Liberal Düşünce Sayı 106
Sayılar , Slider / 26 Temmuz 2022

Liberal Düşünce Sayı 106 Yıl 27  Bahar 2022 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Liberal Demokraside Elitlerin Yeri ve Rolü The Place and the Role of Elites in Liberal Democracy Cennet Uslu 21. Yüzyılda Kozmopolitan Bir Demokrasi Mümkün mü? Is a Cosmopolitan Democracy Possible in the 21st Century? Zübeyr Şakar COVID-19 Pandemisinde Aşı Karşıtı Hareketlerin Sosyolojik Bağlamı ve Siyasallaşma Dinamiği The Sociological Context and Politicization Dynamics of Anti-Vaccine Movements in the COVID-19 Pandemic Bedir Sala Dinsel Terminolojiyle Yaratılan Kimlik Algısı ve Söylem Perception of Identity and Discourse Created With Religious Terminology Haluk Yaman Türkiye’de Sosyal Alanda Yaşanan Kültürel Mücadelelerde Dindarlaşma, Deizm ve Ateizm Süreçleri Processes of Religiosity, Deism and Atheism in Cultural Struggles in the Social Sphere in Turkey İkram Bağcı Güney Çin Denizi’nde Sino-Amerikan Varlığı: Jeo-Stratejik Rekabette Tehdit Algısının Sürekliliği Sino-American Presence in the South China Sea: Continuity of Threat Perception in Geo-Strategic Competition Meysune Yaşar Başlangıçtan Günümüze Çin Dış Politikasının Dönüşümü: Büyük Ülke Diplomasisi The Transformation of Chinese Foreign Policy From The Beginning to The Present: Major Country Diplomacy Özlem Zerrin Keyvan Terör Örgütlerinin Hashtag Aktivizmi Üzerinden Karşılaştırmalı Sosyal Ağ Analizi Comparative Social Network Analysis of Terrorist Organizations Through Hashtag Activism Mehmet Seyman Önder ÇEVİRİ / TRANSLATION Demokrasinin Sınırları D. Eric Schansberg

Liberal Düşünce Sayı 105
Sayılar , Slider / 30 Mart 2022

Liberal Düşünce Sayı 105 Yıl 27  Kış 2022 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Ticari Liberalizm ve Ticari Liberalizm Literatüründe Güncel Tartışmalar Commercial Liberalism and Current Discussions in the Literature on Commercial Liberalism İnan Yıldırımlıdal Özel Yönetişim Formel Yasal Sistem Olmadan İktisadi ve Toplumsal Düzen Oluşturabilir mi? Can Private Governance Create Economic and Social Order without a Formal Legal System? Bahar Baysal Kar Historical Development of Modern States and Police Organizations Modern Devletlerin ve Polis Kuruluşlarının Tarihsel Gelişimi Mehmet Demirbaş & Ozan Kavsıracı Yıkımdan Mutlak Savaşa Bir Sonderweg: Carl Schmitt’in Politik Teolojisi A Sonderweg from Destruction to Absolute War: Political Theology of Carl Schmitt İbrahim Sarıtaş Suriye Savaşı’nda Avrupa Birliği (AB)’nin Mülteci ve Sığınmacı Siyaseti European Union (EU)’s Policy on Refugee and Asylum in Syrian War Gülşen Şeker Aydın Sünnilerin Aleviliğe Bakışında Üç Farklı Perspektif: Türk, Müslüman, Alevi Three Different Perspectives of Sunnis Towards Alevism: Turk, Muslim, Alevi Nigar Tuğsuz Turgut Özal ve Yeni Kamu Yönetimi: 1983 – 1993 Arası Yıllarda Türkiye’de Kamu Yönetimi Reformu Turgut Özal and the New Public Management: Public Administration Reform in Turkey Between 1983-1993 Mücahit Bektaş & Hamza Ateş KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW Türkiye’de Kültürel İktidarın Kuruluşu 1923-1945 Sevda Nur Çevik YORUM / COMMENTARY Kâzım Berzeg Makale…

