25. Yılında Liberal Düşünce Topluluğu: Eleştirel Bir Değerlendirme – Tanel Demirel

3 Temmuz 2018

Yazar: Tanel Demirel
Prof. Dr. | Çankaya Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

Liberal Düşünce Dergisi, Yıl: 23, Sayı: 89, Kış 2018, ss. 25-48.

ÖzBu makale Türkiye’de liberal düşünce ve liberal düşüncenin önde gelen savunucusu olarak LDT’nin halihazırda olduğundan daha etkili olabilmesi için bir dizi fikri tartışmaya açmayı amaçlıyor. Tek bir liberalizmden ya da liberal gelenekten söz etmenin yanıltıcı olduğu vurgulanıyor. Belli zaman ve mekanın ürünü olan, dolayısıyla o zaman ve mekanın dertleri, bakış açıları ve kısıtları ile şekillenmiş farklı liberal gelenekler var. Bu farklı liberal gelenekler, birkaç çok temel ilke dışında her zaman her yerde geçerli “evrensel” reçeteler sunmuyorlar. İkincisi Türkiye’ye dair analiz ve okumalarımızın karşılaştırmalı tarih ve sosyal bilimler birikiminden beslenirken aynı zamanda hakiki bir yerellik kaygısı taşıması gerektiği de iddia ediliyor. Ve nihayet, topluluk çevresinin siyasi aktörlerle mesafeyi koruma, kendi bünyesindeki çoğulculuğu koruma ve geliştirme, yerleşik LDT ve liberal algısının dönüştürülmesi ve ayrıca LDT âdâbı da diyebileceğimiz bir kurumsal kültürün pekişmesi için daha fazla gayret göstermesi gerektiği de savunuluyor.

Anahtar Kelimeler: Liberalizm, Türk Liberalizmi, Liberal Düşünce Topluluğu.

Association for Liberal Thinking at 25: A Critical Assessment

Abstract
This article discusses some ideas which, it is hoped, might increase both the influence of the liberal thought in Turkey and its prominent defender, the Association for Liberal Thinking, ALT. First of all, there are different liberalisms and apart from some very basic premises liberal theories do not provide so-called “universal” recommendations valid for all times and places. By contrast, variety of liberal traditions have been shaped in specific socio-political contexts and therefore have been limited by the problems, constraints and worldviews of the time. Secondly, in analyzing Turkey we should pay greater attention to the findings of modern social sciences, while not missing intricacies of “local” context, i.e paying sincere and deep attention to traditions, mentalities, social processes and the real problems of the real actors. It is also argued that the ALT should be more sensitive to keep its distance towards political actors, to maintain plurality within the ALT circle, to further improve the perceptions of the “liberal” and to develop and consolidate the specific ALT manner of doing things.

Keywords: Liberalism, Turkish Liberalism, Association for Liberal Thinking.

PDF Oku