Historical Development of Modern States and Police Organizations – Ozan Kavsıracı* & Mehmet Demirbaş**

29 Mart 2022

Yazar: *Dr. Öğr. Üyesi | Polis Akademisi Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi Anabilim Dalı
**Arş Gör. | Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü
Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 27, Sayı:105, Kış 2022, ss. 61-82.

Abstract
New political and economic structures entered our lives with the rise of modern states in continental Europe in the 15th century. The feudal political system’s fragmented and layered authority structure has evolved to a single authority. These crucially important shifts in political life shaped today’s state system. New elements of the state organizational structure have emerged. The state’s use of physical violence, sovereignty in a single authority, taxation, and constitutionalism has gained importance. Modern states felt the need to establish new and professional organizations responsible for ensuring the peace and tranquility of its citizens and security within its borders in order to maintain the society’s stability. This responsibility was given to police organizations to ensure public safety and order in cities. To ensure citizens’ security, police organizations began operating under the authority of the legitimate state system, namely the laws. This study looked at important political scientists and the modern state system. Also discussed was the evolution of police organizations in England, France, and Turkey.

Keywords: Elements of the State, Modern State, Police Organizations.

Modern Devletlerin ve Polis Kuruluşlarının Tarihsel Gelişimi

Öz
15.yüzyıl Kıta Avrupa’sında modern devletlerin doğuşu ile birlikte yeni siyasal ve ekonomik yapıların hayatımıza girmesi de kaçınılmaz bir durum olmuştur. Feodal siyasal sistemin parçalı ve katmanlı otorite yapısı egemenliğin tek bir makamda toplanması ile bir çeşit evrim süreci geçirmiştir. Siyasal hayattaki bu önemli değişimler günümüz devlet sisteminin temelini oluşturmuştur. Devlet olarak tanımlanan organizasyon yapısının yeni unsurları ortaya çıkmıştır. Fiziksel şiddet kullanımının ve egemenliğin tek bir mercide bulunması, vergilendirme rejimi ve anayasallık gibi unsurlar devletin vazgeçilmez bir parçası olarak önem kazanmıştır. Sistematik bir şekilde bölgesinde barış ve istikrarı korumak için emek sarf eden modern devletler; vatandaşlarının barış ve huzur içinde yaşaması, toplumdaki istikrarı korumak için sınırları içinde güvenliği sağlamak ile sorumlu yeni ve profesyonel teşkilatlar kurma ihtiyacı duymuştur. Başta kent hayatında güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla polis teşkilatlarına bu sorumluluk verilmiştir. Polis teşkilatları vatandaşların huzur içinde hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak için otorite ve gücünü meşru devlet sisteminden yani yasalardan alarak görev yapmaya başlamıştır. Bu çalışmada da siyaset bilimin önemli düşünürleri ile modern devlet sistemi incelenmiştir. Ayrıca, İngiltere, Fransa ve ülkemizdeki polis teşkilatlarının tarihsel süreci tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Devletin Unsurları, Modern Devlet, Polis Teşkilatları.