Liberal Düşünce Sayı 104
Sayılar , Slider / 15 Aralık 2021

Liberal Düşünce Sayı 104 Yıl 26 Güz 2021 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Leviathan’ın Egemenliğinde Yaşamak ve/veya Leviathan’a Karşı Özgürlükleri Güvenceye Almak Living in the Sovereignty of Leviathan, and/or Securing Freedoms Against Leviathan Devrim Özkan ‘Kurucu Eylem’ Üzerine: Amerikan ve Fransız Devrimi Aracılığıyla Alexis de Tocqueville ile Hannah Arendt’te Modern Başlangıç Sorunu On the ‘Act of Constitute’: The Problem of Modern Beginning in Alexis de Tocqueville and Hannah Arendt Through the American and French Revolution Belgin Tarhan Osmanlı’dan Cumhuriyet’e İntikal Eden Aydın Mirasına Bir İtiraz Denemesi: Şevket Süreyya Aydemir Örneği An Objection Attempt to the Intellectual Legacy of the Ottoman Transferred to the Republic: Şevket Süreyya Aydemir Case Fikret Çelik & Yunus Şahbaz Şerif Mardin’in Metinleri Bağlamında Yeni Osmanlılar ile Jön Türklerin Fikrî Derinliklerine Dair Bir İzah Denemesi An Explanation of the Intellectual Depths of Young Ottomans and Young Turks in the Context of Şerif Mardin’s Texts Ebuzer Karaaslan İmparatorluk’tan Cumhuriyet’e Nev-i Şahsına Münhasır İki Münevver: Ahmet Ağaoğlu ve Yusuf Akçura The Two Sui Generis Intellectuals from The Empire to The Republic: Ahmet Ağaoğlu and Yusuf Akçura Barış Aydın The Effectiveness of the Public Auditorship Institution (Ombudsman) in Turkey and a Comparison with the National Ombudsmen of England and France Türkiye’deki Kamu Denetim Kurumu’nun (Ombudsman) Etkinliği ve İngiltere…

Liberal Düşünce Sayı 103
Sayılar , Slider / 14 Ekim 2021

Liberal Düşünce Sayı 103 Yıl 26 Yaz 2021 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES “Bir Şey” İken “Her Şey” Olmak: Üniversitelerin Yerel, Bölgesel, Ulusal ve Küresel Arasında “Evrensel” Kalma Çabaları From Being “One Thing” to Being “Everything”: Efforts of the Universities to Keep “Universal” Among Local, Regional, National, and Global Metin Uçar Barış Çalışmalarında Sosyal Temsiller Kuramı: Gruplararası Farklılıklar ve Bağlamsal Etkiler Social Representations Theory in Peace Studies: Intergroup Differences and Contextual Effects Kübra Özkan Demir Nicolai Hartmann’ın Yeni Ontoloji Perspektifinden Ahlâkî Özgürlük Yorumu ve Kant Eleştirisi The Interpretation of Moral Freedom and a Critique of Kant from Nicolai Hartmann’s New Ontology Perspective Ziya Yavuz Kamusal Alanı Dijitalleşme Çerçevesinde Yeniden Okumak Re-Reading Public Sphere Within the Frame of Digitalisation Ceren Avcil Irkçılığın Avrupa’daki Gelişimi ve Uluslararası Hukuka Etkisi: James Lorimer Örneği Development of Racism in Europe and Its Effect on International Law: The Case of James Lorimer Murat Saraçlı Alman Anayasa Hukuku Sisteminde Dini Cemaatlerle Yapılan Din- Devlet Sözleşmeleri: Religionsverfassungsrechtliche Staatsvertraege Religion – State Contracts with the Religious Communities in the German Constitutional System: Religionsverfassungsrechtliche Staatsvertraege Muhterem Dilbirliği Bir Türk Siyaseti Okuma Biçimi Olarak Gelenekçi Yaklaşım Traditionalist Approach As A Way of Reading Turkish Political History İbrahim Buldur Tanzimat’tan Cumhuriyet’e…

