Aile Hayatına ve Aile Birliğine Bir Müdahale Biçimi Olarak “Çocuğun Devlet Koruması Altına Alınması” ve AİHM’nin Konuya Yaklaşımı

5 Temmuz 2018

Abdulkadir Pekel
Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Öz
Çocukların devlet koruması altına alınmasıyla ilgili AİHM’ye birçok başvuru yapıldığı görülmektedir.
Çocuğun devlet koruması altına alınması, aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına
müdahale anlamına gelir. Mahkemeye göre müdahalenin Sözleşme’yi ihlal etmemesi için, çocuğun
devlet korumasında kalmaktaki menfaati ile anne-babanın ebeveyn hakları arasında
adil bir denge kurulmalıdır. Bu noktada “çocuğun yüksek menfaatleri ilkesi ön plana çıkar.
Mahkeme’nin konuyla ilgili kararlarında bu ilkeye büyük önem verdiği görülmektedir. Dolayısıyla
önce bu ilkenin Mahkeme kararlarında neyi ifade ettiği ortaya konmaya çalışılmış, sonra da
Mahkemenin konuyla ilgili içtihatları incelenmiştir. Bu inceleme iki başlık altında yapılmıştır:
ebeveyn hakları ve aile birliğini sağlamayı esas alan maddi boyut ve devlet koruması altına
almaya ilişkin prosedüre ilişkin usuli boyut.

Anahtar Kelimeler: Aile Hayatına Saygı, Ebeveyn Hakları, Çocuğun Yüksek Menfaatleri

Abstract
It can simply be observed that there are many applications to ECtHR concerning children taken
under public care. Taking a child under public care constitutes an interference with the
right to respect for family life. According to ECtHR, there will be a violation of ECHR unless
there is a fair balance between parents’ rights and best interests of the child to be taken under
public care. The principle of “best interests of the child” plays a crucial role in this issue.
It can be seen that ECtHR attaches great deal of importance to this principle. Accordingly, I
firstly addressed what this principle means in ECtHR judgements. Afterwards, I tried to analyse
ECtHR judgements under two scopes: Meritorious scope under which ECtHR seeks to protect
family unity and parental rights, and procedural scope concerning some principles about
public care proceedings.

Key Words: Right to Respect for Ramily Life, Parental Rights, The Best Interests of the Child

PDF Oku