı ve Tarafsızlığı İlkesi Bağlamında Cumhurbaşkanlığı Sistemi – Hilal Yazıcı (The Presidential System within the Context of Independency and Impartiality Principles of Judiciary) Sivil-Asker Uyumunun Anayasa Yapım Siyasetine Etkisi: 1971-1973 Anayasa Değişiklikleri – Mutlu Yıldırım (The Impact of the Civil and Military Harmony in the Constitution Making Policy: 1971 – 1973 Constitutional Amendments) İşe İade Davasının Sonuçları – Metin Parlak (Results of Reemployment Lawsuit) ÇEVİRİ Görünmez El ve Parasal Sistemin Evrimi – Kevin Dowd (The Invisible Hand and the Evolution of the Monetary System) Para Niçin Önemli? – Anna J. Schwartz (Why Money Matters)

Liberal Düşünce Sayı 91 – 92
Sayılar , Slider / 9 Ocak 2019

Liberteryen Teoride Özgürlüğün ve Siyasetin Sınırları – Ahmet Taner & Atilla Yayla
İngiliz ve Amerikan Devrimlerine Fransız Devrimi Üzerinden Bir Bakış – Akif Kemal Koç 
Edmund Burke’ten Hareketle Devrim Eleştirisi – Mihriban Şenses 
Hukuk Devleti ve Hukukun Üstünlüğü Kavramları: Albert Venn Dicey ve Hans Kelsen  – Mustafa Yaylalı
Devlet Başkanı ve Siyasî Parti İlişkisi Üzerine – M. Erkut Ayvaz
Locke’un Siyasal Zoolojisi: Yasa, Hayvan ve Egemen – Sever Işık
Mısır’da İhvan-ı Müslimin’in İktidara Geliş Süreci ve Temmuz Darbesinin Nedenleri Üzerine – Selim Öztürk
Schmitt’in Hayaleti ve Parlamentarizmin Krizi – Ebuzer Karaaslan 
ÇEVİRİ
Liberal – Komüniteryen Tartışması – Thomas E. Wren

Liberal Düşünce Sayı 90
Sayılar , Slider / 6 Temmuz 2018

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Milletvekili Seçim Sistemi Önerileri – Adnan Küçük & Yasin Aydoğdu
Erken Dönem Cumhuriyet’te Ahmet Ağaoğlu’nun Kemalizm’i Liberal Perspektiften Yorumlama Çalışmaları – Salih Zeki Haklı
Başörtülü Kadının Ne Kadar “Kapalı” Olduğunun Sorunsallaştırılması Üzerine – Gülsen Kaya Osmanbaşoğlu
15 Temmuz Askeri Darbe Girişiminin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerine Etkisi – M. Zeki Duman
Locke and Hume on Property: A Comparative Study – Dilyara Azizova
Social Justice in Islam and in the Political Philosophy of John Rawls – Elshad Assadullayev

Liberal Düşünce Sayı 89
Sayılar , Slider / 19 Mart 2018

Satın Al Abone Ol İçindekiler Editörden MAKALELER/ARTICLES 28 Şubat Sürecinde Liberal Düşünce Topluluğu – Şeyma Akın [The Association for Liberal Thinking During the 28 February Coup] 25. Yılında Liberal Düşünce Topluluğu: Eleştirel Bir Değerlendirme – Tanel Demirel [Association for Liberal Thinking at 25: A Critical Assessment] Serbest Piyasa Ekonomisi Savunusu ve Liberte Yayınları: Başarılar ve Eksikler – Buğra Kalkan [Defense of Free Market Economy and Liberte Publications: Achievements and Requirements] Adalet ve Sosyal Düzen Arayışında Özgürlük ve Eşitlik Çatışması – Alim Yılmaz [Conflict of Liberty and Equality in Finding Justice and Social Order] İşletme Grupları ve Devlet: Eleştirel Bir Yazın İncelemesi – Bahattin Karademir [Business Groups and State: A Critical Literature Review] Anarko Kapitalizm Üzerine İkinci İnceleme: Piyasa Anarşizminde Güvenlik ve Hukuk Hizmetleri – Belgin Büyükbuğa Tarhan [Second Analysis on Anarcho Capitalism: Security and Law Services in Market Anarchism] YORUM Liberal Düşünce Topluluğu: Çeyrek Asırlık Çınar – Atilla Yayla ÇEVİRİ Hayekyen Kendiliğinden Doğan Düzen ve Uluslararası Güç Dengesi – Edwin van de Haar Dinî Özgürlük ve Ekonomik Refah: Geçmişten Alınacak Dört Ders – Anthony Gill & John M. Owen IV