Liberal Düşünce Sayı 102
Sayılar , Slider / 29 Haziran 2021

Liberal Düşünce Sayı 102 Yıl 26 Bahar 2021 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Sivil İtaatsizlik ve Hukuk Civil Disobedience and Law Ümit Müderrisoğlu İki Özgürlük Anlayışı ve Thomas Hill Green’in Pozitif Özgürlüğe Etkisi Two Concepts of Liberty and The Influence of Thomas Hill Green over Positive Liberty Yavuz Selim Erfidan Dobretsberger Dosyasına Bir Katkı: Avusturyalı Bir İktisatçının İktisadi ve Siyasi Çizgisi Üzerine A Contribution to the Dobretsberger File: On the Economic and Political Perspective of an Austrian Economist Mehmet Dinçaslan Liberal Multiculturalism and Human Rights Discourse: The Contribution of Will Kymlicka Liberal Çokkültürlülük ve İnsan Hakları Söylemi: Will Kymlicka’nın Katkısı Ravza Altuntaş Çakır Kemalizm’in Kadın Siyaseti: Unutma, Bastırma ve Araçsallaştırma Women’s Politics of Kemalism: Forgetting, Suppression And Instrumentalization Ömer Baykal Hoşgörü ve Ayrımcılık Sarkacında Türkiye’de Roman Algısı: Çanakkale Örneği The Roma Perception at the Pendulum of Tolerance And Discrimination in Turkey: The Case of Çanakkale Fatma İlknur Akgül The Downhill Trend in Commitment Mechanism of EU Competition Law: Empirical Evidence AB Rekabet Hukuku Açısından Taahhüt Mekanizmalarının Kullanımında Düşüş Eğilimi: Ampirik Bulgular Fatih Buğra Erdem Özgürlüğün Çekiciliği: Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Turizm Talebine Hak ve Özgürlüklerin Etkisi Attractiveness of Freedom: The Impact of Rights and Freedoms on International Tourism Demand to Turkey Yahya Can Dura & Esin Kılıç Ömer Seyfettin’in…

Liberal Düşünce Sayı 101
Sayılar , Slider / 31 Mart 2021

Liberal Düşünce Sayı 101 Yıl 26 Kış 2021 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Mülkiyet, Adalet ve Devlet: Metin Erksan’ın Üçlemesi Ekseninde Bir Tartışma Discussion Based on Metin Erksan’s Trilogy: Property, Justice and State Belgin Tarhan & Bora Tarhan Çevrimiçi Kadın Topluluklarına Feminist Metodolojiye Dayalı Çevrimiçi Etnografi Yöntemi ile Bakmak Studying Online Female Communities via Online Ethnography Based on Feminist Methodology Merve Genç Dil Kardeşliği: Göçmen Öğrencilerle Etkileşimde Dilin Rolü Olabilir mi? The Fellowship of the Language: Could Language Play a Role in Interaction with Immigrant Students? Metin Uçar Süreç Takibi Yöntemi: Nedensellik, Zamansallık, Kuram Geliştirme ve Kuram Testi Process Tracing Method: Causality, Temporality, Theory Generation, and Theory Testing Mehtap Söyler Siyasetin Yargısallaşması Üzerine Bir Literatür Değerlendirmesi Literature Framework on Judicialization of Politics Muhammet Erdal Okutan Osmanlı İslami Politik Düşüncesi ve İdari Tecrübesinin Machiavelli Üzerindeki Etkileri The Impact of Ottoman Islamic Political Thought and Administrative Experience on Machiavelli Yunus Koç & Gökhan Topluk Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Akdeniz Enerji Politikası Mediterranean Energy Policy of the Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus Ferhat Kökyay İmparatorluktan Cumhuriyete: Türk Siyasetinde “İktidar Boşluğunun” Doldurulması From Empire To Republic: Filling “The Power Vacuum” in Turkish Politics Ömer Baykal DİĞER MAKALELER Kâzım Berzeg’in Özgürlük ve Hukuk Hakkındaki Görüşleri Ümit Müderrisoğlu Kâzım…

