Anarko Kapitalizm Üzerine İkinci İnceleme: Piyasa Anarşizminde Güvenlik ve Hukuk Hizmetleri – Belgin Büyükbuğa Tarhan

3 Temmuz 2018

Yazar: Belgin Büyükbuğa Tarhan
Yrd. Doç. Dr. | Adnan Menderes Üniversitesi, Söke İşletme Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 23, Sayı: 89, Kış 2018, ss. 101-121.

Öz
Klasik liberalizm, ortaya çıkardığı tüm sorunlara rağmen devleti bireysel özgürlüklerin, adil ve barışçıl bir toplumsal düzeninin sürekliliği için zorunlu bir kurum olarak kabul eder. Bu bakımdan devletin güvenlik, yargı ve adalet gibi hizmetleri yerine getiren bir tekel olmasında sakınca görmez. Liberal düşünce geleneği içinde yer alan sınırlı devlet taraftarı liberteryenizm
(minarşizm) de, doğası gereği bu hizmetlerin yalnızca devlet sahasında kalması gerektiği görüşündedir. Piyasa anarşizmi ise gayri ahlaki bir kurum olarak tanımladığı devleti, bireysel özgürlükler önündeki en büyük engel olarak görür. Güvenlik, yargı ve adalet hizmetleri, devletin cebir yoluyla ele geçirdiği tekeline bırakılamaz. Bu hizmetler ile devlet arasında zorunluluk beraberlikten ziyade sorunlu bir birliktelik vardır. Çalışmada her iki sahayı devletin tekeline bırakan sınırlı devlet taraftarı liberteryenizm ile piyasa anarşizminin fikirleri karşılaştırmalı bir bakış açısıyla ele alacaktır. Piyasa anarşizminin piyasa toplumu fikri tartışmaya açılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Serbest Piyasa Anarşizmi, Minarşizm, Piyasa Toplumu, Özel Güvenlik Acenteleri.

Second Analysis on Anarcho Capitalism: Security and Law Services in Market Anarchism

Abstract
Classical liberalism recognizes the state as an obligatory institution for the continuity of just and peaceful social order and individual freedoms despite all the problems it creates. In this framework, it does not mind that the state is a monopoly which performs some services such as security and justice. According to supporter of limited state called libertarianism (minarchism) that places in the tradition of liberal thought, these services should be left in the field of state by nature. The market anarchism regards the state, which defined as a non-moral institution, as the greatest obstacle for individual freedoms. Security, judiciary and justice services cannot be commended to the monopoly of state captured by force. There is a problematic union between these services and the state rather than obligatory cooperation. In the study, the ideas of the market anarchism and supporter of the limited state libertarianism that commended two areas to the monopoly of state will be examined from a comparative point of view. The idea of market society of market anarchism will be opened for debate.

Keywords: Free-Market Anarchism, Minarchism, Market Society, Private Defense Agents.

PDF Oku