Liberal Düşünce Sayı 88
Sayılar , Slider / 12 Aralık 2017

Satın Al Abone Ol İçindekiler Editörden MAKALELER/ARTICLES Bolşevik Devrimi ve Orta Asyalı Müslüman Kadın: 1917-1950 – Havva Çaha [Bolshevik Revolution and Central Asian Muslim Women: 1917 – 1950] Rus Halklarının Vicdanı: Rus Edebiyatı – Bengül Güngörmez [The Conscience of Russian Peoples: Russian Literature] Sovyetler Birliği’nde Dil Politikası – Mehmet Uzman [Language Policy in the Soviet Union] Sosyal Bilimler Felsefesinde Temel Sorunlar ve Yaklaşımlar – Alim Yılmaz & Sedat Yazıcı [Fundamental Problems and Approaches in the Philosophy of Social Sciences] YORUM Sosyalizm ve Sosyalistler Üzerine Düşünceler – Atilla Yayla Ekim Devriminin Müslüman Dünyaya Etkileri – Hasan Yücel Başdemir ÇEVİRİLER Sovyet Ekonomisi 1917-1991: Öncesi ve Sonrası – Mark Harrison Filozofların Gemisi: Erken SSCB Muhalif Entelektüellere Nasıl Muamele Etti? – Paul R. Gregory Kitlesel Cinayet ve Kölelik – Yuri N. Maltsev Emek Değer Teorisi Hâlâ Yakamızı Bırakmıyor – Steven Horwitz Amerika’daki Ekonomik Eşitsizliğe Dair Beş Mit – Michael D. Tanner Her Zaman Hatırlanacak Fakat Asla Kutlanmayacak Bir Devrim – Lawrance W. Reed KİTAP DEĞERLENDİRMESİ Yüz Yıllık Yanlışlık: Sovyet Yüzyılı, Yanlış Giden Neydi – Harun Kaban

Liberal Düşünce Sayı 87
Sayılar , Slider / 18 Eylül 2017

Satın Al Abone Ol İçindekiler Editörden MAKALELER/ARTICLES Bir “Cemaat” Terör Örgütüne Nasıl Dönüştü? Gülen Cemaati’nin Eski Grup Üyelerinin Anlatımına Dayalı Değerlendirilmesi – Yasemin Abayhan [How a Religious Community Turned out to be a Terrorist Organisation: An Analysis of Gulenist Community Based on the Expressions of the Former Group Associates] Rüya Metaforu Üzerinden Din İstismarı: FETÖ Örneği – Hüseyin Arslan [Religious Exploitation Through Dream Metaphor: FETO Case] Öncesi ve Sonrasıyla Türkiye’nin 15 Temmuz Vakası – Atilla Yayla [Before and Aftermath of July 15 Case] Bir Terör Aparatı Olarak Medya: “Dink Suikastı” ve “15 Temmuz Darbe Girişimi” Örneği – Devrim Özkan [Media as a Terror Apparatus: Samples of Dink’s Assassination and 15 July Coup Attempt] “Kendiliğindenlik-Güdümlülük” Tartışmaları Çerçevesinde 15 Temmuz’a Bakmak – Fatih Ertugay & Ali Çiçek [Looking at 15 July Through “Spontaneity-Guidedness” Debates] KİTAP DEĞERLENDİRMESİ Şanlı Direniş 15 Temmuz, Atilla Yayla – Mesut Koçak YORUM Bir Sivil Beraberlik Olarak Devlet – Ömer Çaha ÇEVİRİ Tüketicinin Korunması – Daniel B. Klein