Liberal Düşünce Sayı 100
Sayılar , Slider / 25 Ocak 2021

Liberal Düşünce Sayı 100 Yıl 25 Güz 2020 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Geç Dönem Osmanlı Modernleşmesine Genel Bir Bakış An Overview of The Late Ottoman Modernisation Rüya Telli & Ayşenur Yılmaz Bir Alt-Alan ve Yöntem Olarak Karşılaştırmalı Siyaset Comparative Politics as a Subfield and a Methodology of Political Science Tuba Eldem Toplumsal Bütünleşme Bağlamında Sosyal Sermaye ve Çokkültürcülük Social Capital and Multiculturalism in the Context of Social Integration Yılmaz Ceylan Amerikan Çokkültürlülüğünü Yeniden Düşünmek: Hispanik/Latinolar ve Amerikan Toplumu İçerisindeki Rolü Rethinking American Multiculturalism: Hispanic/Latinos and Their Role in the American Society Orhan Çifçi 12 Eylül 1980 ve 28 Şubat 1997 Askeri Darbe Dönemlerinde TÜSİAD-Devlet İlişkisi TUSIAD-State Relations in the Periods of Military Coups of 12 September 1980 and 28 February 1997 Eyüp Bayram Şekerli & Eyüp Akçetin Ayıran Duvarlar, Dönüşen Sandıklar: Kapalı Konut Siteleri ve Seçim Sonuçlarına Etkileri Dividing Walls, Changing Ballot Boxes: Closed Housing Sites and Their Effects on Election Results Burak Özer & Burcu Taşkın Hayek on Product Innovation and Market Shaping: Opening the Black Box Hayek’te Ürün İnovasyonu ve Pazar Şekillenmesi: Kara Kutuyu Açmak Burak Erkut YORUM / COMMENTARY 25. Yılını Tamamlarken Liberal Düşünce Dergisi Quarterly Liberal Thought in 25 Years Atilla Yayla 100. Sayı Münasebetiyle Liberal…

Liberal Düşünce Sayı 99
Sayılar , Slider / 14 Ekim 2020

Liberal Düşünce Sayı 99 Yıl 25 Yaz 2020 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES Normatif Teori ve Türk Dış Politikası: Türkiye’nin Nükleer Silahsızlanma Politikasının Normatif Boyutu Normative Theory and Turkish Foreign Policy: Normative Aspect of Turkey’s Nuclear Disarmament Policy Meryem Özgür & Meysune Yaşar Sosyalist İktisadi Hesaplama Tartışması: Metodolojik Bir İnceleme Socialist Economic Calculation Debate: A Methodological Review Serdar Göcen Bütçe Hakkının Cumhurbaşkanlığı Sistemindeki Görünümü ve Latin Amerika Ülkeleri ile Mukayesesi The Appearance of Budget Right in The Presidential System of Turkey and Comparison with Latin American Countries Muhammet Durdu Türkiye’de Partilerin Milliyetçilik ve Din Anlayışları Understandings of Nationalism and Religion of Political Parties in Turkey Harun Saygı & Cahit Aslan Syrian Asylum Seekers and The Question of Living in Turkey or Returning to Their Home Country: Mardin Case Mardin Örneğinde Suriyeli Sığınmacılar: Türkiye’de Kalmak ya da Geri Dönmek Sibel Doğan & Faik Tanrıkulu Syrian Refugees and Peaceful Coexistence: Dining Spaces as Contact Points Suriyeli Sığınmacılar ve Barış içinde Birarada Yaşama: Temas Noktası Olarak Yeme İçme Mekânları H. Bahadır Akın & Yılmaz Seçim & Şeyma Akın Coğrafya Nedir? What is Geography? Münür Bilgili & Ali Osman Kocalar Editörden Çağdaş Türk şiirinin ikinci yeni akımının öncülerinden olan Turgut Uyar bugünlerde yaşadığımız sıkıntıları hissederek yazmış…