Liberal Düşünce Sayı 86
Sayılar , Slider / 16 Ağustos 2017

İçindekiler Takdim MAKALELER/ARTICLES Demokrasinin Liberteryen Eleştirisinin Eleştirisi: Caplan ve Brennan Örneği – Buğra Kalkan [The Critique of Libertarian Criticism of Democracy: Caplan and Brennan Cases] Türkiye’nin 2002 Sonrası Büyük Moderasyonu – Ünsal Çetin [Turkey’s Great Moderation After 2002] Anayasa, Değişim ve Türkiye  – Alim Yılmaz [Constitution, Transition and Turkey] Hukukun Hâkim Kılınmasının Bir Gereği Olarak İdarî Şeffaflık ve Bilgi Edinme Hürriyeti – Adnan Küçük [Administrative Transparency and the Liberty to Obtain Information as Requirements to Make Rule of Law Supreme] Türkiye’nin Görsel-İşitsel Medya Politikası  – Davut Dursun [The Audiovisual Media Policy of Turkey] Türkiye’de Yaşayan Suriyeli Çocukların Eğitim Sorunu ve Çözüm Önerileri – Faik Tanrıkulu [Education Problem of the Syrian Children Living in Turkey and Solution Proposals] Avrupa Aşırı Sağının Görünüş Şekilleri: Almanya Örneği – Muhterem Dilbirliği [Reflecting Forms of the Extreme Right in Europe: Example of Germany] ÇEVİRİ Devrimin Soytarı Prensi: Yeni Bir Tür Solcu Düşünür Slavoj Žižek Üzerine – Roger Scruton YORUM Gıda Güvenliği: Aykırı Bir Bakış – Atilla Yayla Kitap Değerlendirmesi: Çevrenin Korunmasında Mülkiyet Haklarının Rolü: Eko-nomi, Richard L. Stroup – Mesut Koçak

Liberal Düşünce Sayı 85
Sayılar / 4 Nisan 2017

Türkiye yeniden önemli bir yol ayrımında. Yaklaşık iki ay sonra “cumhurbaşkanlığı sistemi” olarak isimlendirilen başkanlık hükümet istemine ilişkin öneri oylanacak. Böyle kritik zamanlarda sürekli başlatılan bir tartışma yine gündemde: Liberaller ne yapacak? Evet mi yoksa hayır mı diyecek? Son 15 yıl boyunca sorulan birbiriyle bağlantılı iki anlamsız sorudan biri bu. Diğeri de her yıl bir defa tekrarlanan “Ak Parti ile liberallerin ittifakı sona erdi mi?” tartışması. Devamını oku.. İçindekiler: MAKALELER/ARTICLES Güvenlik Bürokrasisinin Demokratik Denetimi Türkiye’de Ordunun Demokratik Kontrolü: Askeri Seçkinlerin Atanma Usulleri Üzerine Bir İnceleme – Ahmet Barbak [Democratic Control of Military in Turkey: A Survey On Assignment Procedures Of Military Elites] 15 Temmuz Sonrası Askeri Eğitimin Demokratikleştirilmesi:Fırsatlar, Riskler ve Yol Haritası – Ömer Aslan [Democratization of Military Education After 15 July: Opportunities, Risks and a Roadmap] Türkiye’de Savunma Reformuna İhtiyaç Duyulmasının Sebepleri – Sertaç Canalp Korkmaz [Reasons of the Necessity for a Defense Reform in Turkey] Güvenlik Bürokrasisi ve Partizanlaşma Sorunu:1970’li Yıllarda Türk Polis Teşkilatı – Seda Öz Yıldız [Security Bureaucracy and Partisanship Problem: Turkish Police Organization in the 1970’s] **Askeriyenin Sivil Kontrolü Üzerine Bir Deneme – Richard H. Kohn Kitap Değerlendirmesi: Demokratikleşme Sürecinde Ordu, Narcis Serra – Ömer Aslan — Hükümet Sistemine İlişkin Anayasa Değişiklik Teklifi  **Anayasa Değişiklik Teklifine Kısa Bir Bakış – Atilla Yayla [A…