Liberal Düşünce Sayı 98
Sayılar , Slider / 8 Temmuz 2020

Liberal Düşünce Sayı 98 Yıl 25 Bahar 2020 Satın Al Editörden MAKALELER / ARTICLES COVID-19 Sonrası Yerleşik İktisadi Anlayışın Değişimine İlişkin Beklentilere Eleştirel Bir Yaklaşım A Critical Approach to the Expectations on the Change of the Conventional Economic Understanding after the COVID-19 Outbreak Mehmet Levent Yılmaz Türk Muhafazakârının Devrimci Pratikle İmtihanı: İmparatorluktan Demokratik İmparatorluğa The Trial of the Turkish Conservative with Revolutionary Practice: From Empire to Democratic Empire Bengül Güngörmez Akosman The Interdependence of Bitcoin and Financial Markets: A Copula-Garch Approach Finansal Piyasalar ve Bitcoin Bağımlılığı: Copula-Garch Yaklaşımı Mustafa Salim Erek & Binali Selman Eren Farklılaşan Ötekiler: Kürtlere ve Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Ekşi Sözlük’te Yer Alan Temsillerin Karşılaştırılması Differentiated Others: Comparison of Representations of Kurdish People and Syrian Immigrants in Ekşi Sözlük Berfin Çakın Türkiye Siyasî ve Toplumsal Hayatında Başörtüsünün Değişen Anlamları The Varying Meanings of Headscarf in Turkish Political and Social Life Sema Akboğa Klasik Dönem Osmanlı’da Dinin İktidar ve Halk Arasındaki Meşruiyeti Legitimacy of Religion Between Government and People in the Classical Ottoman Period Yunus Koç Totaliterizm ve Dezenformasyon Totalitarianism and Disinformation Atilla Yayla ÇEVİRİ / TRANSLATION Hukukun Üstünlüğü mü, Merkez Bankalarının Üstünlüğü mü? The Rule of Law or the Rule of Central Bankers? Lawrence H. White Bireysel Özgürlük ve “Beşeri Bilimler”…

Liberal Düşünce Sayı 97
Sayılar , Slider / 31 Mart 2020

Satın Al Abonelik DOSYA KONUSU: ORTA DOĞU: BARIŞ, DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜKLER MAKALELER/ARTICLES İslam Düşüncesinin Demokrasi Problematiğini “Mağrip Düşüncesi” Çerçevesinde Çözümleme: Câbirî’nin Yaklaşımı – Onur Yıldırım The Analysis of Democracy Problematic of Islamic Thought in The Framework of “Maghrip Thought”: The Approach of Jabiri Çin’in Ortadoğu Politikası: Süreklilik ve Değişim – Hatice Çelik Middle Eastern Policy of China: Continuity and Change Suriye’den Türkiye’ye Göçün Sosyolojik Sonuçları: Suriyeli Göçmenler Üzerine Uygulamalı Bir Saha Araştırması – Mahmut Hakkı Akın & Gökhan Bozbaş Sociological Consequences of Migration from Syria to Turkey: A Field Research on Syrian Migrants Ortadoğu’da İki Otoriter Lider Örneği Üzerine: Cemal Abdünnasır ve Ayetullah Humeyni – Selim Öztürk The Two Authoritarian Leader Cases in The Middle East: Gamal Abd al Nasser and Ayatollah Khomeini Arap Baharı Süreci Sonrasında Orta Doğu’da Kadın – Merve Suna Özel Özcan Woman in the Middle East After the Arab Spring Ortadoğu’yu Terörize Eden PYD/PKK’nin Seçilmiş AB Ülkelerindeki Finansman Kaynakları – Mehmet Levent Yılmaz & Ümit Tetik Financing Sources of PYD/PKK Terrorizing the Middle-East, in Selected EU Countries Broadened Perspective On Foreign (Terrorist) Fighters in Syrian Civil War – Murat Tınas Suriye İç Savaşı’ndaki Yabancı (Terörist) Savaşçılara Genişletilmiş Bakış Hamas, The Islamic Wing of Palestinian Resistance: Its Roots, Characteristics, and Way of Politics – Buğra Sarı Filistin Direnişinin İslamî Kanadı Hamas:…